آشنایی با سرمایه‌گذاری سریع المعامله


حسین محمدپور گفت:

اتکا ارقام آریا

موارد مغایرت استانداردهای حسابداری با قوانین مالیاتی

1-بر اساس استانداردهای حسابداری با وقوع یک رویداد مهم بعد از تاریخ ترازنامه ، تعدیلاتی باید صورت گیرد که این مهم در مقررات مالیاتی در نظر گرفته نشده است.
2-در استانداردهای حسابداری معاملات به دو گروه سریع المعامله و بلند مدت طبقه بندی می شوند. سود وزیان تحقق نیافته حاصل از ارزیابی سرمایه گذاریهای معاملاتی در پایان سال به حساب سود و زیان دوره منظور می گردد ، اما زیان تحقق نیافته حاصل از سرمایه گذاریهای بلند مدت هر ساله به حساب سود و زیان دوره منظور شده ولی سود تحقق نیافته به حساب صاحبان سهام منتقل می شود و به حساب سود وزیان سال مورد رسیدگی منظور نمی شود، این در حالی است مقررات مالیاتی زیان تحقق نیافته حاصل از ارزیابی سرمایه گذاریها در پایان سال را هزینه قابل قبول نمی داند و قبول زیان به عنوان هزینه قابل قبول و مشمول مالیات نبود سود به علت انتقال آن به حساب حقوق صاحبان سهام دور از منطق مالیاتی است.
3-استانداردهای حسابداری شرایطی را برای شناسایی درآمد در نظر دارند ، که بحث در مورد آن به کرات صورت گرفته ، ولی بر طبق منطق مالیاتی فروش یا درآمد به محض انجام معامله باید در دفاتر ثبت و در صورت عدم وصول وجه درآمد یا کالای فروش رفته برابر بند 23 ماده 148 جز هزینه های قابل قبول است.

استاندارد حسابداری شماره 1 نحوه ارائه صورتهای مالی

هدف صورتهای مالی
هدف صورتهای مالی ارائه اطلاعات تلخیص شده و طبقه بندی شده درباره وضعیت مالی،عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری است که برای طیفی گسترده از استفاده کنندگان صورتهای مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع شود.صورتهای مالی همچنین نتایج ایفای وظیفه مباشرت مدیریت یا حسابدهی آنها را در قبال منابعی که در اختیارشان قرار گرفته است،نشان می دهد.به منظور دستیابی به این هدف در صورتهای مالی یک واحد تجاری اطلاعاتی درباره موارد زیر ارائه میشود:
الف)دارائیها
ب)بدهیها
ج)حقوق صاحبان سرمایه
د)درآمدها
ه)هزینه ها
و)جریانهای نقدی
این اطلاعات همراه با سایر اطلاعات مندرج در یادداشتهای توضیحی استفاده کنندگان صورتهای مالی را در پیش بینی جریانهای نقدی آتی واحد تجاری و خصوصأ در زمانبندی و اطمینان از توانایی آن در ایجاد وجه نقد کمک می کند.

استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 2 صورت‌ جریان‌ وجوه نقد

اطلاعات‌ تاریخی‌ مربوط‌ به‌ جریان‌ وجوه نقد می‌تواند در قضاوت‌ نسبت‌ به‌ مبلغ‌، زمان‌ و میزان‌ اطمینان‌ از تحقق‌ جریانهای‌ وجوه نقد آتی‌ به‌ استفاده‌کنندگان‌ صورتهای‌ مالی‌ کمک‌ کند. اطلاعات‌ مزبور، بیانگر چگونگی‌ ارتباط‌ بین‌ سودآوری‌ واحد تجاری‌ و توان‌ آن‌ جهت‌ ایجاد وجه نقد و درنتیجه‌ مشخص‌کننده‌ کیفیت‌ سود تحصیل‌ شده‌ توسط‌ واحد تجاری‌ است‌. علاوه‌ براین‌، تحلیل‌گران‌ و دیگر استفاده‌کنندگان‌ اطلاعات‌ مالی‌ اغلب‌ به‌ طور رسمی‌ یا غیر رسمی‌ مدلهایی‌ را برای‌ ارزیابی‌ و مقایسه‌ ارزش‌ فعلی‌ جریانهای‌ وجه نقد آتی‌ واحدهای‌ تجاری‌ به‌ کار می‌برند. اطلاعات‌ تاریخی‌ مربوط‌ به‌ جریان‌ وجوه نقد می‌تواند جهت‌ کنترل‌ میزان‌ دقت‌ ارزیابیهای‌ گذشته‌ مفید واقع‌ شود و رابطه‌ بین‌ فعالیتهای‌ واحد تجاری‌ و دریافتها و پرداختهای‌ آن‌ را نشان‌ دهد.
اگرچه‌ صورت‌ جریان‌ وجوه نقد اطلاعاتی‌ را درباره‌ جریانهای‌ وجه نقد واحد تجاری‌ طی‌ دوره‌ مالی‌ مورد گزارش‌ ارائه‌ می‌کند، لیکن‌ اطلاعات‌ مزبور جهت‌ ارزیابی‌ جریانهای‌ آتی‌ وجـه نقـد کفایت‌ نمی‌کنـد. برخی‌ جریانهـای‌ وجـه نقـد ناشـی از معاملاتی‌ است‌ کـه‌ در دوره‌های‌ مالی‌ قبل‌ رخ‌ داده‌ و بعضاً انتظار می‌رود منجر به‌ جریانهای‌ وجه نقد دیگری‌ در یکی‌ از دوره‌های‌آتی‌ گردد. بدین‌ لحاظ‌ برای‌ ارزیابی‌ جریانهای‌ وجه نقد آتی‌، صورت‌ جریان‌ وجوه نقد معمولاً باید توأم‌ با صورتهای‌ عملکرد مالی‌ و ترازنامه‌ مورد استفاده‌ قرار گیرد.

ستاندارد حسابداری‌ شماره‌ 2 صورت‌ جریان‌ وجوه نقد

اطلاعات‌ تاریخی‌ مربوط‌ به‌ جریان‌ وجوه نقد می‌تواند در قضاوت‌ نسبت‌ به‌ مبلغ‌، زمان‌ و میزان‌ اطمینان‌ از تحقق‌ جریانهای‌ وجوه نقد آتی‌ به‌ استفاده‌کنندگان‌ صورتهای‌ مالی‌ کمک‌ کند. اطلاعات‌ مزبور، بیانگر چگونگی‌ ارتباط‌ بین‌ سودآوری‌ واحد تجاری‌ و توان‌ آن‌ جهت‌ ایجاد وجه نقد و درنتیجه‌ مشخص‌کننده‌ کیفیت‌ سود تحصیل‌ شده‌ توسط‌ واحد تجاری‌ است‌. علاوه‌ براین‌، تحلیل‌گران‌ و دیگر استفاده‌کنندگان‌ اطلاعات‌ مالی‌ اغلب‌ به‌ طور رسمی‌ یا غیر رسمی‌ مدلهایی‌ را برای‌ ارزیابی‌ و مقایسه‌ ارزش‌ فعلی‌ جریانهای‌ وجه نقد آتی‌ واحدهای‌ تجاری‌ به‌ کار می‌برند. اطلاعات‌ تاریخی‌ مربوط‌ به‌ جریان‌ وجوه نقد می‌تواند جهت‌ کنترل‌ میزان‌ دقت‌ ارزیابیهای‌ گذشته‌ مفید واقع‌ شود و رابطه‌ بین‌ فعالیتهای‌ واحد تجاری‌ و دریافتها و پرداختهای‌ آن‌ را نشان‌ دهد.
اگرچه‌ صورت‌ جریان‌ وجوه نقد اطلاعاتی‌ را درباره‌ جریانهای‌ وجه نقد واحد تجاری‌ طی‌ دوره‌ مالی‌ مورد گزارش‌ ارائه‌ می‌کند، لیکن‌ اطلاعات‌ مزبور جهت‌ ارزیابی‌ جریانهای‌ آتی‌ وجـه نقـد کفایت‌ نمی‌کنـد. برخی‌ جریانهـای‌ وجـه نقـد ناشـی از معاملاتی‌ است‌ کـه‌ در دوره‌های‌ مالی‌ قبل‌ رخ‌ داده‌ و بعضاً انتظار می‌رود منجر به‌ جریانهای‌ وجه نقد دیگری‌ در یکی‌ از دوره‌های‌آتی‌ گردد. بدین‌ لحاظ‌ برای‌ ارزیابی‌ جریانهای‌ وجه نقد آتی‌، صورت‌ جریان‌ وجوه نقد معمولاً باید توأم‌ با صورتهای‌ عملکرد مالی‌ و ترازنامه‌ مورد استفاده‌ قرار گیرد.

تفاوت شرکت فرعی و وابسته

شرکت فرعی: شرکتی است که تحت کنترل شرکت اصلی باشد
شرکت وابسته: عبارت است از یک واحد سرمایه‌پذیر که واحد سرمایه‌گذار در آن نفوذ قابل ملاحظه دارد، اما واحد تجاری فرعی یا مشارکت خاص واحد سرمایه‌گذار نیست
اشخاص وابسته: یک شخص در صورتی وابسته به واحد تجاری است که:
الف) به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم از طریق یک یا چند واسطه:
1 -واحد تجاری را کنترل کند، یا توسط واحد تجاری کنترل شود، یا با آن تحت کنترل مشترکی قرار داشته باشد (شامل واحدهای تجاری اصلی، واحدهای فرعی و واحدهای فرعی هم‌گروه).
2 -در واحد تجاری نفوذ قابل ملاحظه داشته باشد.
3 -بر واحد تجاری کنترل مشترک داشته باشد.
ب) طبق تعریف استاندارد حسابداری شماره 20 با عنوان ‌حسابداری سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری وابسته‌، واحد تجاری وابسته آن واحد تجاری باشد.
ج) طبق تعریف استاندارد حسابداری شماره 23 با عنوان ‌حسابداری مشارکت‌های خاص‌ مشارکت خاصی باشد که واحد تجاری در آن شریک خاص است.
د) از مدیران اصلی واحد تجاری یا واحد اصلی باشد.
هـ) از وابستگان اشخاص اشاره شده در بندهای «الف» یا «د» فوق باشد.
و) واحد تجاری باشد که توسط اشخاص اشاره شده در بندهای «د» و «هـ» کنترل می‌شود یا تحت نفوذ قابل ملاحظه آنان است و یا اینکه سهم قابل ملاحظه‌ای از حق رای به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار این اشخاص است.‌
ز) صندوق بازنشستگی خاص کارکنان واحد تجاری یا واحد تجاری وابسته به آن باشد.

بنگاه های بورسی ذخیره کاهش ارزش

دلایل عدم تمایل شرکت ها به تهیه صورت های مالی تلفیقی، عدم تمایل به شفاف سازی و ایجاد امکانی برای اندازه گیری عملکرد واقعی گروه و به تبع آن ارزیابی عملکرد واقعی مدیریت شرکت مادر است که کنترل عملیات گروه شامل سیاستگذاری و هدایت عملیات را به عهده دارد. برخی گروه های اقتصادی برحسب عادت دیرینه از طریق معاملات درون گروهی اقدام به ایجاد سودهای تحقق نیافته می کنند.


این معاملات عمدتا خرید و فروش محصولات و نیز دادوستد دارایی های سرمایه ای از قبیل زمین و ساختمان و نیز معامله سهام سایر شرکت ها (خصوصا شرکت های پذیرفته شده در بورس) است که در اختیار شرکت اصلی یا شرکت های فرعی قرار دارد و با عنوان آزاد کردن gain صورت می گیرد.
در تلفیق صورت های مالی، اینگونه معاملات و سود تحقق نیافته ناشی از آنها حذف می شود که باعث کاهش سود تلفیقی گروه در مقایسه با مجموع سود شرکت های گروه خواهد بود.
در سنوات اخیر شرکت های سرمایه گذاری بانک ها که تحت فشار حسابرسان و بورس موظف به تهیه صورت های مالی تلفیقی شده اند، معاملات مزبور را با استفاده از واسطه (یا شخص ثالث) انجام می دهند.
به عبارت دیگر، فروش یکی از شرکت های گروه آشنایی با سرمایه‌گذاری سریع المعامله به شخص ثالث و خرید مجدد یکی دیگر از شرکت های گروه از آن شخص صورت می پذیرد.
بدین ترتیب با حذف اینگونه سودهای تحقق نیافته، سود تلفیقی گروه از مجموع سودهای شرکت های گروه (جمع ساده) کم تر خواهد بود.

افزایش قیمت ارز و ضرورت توجه به آثار آن در حساب‌ها

با توجه به وجود نوسان و افزایش قابل توجه در قیمت ارز در متن حاضر تلاش شده برخی آثار ناشی از افزایش قیمت ارز (کاهش‌ شدید یا افت‌ قابل‌ ملاحظه‌ در ارزش‌ رسمی‌ ریال‌) در تنظیم حساب‌ها و ارائه‌ صورت‌های‌ مالی‌ با مقاصد عمومی‌ یک‌ واحد تجاری‌ و رهنمودهایی‌ درخصوص‌ محتوای‌ صورت‌های‌ مالی در شرایط مزبور ‌ ارائه‌ شود.

بر اساس استانداردهای ناظر بر گزارشگری مالی دارایی‌ها و بدهی‌های پولی در تاریخ ترازنامه، باید در صورت‌های مالی افشا شود و با عنایت به نوسان قیمت ارزی، اهمیت افشا اطلاعات مزبور برای استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی حایز اهمیت است.

۱- به موجب استانداردهای حسابداری تفاوت‌های‌ تسعیر اقلام‌ ارزی‌ که در نتیجه‌ کاهش‌ شدید یا افت‌ قابل‌ ملاحظه‌ در ارزش‌ رسمی‌ ریال‌ باشد و کاهش‌ یا افت‌ مزبور بدهی‌هایی‌ را تحت‌ تاثیر قرار دهد که‌ به تازگی و به‌ طور مستقیم‌ در ارتباط‌ با تحصیل‌ دارایی‌های‌ ارزی‌ ایجاد شده‌است‌ و واحد تجاری‌ قادر به‌ تسویه‌ آنها نباشد، باید به‌ مبلغ‌ دفتـری‌ دارایی‌ مربوط‌ منظـور شـود، به‌ شرط‌ آنکـه‌ مبلغ‌ دفتـری‌ پس‌ از تعدیل‌، از اقل‌ بهای‌ جایگزینی‌ و مبلغ‌ قابل‌ بازیافت‌ ناشی از فروش‌ یا کاربرد آن‌ دارایی‌ تجاوز نکند.

سهم اقلیت

طبق تعریف مندرج در استاندارد شماره 18،سهم اقلیت عبارت است از “ آن بخش از خالص عملکرد مالی و خالص داراییهای یک واحد تجاری فرعی که قابل انتساب به سهامی است که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم ازطریق واحدهای تجاری فرعی دیگر، به واحد تجاری اصلی تعلق ندارد”. باعنایت به تعریف بالا ،چنین بنظر میرسد که سهم اقلیت ، دربرگیرنده سودهای تحقق نیافته ناشی از معاملات واحد تجاری فرعی با واحد تجاری آشنایی با سرمایه‌گذاری سریع المعامله اصلی نیز می‌باشد. آیا چنین برداشتی صحیح است؟

تعریف مندرج دراستاندارد درخصوص سهم اقلیت باید باتوجه به سایر مندرجات استاندارد مطالعه و بکار گرفته شود. برای تهیه صورتهای مالی تلفیقی باید کلیه ضوابط تلفیق مقرر دراستاندارد، ازجمله حذف معاملات درون گروهی طبق بند 27 استاندارد، لحاظ شود و سپس سهم اقلیت ازخالص عملکرد مالی شرکت فرعی دراین چارچوب محاسبه گردد. بدین ترتیب سهم اقلیت آشنایی با سرمایه‌گذاری سریع المعامله ازخالص عملکرد مالی و خالص داراییهای شرکت فرعی، پس از حذف سودهای تحقق نیافته معاملاتی که آثار آن درمبالغ دفتری دارائیهای گروه منعکس است ، محاسبه و تعیین می‌شود.

نیمکت نشین نباشید!

برخی از سهامداران تصمیم می گیرند در چنین شرایطی در گوشه بازار روی نیمکت بنشینند و منتظر موقعیت های بهتر برای ورود باشند و این در حالی ست که .

نیمکت نشین نباشید!

با آموزش های بورسی بورس24 و عصر ایران همراه باشید.

برای ورود به بورس باید نحوه سرمایه گذاری در بورس را بدانید. بازار سهام به عنوان یک بازار با قابلیت شناور بودن قیمت و سریع المعامله همواره ریسک ها و پتانسیل های زیادی را در خود نهفته دارد. این شناوری قیمت در زمان کاهش قیمت به زیان سهامدار و در زمان رشد، به سود سهامدار ختم می شود اما بی شک کم نیستند موقعیت های جذابی که در چنین بازار پر نوسانی از دست سهامدار خارج می شود و سرمایه گذار با دیدن رشد چند ده درصدی فقط افسوس فرصت های از دست رفته را می خورد. در این شرایط طمع زیاد هم گاها موجب می شود سود یک سهامدار به زیان تبدیل شود لذا انتخاب اینکه کجا وارد سهم شویم و کجا از سهم خارج شویم همیشه بزرگترین چالش سهامداران بازار سرمایه بوده و خواهد بود. نباید فراموش کرد که خرید در کمترین قیمت در یک روند قیمتی و فروش در بالاترین قیمت همواره یک ایده آل است و در بازار بورس باید ایده آل ها را کنار گذاشت و با واقعیت روبرو شد، حال بیایید روند قیمتی یک سهم را شبیه سازی کنیم.

فرض کنیم قیمت سهام در یک روند بلند مدت برای چندین سال مثبت و صعودی باشد. سرمایه گذاران درک خواهند کرد که بعد از هر رشدی نزول و اصلاح وجود خواهد داشت و عرضه سهام در قیمت های بالا افزایش خواهد یافت و در مقابل رغبت خریداران در قیمت های بالاتر، کمتر می شود. آنچه که عموم سهامداران متوجه نمی شوند زمان و عمق این اصلاح است. برخی از سهامداران تصمیم می گیرند در چنین شرایطی در گوشه بازار روی نیمکت بنشینند و منتظر موقعیت های بهتر برای ورود باشند و این در حالی ست که سرمایه گذاران ریسک پذیر ترجیح می دهند وارد گود شوند و به دلیل عدم تقارن سود ناشی از پول نقد در اوراق یا بانک با سود خرید سهام ، همراه با روند سهم از موقعیت موجود استفاده کنند و ضرر آن را نیز به جان می خرند. حال چند سوال کلیدی مطرح می شود؛

نیمکت نشینان از کجا می فهمند کی و کجا وارد سهم شوند؟

ریسک پذیرانی که وسط گود هستند چگونه زمان و موقعیت مناسب فروش را خواهند یافت؟

اگر بازار بورس قابل پیش بینی بود، پاسخ دادن به این پرسش ها سهل و آسان می شد اما چه حیف که این فقط یک سراب است و بازار بورس به طور کامل و 100% قابل پیش بینی نیست. در اینجا سه نکته مهم را باید در نظر داشت؛

اول آنکه ارزش ذاتی سهم مشخص است و محدوده تعادلی قیمت آن را می توان از طریق تحلیل فهمید.

دوم آنکه اتفاق، خبر یا تحولی باید وجود داشته باشد که موجب معکوس شدن روند قیمت سهم گردد

و سوم رفتار معاملاتی سهامدار در قبال اتفاقات فوق است که مبحثی جذاب با توضیحات مبسوط است

این سه نکته ، شاه کلید اصلی سرمایه گذاران در بازارهای بورس علی الخصوص در زمان افزایش هیجان در بازارهاست و باید در هنگام معاملات بورس به آن توجه ویژه داشت.

مبانی تخصصی حسابداری وحسابرسی

- تحت هیچ عنوانی از ارائه اظهار نامه مالیاتی خودداری نکنید.چون 2 نتیجه منفی در پی خواهد داشت:40 درصد از مالیات مشمول را جریمه میشویم که به هیچ عنوان هم قابل بخشودگی نیست و دوم اینکه از معافیت مالیاتی هم نمیتوانیم استفاده کنیم. آخرین مهلت 31 تیر ماه سال بعد است .
- شرکتهای مشمول بند ب ماده 95 قانون مالیاتها ، مکلف به داشتن دفتر درآمد و هزینه هستند. اگر این دفتر را داشته باشند، دارایی مکلف است که مالیات را از روی دفتر در آمد حساب کند و در غیر اینصورت مالیات به صورت علی الراس محاسبه می شود.

موارد مغایرت استانداردهای حسابداری باقوانین مالیاتی:

1-بر اساس استانداردهاي حسابداري با وقوع يک رويداد مهم بعد از تاريخ ترازنامه ، تعديلاتي بايد صورت گيرد که اين مهم در مقررات مالياتي در نظر گرفته نشده است.
2-در استانداردهاي حسابداري معاملات به دو گروه سريع المعامله و بلند مدت طبقه بندي مي شوند. سود وزيان تحقق نيافته حاصل از ارزيابي سرمايه گذاريهاي معاملاتي در پايان سال به حساب سود و زيان دوره منظور مي گردد .

نقطه سربه سر

نقطه سربه سر

از آنجا كه ارزيابي طرحها در بيشتر اوقات در شرايط عدم اطمينان صورت مي گيرد و از آينده اطلاعي در دست نمي باشد ممكن است در تخمين هاي اوليه دچار اشتباه شود. پروژه پيشنهادي نهايي به هر شكلي كه باشد اجزاي تشكيل دهنده گوناگون آن بايد براي بالا بردن دقت مورد بررسي قرار گيرد. تصميمات مربوط به سرمايه گذاري متأثر از بسياري تحولات سياسي، اجتماعي، اقتصادي و همچنين تغييرات در تكنولوژي، سطح قيمت ها و قابليت توليد است. لذا براي اينكه تخمين هاي انجام شده با ضرايب اطمينان بالا صورت گيرند بايد معيار تحليل نقطه سربه سري را انجام داد.

آينده شغلي ، بازار كار ، درآمد

آينده شغلي ، بازار كار ، درآمد


به نظر مي‌رسد فارغ‌التحصيلان دوره‌هاي تحصيلات تكميلي اين رشته، آمادگي و پختگي بيشتري براي حضور در بازار كار دارند.نتيجه يكي از تحقيقات دانشگاه «كلمبيا» مبني بر اين بود كه از از دهه 70 به بعد همه شركتهاي موفق، شركتهايي بوده‌اند كه مدير آنها تحصيلات مالي داشته است. چون از اين دهه به بعد اطلاعات نقش مهمي پيدا كرده است و مهمترين اطلاعات نيز، اطلاعات مالي است كه تاثير بسياري در تصميم‌گيري روساي شركت‌ها دارد.

افزايش سرمايه

افزايش سرمايه

شرکت‌ها به منظور تأمین منابع مورد نیاز برای طرح‌های توسعه‌ای و پاسخگویی به نیاز خود به نقدینگی، اقدام به افزایش سرمایه می‌کنند. افزایش سرمایه از طریق انتشار سهام جدید یا بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود امکان‌پذیر است. با توجه به این که در ماده 6 اساسنامه نمونه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس قید شده است که سرمایه شرکت‌ها باید به سهم عادی یکهزار ریالی با نام تقسیم شود، افزایش سرمایه در این شرکت‌ها به صورت انتشار سهام جدید صورت می‌گیرد. از اهداف این امر (یکسان‌سازی قیمت اسمی سهام شرکت‌ها در اساسنامه شرکت) می‌توان به شفاف‌سازی اطلاعات شرکت‌ها و قابلیت مقایسه وضعیت آن‌ها با یکدیگر اشاره کرد.

روشهای رسیدگی به صورتهای مالی تلفیقی

فهرست کلیه شرکتهای مشمول تلفیق به تفکیک شرکتهای فرعی و وابسته بشرح زیر را از شرکت اخذ نمائید.

StormGain پلتفرمی تازه برای تجربه ای متنوع در ترید

ترید ارزهای دیجیتال با StormGain

StormGain یک تجربه تجاری تازه ، هیجان انگیز و جدید را در ترید به ارمغان می آورد. این صرافی بهترین بازارهای سرمایه گذاری و ارزهای رمزپایه را به خود اختصاص داده است تا بستر ابتکاری برای تجارت و ترید قراردادهای آتی رمزنگاری را ارائه دهد.

معامله گران می توانند از بازارهای رمزپایه بی ثبات با محبوب ترین جفت رمزنگاری و با استفاده از اهرم بالا تا 200x استفاده کنند. حتی می توانید رمزنگاری را با کارت اعتباری خریداری کنید.

در حالی که هدف ما ارائه دقیق و جدیدترین اطلاعات در این بازبینی StormGain است ، اما ما اکیداً پیشنهاد می کنیم که از سایت آنها دیدن کنید تا با هر تغییری که ممکن است پس از آن رخ دهد ، به روز شوید.

قبل از معامله ارز رمزنگاری شده ، توصیه می کنیم از کیف پول سخت افزاری بیت کوین مانند Ledger Nano X یا یک کیف پول نرم افزاری مطمعا استفاده کنید.

وضعیت: در حال پرداخت

StormGain چیست؟

کاربران گرامی برای این که بتوانید از سایت برداشت کنید نیازمند احراز هویت می‌باشید.

StormGain یکی از محبوب ترین مبادلات رمزنگاری در انگلستان است که در بیش از 100 کشور جهان با بیش از 120،000 مشتری در دسترس است. این پلتفرم تا 200 برابر معاملات اهرمی با ارزهای دیجیتال را ارائه می دهد. پلتفرم معاملات و سرمایه گذاری ارزهای رمزپایه از ابزارهای نمودار و معاملات پیشرفته برخوردار است.

ربات ترید خودکار Shrimpy

کسب درآمد از scarlet clicks

StormGain به دلیل ارائه پیشنهادات تسویه حساب در تثبیت ثبات Bitcoin (USDT) مشهور است. توافق آشنایی با سرمایه‌گذاری سریع المعامله USDT برای قراردادها برای افرادی مناسب است که ترجیح می دهند قرار گرفتن در معرض نمونه کارهای خود را کاهش دهند و ریسک نرخ ارز را که معمولاً در ارزهای رمزپایه با نوسانات بالا مانند بیت کوین و اتریوم است ، محدود کنند.

ویژگی های StormGain

ویژگی های پیشرفته ، رابط کاربری بصری و یک برنامه ترید تلفن همراه از ویژگی های مهم آشنایی با سرمایه‌گذاری سریع المعامله این پلتفرم است. این جدول مقایسه مبادلات معاملات رمزنگاری جایگزین مانند StormGain را ارائه می دهد که ویژگی های کلاس جهانی را ارائه می دهند.

این پلتفرم با رابط کاربری مدرن ، کیف پول ایمن ، احراز هویت دو عاملی ، سیگنال های تجاری و تجربه کاربری عالی ، یک بستر تجاری رمزنگاری جدی است. در اینجا سایر ویژگی های قابل توجه وجود دارد.

تأیید سریع (بدون KYC)

کاربران StormGain می توانند با اطلاعات اولیه مانند نام ، آدرس ایمیل و شماره تلفن همراه ، معاملات خود را در سیستم عامل آغاز کنند. این پلتفرم نیز بدون نیاز به تایید ID کامل و یا KYC و ارائه مستندات پرسنل میتوانند فعالیت کنند. این مورد برای برخی از بازرگانان که ترجیح می دهند ناشناس بمانند جذاب خواهد بود.

نمودار پیشرفته

StormGain یک رابط کاربری چشمگیر ارائه می دهد که شامل یک قدرت و ساده بستر معاملاتی ارز رمزنگاری شده برای معامله گران برای تجزیه و تحلیل نمودارهای قیمت است. سیستم نمودار با ابزارهای پیشرفته تجارت رمزنگاری ، شاخص ها و حالت تمام صفحه بسته بندی شده است . رابط کاربری زیبا و پاسخگو StormGain با سادگی طراحی شده است که استفاده از آن برای مبتدیان و بازرگانان پیشرفته آسان است.

اهرم بالا و تسویه حساب USDT

StormGain یکی از معدود سیستم عامل های معاملاتی در جهان است که تجارت رمزنگاری را با ضرب تا 200 برابر افزایش می دهد. در حالی که معاملات اهرمی با حاشیه می تواند بسیار خطرناک باشد ، معامله گران حرفه ای می توانند سود بالقوه خود را در موقعیت های خود به حداکثر برسانند. ما باید احتیاط کنیم که معاملات با سود بالا برای مبتدیان مناسب نیست.

یکی دیگر از ویژگی های قابل توجه ، تسویه حساب در دلار ثابت سکه (USDT) است که به دلار آمریکا (USD) متصل است. این به کاربران اجازه می دهد تا بازار بی ثبات ارز دیجیتال را بدون افشای بیش از حد سرمایه خود معامله کنند و پرتفوی خود را در برابر تغییرات ناگهانی قیمت محافظت کنند.

خرید رمزنگاری با کارت اعتباری

StormGain به کاربران خود در سیستم عامل اجازه می دهد تا رمزنگاری را با استفاده از کارت اعتباری برای تأمین اعتبار حساب ، بدون انتقال پول از صرافی رمزنگاری ، خریداری کنند. این پلتفرم از کارت های اعتباری VISA و Mastercard پشتیبانی می کند. برای خریدهای کارت اعتباری یا 10 دلار آمریکا (هر کدام که بالاتر باشد) 5٪ هزینه ثابت وجود دارد که در مقایسه با سایر سیستم عامل های معاملاتی مانند Coinbase منطقی است.

با استفاده از یک حساب آزمایشی تمرین کنید

صدها صرافی ارز رمزنگاری شده وجود دارد ، با این وجود همه حساب آزمایشی ندارند تا بتوانند با وجوه مجازی تجارت کنند. حالت آزمایشی StormGain از داده های واقعی آشنایی با سرمایه‌گذاری سریع المعامله مانند رمزنگاری استفاده می کند تا به کاربران خود اجازه دهد قبل از تأمین اعتبار یک حساب واقعی ، هزینه ریسک معاملات را شبیه سازی کرده و با سیستم عامل آشنا شوند.

آیا StormGain قانونی است؟

به نظر می رسد StormGain یک مبادله معاملات ارز رمزنگاری شده قانونی است که بر اساس تحقیقات ما انجام شده است. این صرافی عضوی از انجمن Blockchain در کمیسیون مالی است. این پلتفرم در سال 2019 تاسیس شد ، یک شریک رسمی در باشگاه محبوب فوتبال انگلیس نیوکاسل یونایتد است.

ثبت نام و تأیید فعالیت در سایت

برای باز کردن یک حساب با StormGain ، روند کار مستقیم است و فقط چند دقیقه طول می کشد. تاجران برای شروع معاملات ارزهای دیجیتال باید یک آدرس ایمیل معتبر ارائه دهند.

لطفا بعد از ثبت نام ایمیل و شماره همراه خود را تایید کنید. این سایت با شماره های ایرانی هیچ مشکلی ندارد و کد تایید را میتوانید دریافت نمایید.

ترید و تجارت با این پلتفرم

بر خلاف مبادلات cryptocurrency به سنتی که با رابط TradingView برای نمودار خود، StormGain ویژگی های یک تجربه تجاری منحصر به فرد و سفارشی ساخته شده است. رابط کاربری همراه با کلیه ویژگی ها و عملکردهای تجاری مورد انتظار در یک آرایش زیبا ارائه می شود. کاربران می توانند به سرعت جفت های معاملاتی رمزنگاری ، نمودارهای قیمت زنده ، موجودی کیف پول و موقعیت های باز را از یک پنجره مشاهده کنند.

نوار انتخاب سکه در بالای صفحه ، خصوصاً برندگان و بازندگان برتر ، کاملاً مفید است. حرکات شدید در بازارها می تواند فرصت های معاملاتی را ایجاد کند بنابراین این ویژگی مورد توجه کاربران خاصی قرار می گیرد. در غیر این صورت ، می توانید سکه های مورد علاقه خود را اضافه کنید یا از لیست محبوب استفاده کنید.

ممکن است معامله گران رمزنگاری جدی به رابط کاربری خود نگاه کنند و تعجب هم کنند که این است؟ قطعا نه.

روی حالت “Full Screen” در پلتفرم StormGain کلیک کنید تا پنجره نمودار کامل نمایش داده شود ، جایی که می توانید با کلیک راست روی نمودار ، شاخص ها را اضافه کنید ، خطوط و الگوها را ترسیم کنید. پس از مدتی استفاده از نمودارها ، صاف ، شهودی و پاسخگو است. با ترک حالت تمام صفحه و رفتن به جفت ارزهای رمزنگاری شده دیگر ، هر ابزار طراحی فنی روی نمودار باقی خواهد ماند.

برای انجام معاملات خرید یا فروش ، کافیست بر روی دکمه سبز “Open Trade” کلیک کنید که یک پنجره سفارش ظاهر می شود.نمودار در مجاورت جعبه سفارش با تجزیه و تحلیل فنی نشان داده شده است. این ویژگی به کاربران امکان می دهد ضمن وارد کردن نظمی که برای دیدن تجزیه و تحلیل فنی و سطح کلیدی و غیره مفید است ، نمودارها را مرور کنند.

کاربران StormGain می توانند بازه های زمانی را در پنجره سفارش تغییر دهند تا اطمینان حاصل کنند که تجزیه و تحلیل شما معیارهای خاصی را در بازه های زمانی بالاتر (یا پایین) دارد. در اینجا می توانید جزئیات سفارش زیر را انتخاب کنید:

 • نوع سفارش (بازار یا محدودیت)
 • اندازه موقعیت
 • مقدار حاشیه (حداکثر 200 برابر)
 • سود ببرید و سطح ضرر را متوقف کنید

نرخ پورسانت نیز برای اطلاعات شما نمایش داده می شود که مفید است.

مبادله رمزنگاری را فوراً انجام دهید

StormGain به کاربران خود این امکان را می دهد تا فوراً رمزنگاری دیگری را عوض کنند. به جای استفاده از سیستم عامل های مبادله فوری مانند Changelly ، ChangeNOW ، SimpleSwap و SwapSpace ، کاربران می توانند معاوضه رمزنگاری در StormGain با استفاده از تبادل فوری انجام دهند. نرخ کارمزد نرخ ارز در پایین نشان داده می شود که در بخش کارمزد ارزیابی خواهیم کرد.

خرید ارز دیجیتال در StormGain با استفاده از کارت اعتباری

این پلتفرم از طریق مشارکت با Simplex گزینه خرید رمزنگاری را با استفاده از کارت اعتباری (VISA یا Mastercard) ارائه می دهد تحت هزینه 5٪ شامل همه خرید کارت اعتباری یا 10 $ USD (هرکدام که بالاتر است). برای خرید رمزنگاری با کارت اعتباری با استفاده از StormGain ، این مراحل را دنبال کنید:

 1. وارد حساب StormGain خود شوید
 2. به منوی بالا بروید و روی “Buy Crypto With A Card” کلیک کنید
 3. کارت اعتباری را به عنوان گزینه پرداخت انتخاب آشنایی با سرمایه‌گذاری سریع المعامله کنید
 4. مقدار بیت کوین مورد نظر خود را برای خرید وارد کنید
 5. سفارش را تأیید کنید و روی “Deposit” کلیک کنید

StormGain Wallet

این پلت فرم شامل کیف پول چند ارزی خاص خود است تا به کاربران امکان ذخیره دارایی های رمزنگاری شده خود را هنگام معامله با حاشیه ، یا مبادله دارایی در بورس یا ذخیره رمزنگاری خریداری شده را بدهد. کیف پول رمزنگاری داخلی می تواند حداکثر 6 دارایی رمزنگاری محبوب مانند:

 • Bitcoin
 • Ethereum
 • Litecoin
 • XRP
 • Bitcoin Cash
 • Tether USDT

کیف پول StormGain توسط چندین اقدامات امنیتی مانند رمزگذاری و احراز هویت 2 فاکتور محافظت می شود تا منابع مالی شما ایمن باشد. برنامه کیف پول برای استفاده در هر دو دستگاه iOS و Andriod در دسترس است. برای بارگیری کیف پول رایگان StormGain از وب سایت آنها به بخش Wallet بروید و تکمیل مراحل ثبت نام کوتاه را انجام دهید.

نکته مهم ، در صورت ذخیره شدن وجوه در کیف پول های سرد ، هیچ اشاره ای به وب سایت نمی شود . ذخیره سازی آفلاین برای وجوه مشتری به استاندارد مبادلات ارزهای رمزپایه تبدیل شده است و باید برای ارائه بالاترین سطح امنیت در سیستم عامل فراهم شود.

با استفاده از کیف پول این پلتفرم سود کسب کنید

StormGain ویژگی جدیدی را برای تشویق معامله گران خود به خرید و نگهداری وجوه خود در کیف پول مبادله ای برای کسب سود ارزهای دیجیتال خود ارائه کرده است. این پلتفرم تا 12٪ سود APR برای وجوهی که به کیف پول StormGain واریز می شود ارائه می دهد. معامله گران می توانند با ذخیره دارایی های موجود در کیف پول StormGain و بدون معامله ، نمونه کارهای خود را به سود سالمی تبدیل کنند.

برای دستیابی به سود کامل 12 درصدی دارایی ها ، معامله گران باید قفل سطوح بالاتر وفاداری را باز کنند. StormGain اجازه می دهد تا سود حاصله پس از 30 روز بصورت USDT پس گرفته شود.

هزینه های StormGain ، حاشیه و محدودیت ها

بیشتر معامله گران می دانند که هنگام استفاده از صرافی معاملات ارزهای رمزپایه ، هزینه های معامله مورد توجه قرار می گیرند مخصوصاً برای معامله گران فعال روز که می توانند روزانه چندین معامله را با اهرم بالا انجام دهند. هزینه های StormGain به شرح زیر است یا می توانید برای مشاهده کامل به وب سایت آنها مراجعه کنید.

هزینه های تجارت

برای خرید و فروش رمزنگاری با استفاده از بستر معاملاتی حاشیه StormGain ، هزینه های زیر اعمال می شود. در مقایسه با سایر صرافی ها ، کارمزد مناسب و رقابتی در بازار است.

هزینه های تبادل

برای مبادله فوری رمزنگاری با رمزنگاری دیگر با StormGain ، بسته به دارایی مورد معامله ، هزینه کمیسیون دریافت می کند. به عنوان مثال ، هزینه مبادله در جفت BTC / USDT هر معامله 0.095٪ است که در مقایسه با Binance که 0.1٪ از معاملات را دریافت می کند ، مقایسه می شود.

واریز و برداشت در StormGain

هیچ هزینه سپرده ای برای انتقال رمزنگاری به سیستم عامل StormGain وجود ندارد. هزینه خروج 0.1٪ اعمال در هنگام ارسال رمزنگاری به پلت فرم دیگر است. بسته به دارایی رمزنگاری ، حداقل و حداکثر محدودیت اعمال می شود و پیشنهاد می کند وب سایت را بررسی کنید. هزینه برداشت غیرمعمول است زیرا اکثر مبادلات فقط هزینه استاندارد استخراج شبکه بلاکچین را دریافت می کنند.

نتیجه گیری

برای خاتمه دادن به بررسی StormGain ، استفاده از این پلتفرم آسان است و دارای ویژگی های عالی برای بازرگانانی است که می خواهند با اهرم بالا تجارت و ترید کنند. نمودارهای رابط کاربری و تجارت پیشرفته یکی از بهترین مواردی است که ما دیده ایم و احساس خوبی داریم.

هزینه های معامله یا مبادله رمزنگاری مستقیماً در بورس در مقایسه با سایر سیستم عامل های معروف حاشیه رمزنگاری بسیار مناسب است. با این حال ، نگرانی در مورد بازخورد در سایر بخشها که باید مورد توجه قرار گیرند و عدم وضوح در اقدامات امنیتی مانند ذخیره سازی کیف پول سرد است.

بورس مشهد کجاست؟ آدرس و محل بورس مشهد و کارگزار بورس

محل بورس مشهد کجاست

ممکن است، فعالان بازار سرمایه به دلایل مختلفی نیاز به مراجعه حضوری به بورس داشته باشند. یا برای انجام کاری بخواهند به شرکت‌های مرتبط به بورس در محل زندگی خود مراجعه کنند. به همین دلیل در این مطلب خواهیم گفت که آدرس و محل بورس مشهد کجاست؟ همچنین مکان‌ها و شرکت‌های مرتبط با بورس در مشهد (استان خراسان رضوی) را معرفی خواهیم کرد.

می‌خواهید سرمایه گذاری در بورس را شروع کنید؟

آیا قصد دارید فعالیت بورسی خود را شروع کنید، و با خرید و فروش سهام در بورس سرمایه گذاری کنید؟ توجه داشته باشید که برای شروع سرمایه گذاری در بورس نیازی به مراجعه به شعبه بورس مشهد ندارید. چراکه برای شروع سرمایه گذاری در بورس و خرید و فروش سهام باید از شرکت‌های کارگزاری بورس کد معاملاتی دریافت کنید. پیشنهاد می‌کنم برای شروع، فیلمهای دوره رایگان آموزش مجازی بورس را مشاهده کنید.

بورس مشهد کجاست؟

اگر درس اول از دوره آموزش مجازی بورس را دنبال کرده باشید، متوجه خواهید شد که سازمان بورس متولی بازار سرمایه در ایران است. از طرفی شرکت‌های بورس (مثل بورس اوراق بهادار و فرابورس) به عنوان زیرمجموعه سازمان بورس، مجری فعالیت‌ها و سیاست‌های سازمان بورس هستند. در واقع بستر سرمایه گذاری در بورس را فراهم می‌کنند. از طرفی شرکت‌های وابسته و مرتبط با بورس نیز برخی از فعالیت‌های مربوط به سهامداران و فعالان بازار را به عهده دارند.

به منظور گسترش فرهنگ سهامداری و سرمایه گذاری در بورس، سازمان بورس در برخی از استان‌های کشور نمایندگی و یا شعبه دارد. در ادامه آدرس و محل شعبه بورس مشهد و سایر نهادهای مرتبط با بورس مشهد در استان خراسان رضوی را معرفی خواهیم کرد.

آدرس تالار بورس مشهد کجاست؟

آدرس و تلفن تالار بورس مشهد و شرکت‌های مرتبط

تالار بورس مشهد

آدرس: خراسان رضوی، مشهد، خیابان پیام، پیام ۸ ، پلاک۵۰، طبقه آشنایی با سرمایه‌گذاری سریع المعامله اول جنوبی

تلفن: ۹-۳۷۶۴۸۳۴۸- ۰۵۱

فکس: ۳۷۶۷۴۰۰۶- ۰۵۱

سوالی دارید؟

اگر هنوز سوال و یا ابهامی در زمینه کارگزار بورس و کد معاملاتی دارید، می‌توانید در انتهای همین صفحه سوال خود را مطرح نمائید. اساتید و کارشناسان موج برتر آماده پاسخ به سوالات شما هستند. یا از طریق پشتیبان موج برتر در تلگرام سوالات خود را مطرح نمائید.

 • ارسال پیام برای پشیبانی در تلگرام
 • آیدی تلگرام: [email protected]

کانال تلگرام موج برتر

صفحه اینستاگرام موج برتر

مطلب مشابه

تالار بورس قزوین کجاست؟

بورس قزوین کجاست؟ آدرس اماکن بورس استان قزوین

تالار بورس سیستان؟ بورس زاهدان کجاست؟

بورس زاهدان، آدرس و راه های ارتباطی بورس زاهدان

تالار بورس سمنان کجاست؟

بورس سمنان کجاست؟ آدرس و شماره تلفن بورس سمنان

21 Comments

با ذرود متاسفانه قسمت آموزشی سایت را پیدا نمیکنم. شما فکرنمی کنید که سایت مشکل طراحی دارد؟

حسین محمدپور گفت:

سلام
از طریق منوی اصلی سایت لینک آموزش مجازی سایت قرار دارد. از طرفی لینک مربوطه در فوتر سایت نیز وجود دارد.

سلام..من در سامانه سهام عدالت روش مستقیم رو وارد کردم..ومدت یک ماه هست هرچی تلاش میکنم.که واردسامانه فروش سهام عدالت (سعدی)وکارگزاری بشوم.. مینویسد که شماره تلفن در سامانه بشماتعلق ندارد.. درحالیکه از زمان اعلام آزادسازی ..سیم کارت خریداری وخطم راتغییردادم خط تلفن.بنام من هم با موفقیت ثبت شده.. بنظرشماچکارکنم؟که بتوانم سی درصد سهام عدالت را بفروشم…

حسین محمدپور گفت:

سلام
راستش نمیدانم دقیقا چه باید انجام دهید. اما بطور حتم اگر با پشتیبانی سایت سهام عدالت ارتباط بگیرید، بهترین گزینه است.

با عرض سلام من سهام وتوصا و ملت را دارم ولی در پرتفوی دو کارگزاری آگاه و فارابی که عضو هستم نیامده است با ان که در هردو تقاضای تغییر کارگزار ناظر را داده آشنایی با سرمایه‌گذاری سریع المعامله ام . آگاه میگوید جزو سهام شما نیست برای انتقال سهام با داشتن برگه سهام باید چکار کنم . فکر کنم وتوصا به علت اینکه خیلی قدیمی است در پرتفو نیامده است لطفا راهنمایی بکنید

حسین محمدپور گفت:

سلام
از طریق شرکت سمات (سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه) باید پیگیری نمائید. به سایت سمات مراجعه کنید و به همراه مدارک شناسایی خود به آدرس شعبه سمات را در استان خودتان مراجعه کنید.

جناب محمد پور من در سایت سمات تقاضای اصلاح داده ام همچنین به پیشخوان های دولت که در رابطه با بورس فعالیت میکنند نیز تقاضای اصلاح کد بورس وتوصا که قدیمی است را داده ام ولی بعد از ۳ هفته هنوز خبری نیست آیا این دفتر سمات که میگویید در مشهد همان دفتر وتالار بورس در مشهد است یا فرق میکند

حسین محمدپور گفت:

سلام
شعبه سمات در مشهد، در زیست خاور طبقه +۱ است. البته اگر آدرس آن تغییر نکرده باشد. بهتر است آدرس دقیق آن را در سایت سمات دنبال کنید.

سلام من سجام ثبت نام کردم ولی متاسفانه هیچ کدبورسی برای من نیامده. درضمن هزینه ۱۰هزارتومان رو هم پرداخت کردم.
وبا کد ملی ۲ملیون خرید بورس دولتی رو هم انجام دادم. حالا باید به کجا مراجعه کنم برای کد بورسی هیچ پیامکی برای من نیامده ولی تمام مراحل رو به دقت پر کردم؟

ناظر سایت گفت:

سلام
پس از ثبت نام در سامانه سجام، باید برای احراز هویت هم اقدام کنید. علاوه بر آن باید به یک شرکت کارگزاری مراجعه کرده و برای دریافت کد معاملاتی اقدام کنید.

سلام کارگزار چگونه می توان پیدا کرد؟لطفا راهنمایی فرمایید با تشکر

حسین محمدپور گفت:

سلام و درود
بطور کلی فرق زیادی بین کارگزارهای بورس اوراق بهادار وجود ندارد. چراکه همه کارگزارها از قوانین یکسانی طبعیت می کنند. از طرفی هر زمان بخواهید میتوانید کارگزارتان را تغییر دهید.
ما برای راهنمائی کاربران نحوه دریافت کد معاملاتی از یکی از شرکتهای کارگزاری بورس را در همین سایت توضیح داده ایم. شما می توانید با مطالعه آن راهنما اقدام کنید.
بطور کلی در انتخاب کارگزار حساسیتی نداشته باشید و فرق چندانی ندارد که از کدام کارگزاری کد معاملاتی دریافت می کنید.
همچنین پیشنهاد می کنم فیلم های آموزش مجازی رایگان بورس اوراق بهادار تهران را در همین سایت مشاهده کنید. در این دوره مجازی آموزش بورس، مبانی ورود به بورس بصورت کامل بیان شده و به شما کمک می کند تا مفاهیم اولیه را بصورت کامل بدانید. نحوه ورود به بورس نیز تشریح شده است.

سلام من تازه میخوام وارد بازار بورس بشم با سرمایه خیلی کم یکی اینکه بفرمایید از کجا شروع کنم و دوم اینکه آیا با پول کم وارد این بازار بشم یا نه
ممنونم ازتون

حسین محمدپور گفت:

سلام
برای شروع پیشنهاد میکنم فیلمهای آموزشی ما را در سایت مشاهده کنید. در این فیلمها با مبانی ورود به بورس بصورت کامل آشنا خواهید شد. در ادامه میتوانید با شرکت در دوره های تحلیلگری، سطح تحلیلی خود را ارتقاء داده و توانایی تحلیل نمودار قیمت سهام شرکت ها را کسب کنید.
از طرفی همیشه پیشنهاد من به دوستان این بوده که با پول کم شروع کنند و هرچه مهارت و توانایی های آنها افزوده شد، میزان سرمایه خود را برای خرید و فروش سهام افزایش دهند. درنتیجه اقدام هوشمندانه ای است که با سرمایه گذاری کمی در بورس شروع کنید.
موفق باشید

سلام من ۱۰۰۰سهم کوثر (ذو کوثر) و ۴۰۰۰۰ سهم قوامین (ذو قوام ) را دارم اما در بورس وارد نشدم و کد بورس نگرفتم
اما در برگه های که بانک های فوق بهم دادن و در سر برگ انها نام فرابورس هست یه کد سهام دار …… نوشتن

ایا این همان کد بورسی من هست و نیاز است به کارگزاری یا خود بازار بورس مراجعه کنم
ایا میتونم سهامم را به بجای دیگر انتقال بدم
ممنون از راهنمایی تون

حسین محمدپور گفت:

سلام
احتمالا کد بورسی (سهامداری) برای شما صادر شده است. اما از آنجا که ثبت نام در سامانه سجام برای همه اجباری است (حتی افرادی که در گذشته کد بورسی گرفته اند) پیشنهاد میکنم ثبت نام در سجام را انجام دهید. و فرض را بر این بگذارید که تاکنون کد بورسی دریافت نکرده اید.

سلام وقتتون بخیر
من کد بورسی گرفتم در سجام هم ثبت نام و احراز هویت شدم سهام عدالتم رو آزاد کردم که بتونم وارد بورس بشم و خرید و فروش کنم لطفا راهنماییم کنید ممنون

حسین محمدپور گفت:

سلام
باید کد بورسی (کد سهامداری) دریافت کنید و همچنین باید کد معاملاتی از کارگزاری بگیرید. لطفا فیلم های آموزشی روی سایت ما را مشاهده کنید. در بخش آموزش مجازی رایگان.

سلام کاگزاری بنده که گستران شرق بوده که تعلیق است. سوالم این است که ۱. می تونم با مراجعه حضوری به تالار بورس توعرضه اولیه چهارشنبه شرکت کنم. ۲- چه جوری می تونم سریع کارگزاریمو عوض کنم؟ ممنون

حسین محمدپور گفت:

سلام و عرض ادب
سازمان بورس نمیتواند کمکی به شما بکند. برای خرید و فروش سهام، حتما باید از طریق کارگزاری اقدام کنید.

راه فوری هم وجود ندارد، پروسه کاری صدور کد معاملاتی حداقل بین ۲۴ تا ۴۸ ساعت زمان لازم دارد. اما چون قبلا کد بورسی (سهامداری) دریافت کرده اید، صدور کد معاملاتی سریعتر انجام می‌شود.

به نظرم راهنمای دریافت کد معاملاتی از کارگزاری پاسارگاد را در سایت موج برتر (همین وبسایت) دنبال کنید. معمولا سریع انجام می‌شود.

با سلام
اینجانب حدود ۳ ماه است که کد بورس آنلاین دریافت نموده ام ولی کد بورسی را چند سال ( حدود ۶ سال ) است که دارم در این مدن چند ماه خرید سهام انجام داده ام و مشکلی نداشته ام ولی چند روز پیش که متوجه شدم که امکان فروش سهام را نداشته و پیام ممنوع المعامله بودن از طرف بورس برایم ثبت می گردد
لطفا بفرمایید چرا چنین مشکلی برایم پیش می آید و چگنه میتوانم مشکل را برطرف نمایم
بات شکراشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.