رسم گراف برا اساس بازگشت سرمایه


همه چیز بسیار منطقی است - سرمایه گذاری مجدد همان سرمایه گذاری ها است ، بنابراین ، آنها مانند سرمایه گذاری ها با کل هزینه سرمایه شیء سرمایه گذاری شده ، تخفیف می گیرند.

IRR را در اکسل با استفاده از توابع و نمودار محاسبه کنید. IRR چگونه محاسبه می شود؟

نرخ بازده داخلی حداکثر نرخ تخفیف قابل قبول را تعیین می کند که در آن می توانید بدون هیچ ضرری برای صاحب سرمایه گذاری کنید.

توضیحات

بازده داخلی IRR (منداخلی راز خوردن رeturn) اندازه گیری گسترده ای از عملکرد سرمایه گذاری است. این مدت به نرخ تخفیف اشاره دارد که در آن ارزش فعلی خالص پروژه سرمایه گذاری صفر است. در عمل ، ارزش $ IRR $ با نرخ تخفیف معادل $ r $ مقایسه می شود. علاوه بر این ، اگر $ IRR\u003e r $ ، آنگاه پروژه مقدار مثبت $ NPV $ و درصد درآمد برابر با $ (IRR-r) $ را فراهم می کند.

نرخ بازده داخلی با فرمول تعیین می شود:

$ $ NPV \u003d \\ sum \\ limit_ (i \u003d 0) ^ (n) \\ frac (CF_i) ((1 + IRR) ^ i) - \\ sum \\ limit_ (i \u003d 0) ^ (n) \\ frac (CI_i) ((1 + IRR) ^ i) ، \\، \\ mbox (for) \\، NPV \u003d 0 $ $

ارزش IRR $ $ به روش دیگری قابل تعیین است. برای این کار ابتدا NPV $ را در سطوح مختلف نرخ تخفیف $ r $ محاسبه کنید تا ارزش NPV $ $ منفی شود. پس از آن ، مقدار $ IRR $ توسط فرمول یافت می شود:

$ IRR \u003d r_a + (r_b - r_a) \\ frac (NPV_a) (NPV_a - NPV_b) $ ،

نابرابری $ NPV \\ _a\u003e 0\u003e NPV \\ _b \\، \\ mbox (s) \\، \\ r \\ _b\u003e IRR\u003e r \\ _a $ باید رعایت شود.

مزیت شاخص IRR $ IRR این است که امکان مقایسه پروژه هایی با مقیاس های مختلف و مدت زمان های مختلف را فراهم می کند. به عنوان مثال ، در صورت لزوم استفاده از وام بانکی 10٪ در سال برای اجرای آن ، اثربخشی یک پروژه با IRR $ معادل 30٪ کافی است.

مضرات شاخص نرخ بازده داخلی:

 1. به طور پیش فرض ، فرض بر این است که جریان های نقدی مثبت با نرخی برابر با نرخ بازده داخلی دوباره سرمایه گذاری می شوند. به عنوان مثال ، وقتی $ IRR $ ، از یک پروژه سرمایه گذاری ویژه جذاب ، 80٪ باشد ، به این معنی است که باید کلی در صورت دریافت نقدی با نرخ 80٪ سرمایه گذاری مجدد شود. با این وجود بعید است که این شرکت از فرصت های سرمایه گذاری سالانه برخوردار باشد که بازده 80٪ را فراهم می کند. در این شرایط ، شاخص داخلی نرخ بازده ($ IRR $) اثر سرمایه گذاری را بیش از حد ارزیابی می کند. اگر $ IRR $ نزدیک به نرخ سرمایه گذاری شرکت باشد ، این مشکل بوجود نمی آید.
 2. هیچ راهی برای تعیین میزان سرمایه گذاری در سرمایه به صورت مطلق (روبل ، دلار) وجود ندارد.
 3. با یک تغییر دلخواه از ورود و خروج وجه نقد در مورد یک پروژه ، ممکن است چندین مقدار IRR $ دلاری وجود داشته باشد. بنابراین ، تصمیم گیری قطعی بر اساس شاخص IRR $ دلاری غیرممکن است.

اگر چندین پروژه جایگزین با همان مقادیر NPV $ ، $ IRR $ وجود داشته باشد ، در انتخاب گزینه سرمایه گذاری نهایی ، مدت زمان سرمایه گذاری ، مدت زمان ، در نظر گرفته می شود. مدت زمان (د) میانگین چرخه وزنی متوسط \u200b\u200bپروژه سرمایه گذاری یا مدت زمان مؤثر آن است. این امکان را به شما می دهد تا متنوع ترین پروژه ها را با توجه به خصوصیات آنها (از نظر زمان ، تعداد پرداخت در دوره ، روشهای محاسبه نرخ بهره به دست آمده) متناسب با استاندارد خود قرار دهید. این روش مبتنی بر محاسبه لحظه ای است که پروژه درآمد ایجاد می کند و چه میزان درآمد در هر ماه ، ربع یا سال در طول مدت آن ایجاد می شود. در نتیجه ، مدیران اطلاعاتی در مورد مدت زمان پرداخت سرمایه با درآمد كاهش یافته به تاریخ جاری دریافت می كنند. برای محاسبه مدت ، از فرمول زیر استفاده کنید:

$ D \u003d \\ frac (\\ sum \\ limit_ (i \u003d 1) ^ (n) i * PV_i) (\\ sum \\ limit_ (i \u003d 1) ^ (n) PV_i) $،

جایی که $ PV_i \u003d \\ frac (CF_i) ((1 + r) ^ i) $ مقدار فعلی درآمد برای من دوره تا تاریخ انقضاء پروژه ،

نرخ بازده داخلی (IRR)

زیر نرخ بازده داخلییا نرخ بازده داخلی(IRR) سرمایه گذاری ارزش نرخ تخفیف را که در آن درک می شود درک می کند NPV پروژه صفر است:

IRR = منکه در آن NPV = f(من) = 0.

معنی محاسبه این ضریب هنگام تحلیل اثربخشی سرمایه گذاری های برنامه ریزی شده به شرح زیر است. IRR حداکثر سطح نسبی مجاز هزینه های ممکن برای این پروژه را نشان می دهد. به عنوان مثال ، اگر یک پروژه کاملاً توسط یک وام بانکی تجاری تأمین شود ، ارزش آن نیز خواهد بود IRR حد بالایی از سطح قابل قبول نرخ بهره بانکی را نشان می دهد که مازاد آن پروژه را بی سود می کند.

در عمل ، هر سازمانی فعالیت های خود را از منابع مختلف تأمین می کند. به عنوان هزینه ای برای استفاده از منابع مالی پیشرفته در فعالیت های شرکت ، به بهره ، سود سهام ، پاداش ، پرداخت می شود. برخی از هزینه های مناسب برای حفظ پتانسیل اقتصادی خود متحمل می شوند. شاخصی که سطح نسبی این درآمدها را توصیف می کند می توان نام برد به قیمت (افزایش) سرمایه(هزینه سرمایه ، SS) این شاخص نشان دهنده حداقل بازده سرمایه گذاری شده در فعالیت های خود در شرکت ، سودآوری آن است و توسط فرمول محاسبه می شود میانگین وزن وزنی.

معنای اقتصادی این شاخص به شرح زیر است: شرکت می تواند هرگونه تصمیم سرمایه گذاری را اتخاذ کند که سودآوری آن پایین تر از ارزش فعلی شاخص SS (قیمت سرمایه برای این پروژه) نباشد. با اوست که این شاخص مقایسه می شود IRR برای یک پروژه خاص محاسبه می شود ، در حالی که رابطه بین آنها به شرح زیر است:

 • اگر IRR\u003e SS ، سپس پروژه باید تصویب شود.
 • اگر IRR سپس پروژه باید رد شود.
 • اگر IRR \u003d SS ، بنابراین پروژه نه سودآور و هم سودآور نیست.

یکی دیگر از گزینه های تفسیر ، تعبیر نرخ بازده داخلی به عنوان نرخ تخفیف احتمالی است که در آن پروژه هنوز هم با معیار سودآور است. NPV تصمیم گیری بر اساس مقایسه انجام می شود IRR با سودآوری هنجاری. در حالی که هرچه مقدار نرخ بازده داخلی بیشتر باشد و تفاوت بین مقدار آن و نرخ تخفیف انتخابی بیشتر باشد ، حاشیه ایمنی پروژه بیشتر می شود. این معیار راهنمای اصلی هنگام تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری توسط یک سرمایه گذار است که از نقش سایر معیارها کم نمی کند. برای محاسبه IRR با استفاده از جداول تخفیف ، دو مقدار ضریب تخفیف به گونه ای انتخاب می شود که در فاصله () تابع مقدار خود را از "+" به "-" یا از "-" به "+" تغییر دهد. سپس فرمول را اعمال کنید:

(5.2)

ارزش ضریب تخفیف در کجا است. - ارزش ضریب تخفیف که در آن.

صحت محاسبات به طور معکوس متناسب با طول بازه () است و بهترین تقریب زمانی حاصل می شود که مقادیر ضریب تخفیف نزدیک به یکدیگر هستند که شرایط فرموله شده در بالا را برآورده می کنند.

محاسبه دقیق مقدار IRR فقط با یک کامپیوتر امکان پذیر است.

لازم است مقدار شاخص را تعیین کنید IRR برای یک پروژه سه ساله که نیاز به سرمایه گذاری 2،000 دن دارد. واحدها و با دريافت دريافت پول نقد 1000 ، 1500 و 2000 دلار. واحدها

برای محاسبه IRR برای مثال با استفاده از جداول تخفیف ، دو عامل تخفیف دلخواه را انتخاب می کنیم و مقدار عملکرد را محاسبه می کنیم NPV \u003d می گیریم NPV =f(40٪) \u003d 207 و NPV = f(50٪) \u003d -75. بنابراین عملکرد NPV =f(من) مقدار خود را از "+" به "-" تغییر می دهد ، و این دامنه از مقادیر برای محاسبه مناسب است IRR (البته همیشه انتخاب سریع چنین فاصله ای همیشه امکان پذیر نیست ، گاهی اوقات انجام چندین تکرار لازم است).

بعلاوه ، به همان روش می توانیم مقدار بدست آمده را پالایش کنیم IRR با چندین تکرار ، نزدیکترین مقادیر صحیح ضریب تخفیف را تعیین می کنید NPV علامت تغییرات برای مثال ما ، این مقادیر عدد صحیح مقادیر هستند.

بنابراین ، مقدار مورد نظر IRR براساس تخمین ما ، مقدار 47.17٪ است. (ارزش) IRR دریافت شده با استفاده از یک ماشین حساب مالی 47.15٪ است).

محاسبات اصلی در جدول ارائه شده است. 5.5

جدول 5.5. محاسبات به عنوان مثال

از مزایای این معیار می توان به عینیت ، استقلال از اندازه مطلق سرمایه گذاری و محتوای اطلاعات اشاره کرد. علاوه بر این ، به راحتی می توان پروژه ها را با سطوح مختلف ریسک مقایسه کرد: پروژه هایی که سطح بالایی از ریسک دارند باید بازده داخلی زیادی داشته باشند. با این وجود ، اشکالاتی نیز دارد: پیچیدگی محاسبات عاری از رایانه ، وابستگی زیاد به صحت تخمین جریانهای نقدی در آینده و عدم امکان استفاده در صورت وجود چندین ریشه از معادله.

برای تعیین نرخ بازده داخلی ، همانطور که در روش مقدار فعلی خالص وجود دارد ، باید فرضیاتی داشته باشید که تا حد زیادی در هر دو روش با یکدیگر همخوانی دارند. یک استثناء فرض مربوط به سرمایه گذاری منابع مالی آزاد شده (شرط سرمایه گذاری مجدد) ، و همچنین در مورد تفاوت در هزینه های سرمایه و مدت زمان بهره برداری است. فرض متناظر از روش تعیین نرخ داخلی (سرمایه گذاری با نرخ بهره داخلی) ، به عنوان یک قاعده ، مناسب به نظر نمی رسد. بنابراین ، روش تعیین نرخ بازده داخلی بدون در نظر گرفتن سرمایه گذاری های ذخیره ویژه یا اصلاح سایر شرایط ، نباید برای ارزیابی سودآوری مطلق در صورت وجود سرمایه گذاری های پیچیده و در نتیجه فرآیند سرمایه گذاری مجدد مورد استفاده قرار گیرد. با این نوع سرمایه گذاری ، مشکل وجود چندین ریشه در حل معادله اصلی نیز بوجود می آید. در این موارد ، ممکن است مشکلاتی در تفسیر نتایج روش تعیین نرخ داخلی بازده ایجاد شود.

روش تعیین نرخ بازده داخلی برای ارزیابی سودآوری نسبی نباید همانطور که در بالا ذکر شد با مقایسه نرخ بهره داخلی اشیاء فردی اعمال شود. در عوض ، شما نیاز به تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری برای تعیین تفاوت دارید. در مورد سرمایه گذاری های جدا شده ، می توانید نرخ بهره داخلی را با نرخ محاسبه شده مقایسه کنید تا امکان مقایسه سودآوری فراهم شود. اگر سرمایه گذاری ها برای مقایسه سودآوری پیچیده باشد ، استفاده از روش تعیین سودآوری عملی نیست.

مزیت روش داخلی نرخ بازگشت در مقایسه با روش ارزش فعلی خالص در امکان تفسیر آن نهفته است. IRR توصیف تخصیص علاقه به سرمایه صرف شده (سودآوری سرمایه صرف شده).

علاوه بر این ، نرخ سود داخلی را می توان به عنوان نرخ سود بحرانی برای تعیین سود مطلق جایگزین سرمایه گذاری در نظر گرفت ، اگر روش ارزش فعلی خالص در هنگام استفاده از فرض "داده معتبر" مورد استفاده قرار گیرد ، تعیین می شود.

بنابراین ، ارزیابی سرمایه گذاری ها با استفاده از این روش مبتنی بر تعیین حداکثر ارزش تخفیف است که در آن پروژه ها حتی به هم می خورند.

معیارها NPV ، IRR و P / ، که اغلب در آنالیز سرمایه گذاری استفاده می شود ، در واقع نسخه های مختلفی از همان مفهوم هستند ، و بنابراین نتایج آنها به یکدیگر مرتبط است. بنابراین ، ما می توانیم برای یک پروژه از روابط ریاضی زیر استفاده کنیم:

NPV\u003e 0

IRR\u003e SS (0)

NPV نمونه ای از محاسبه گرافیکی IRR

سرمایه گذاری در این پروژه بالغ بر 115 میلیون روبل بود.

 • سال اول بهره برداری خالص 32 میلیون روبل بود.
 • سال 2 - 41 میلیون روبل؛
 • سال 3 - 44 میلیون روبل؛
 • سال 4 - 38 میلیون روبل.

در نقطه تقاطع عملکرد NPV (r) ، محور مرتب شده موقعیت نقطه های ra و rb را انتخاب می کنیم. ra \u003d 10٪ و rb \u003d 15٪ .در مرحله بعد ، NPV را برای هر یک از نقاط ذکر شده تعیین می کنیم:

اگر کل هزینه سرمایه 11٪ باشد ، این پروژه قابل توجه توسط سرمایه گذار است.

این محاسبه با استفاده از مقادیر جدول بندی شده از فاکتورهای تخفیف که در اینترنت منتشر می شود ، معمولاً با افزایشی 1٪ ساده می شود. آنها همچنین NPVa و NPVb را با افزایشی 1٪ محاسبه کرده و IRR را تعیین می کنند.

اگر سرمایه گذاری در یک شیء سرمایه گذاری شده به شرط سرمایه گذاری مجدد سود انجام شود ، اگر سطح بالایی داشته باشد یا تفاوت زیادی با هزینه سرمایه جسم سرمایه گذاری داشته باشد ، سرمایه گذاری مجدد هنجار ، تصویر واقعی را بسیار تحریف می کند.

محاسبه نرخ بازده داخلی اصلاح شده

این وضعیت با معرفی شاخص تنظیم می شود: نرخ اصلاح شده بازده سرمایه گذاری MIRR. هنگام محاسبه این شاخص ، سرمایه گذاری مجدد با نرخ تخفیف محور به کل هزینه رسم گراف برا اساس بازگشت سرمایه سرمایه موسوم به ارزش خالص ترمینال NTV (ارزش خالص ترمینال) انجام می شود و جریان نقدی خروجی با نرخ IRR تخفیف می یابد.

همه چیز بسیار منطقی است - سرمایه گذاری مجدد همان سرمایه گذاری ها است ، بنابراین ، آنها مانند سرمایه گذاری ها با کل هزینه سرمایه شیء سرمایه گذاری شده ، تخفیف می گیرند.

بنابراین فرمول محاسبه نرخ تغییر یافته بازده سرمایه گذاری به شکل زیر می باشد:

 • d میانگین هزینه وزنی سرمایه است.
 • r نرخ تخفیف است؛
 • CFt - جریانهای نقدی در سال سوم زندگی پروژه؛
 • ICt - جریان نقدی سرمایه گذاری در سال سوم عمر پروژه.
 • n چرخه عمر پروژه است.

ارزیابی پروژه ها با توجه به شاخص های فوق امکان مقایسه آنها را بدون توجه به اندازه سرمایه گذاری ، مقیاس خود پروژه ها ، زمان اجرای پروژه های سرمایه گذاری فراهم می کند.

یعنی برای همه سرمایه گذاری ها ، هنگامی که IRR و MIRR از هزینه متوسط \u200b\u200bسرمایه خود استفاده می کنند ، آنها موثر تلقی می شوند ، اگرچه ارزیابی مطلق از سودآوری آنها ضروری است. و هنگام مقایسه پروژه های سرمایه گذاری در بین خود ، گزینه ای با بالاترین ارزش های این شاخص ها انتخاب می شود.

نرخ بازده اصلاح شده و همچنین نرخ داخلی بازده سرمایه گذاری شده دارای نقطه ضعف قابل توجهی است. این یک تصویر واقعی با جریان های نقدی متناوب ورودی نمی دهد. این وضعیت اغلب هنگام سرمایه گذاری در چندین دوره زمانی اتفاق می افتد.

مشکلات در محاسبه این شاخص همچنین هنگامی ایجاد می شود رسم گراف برا اساس بازگشت سرمایه که نرخ تغییر اعتبار دوباره پروژه با گذشت زمان تغییر کند. محاسبه این شاخص امکان پذیر است ، اما از نظر روش شناختی و فنی دشوار است.

دوره بازگشت سرمایه (Payback period) چیست و روش محاسبه آن چگونه است؟

مدت زمانی که طول می کشد تا خالص جریانات نقدی تجمعی پروژه صفر شود. بعبارتی مدت زمانی است که طول می کشد تا سرمایه گذاری اولیه در پروژه با عایدات آن برابر شود. به بیان ساده تر مدت زمانی است که هزینه های پروژه به سرمایه گذاران برگردد.

کاربرد و مزایای دوره بازگشت سرمایه:

دوره بازگشت سرمایه یکی از روش‌های استاندارد ارزیابی طرح‌های اقتصادی است که به دلیل آسان بودن محاسبه آن توسط بیشتر تحلیل گران مالی مورد استفاده قرار می گیرد. در این روش معیار ارزیابی طرح، کوتاهی و بلندی زمان بازگشت سرمایه است. طرح‌های با دوره بازگشت سرمایه کوتاه‌تر جذابیت بیشتری نسبت به طرح‌هایی با دوره بازگشت بلندتر دارند. این روش بخصوص در هنگام مقایسه دو یا چند طرح با یکدیگر کاربرد دارد.

نقاط ضعف شاخص دوره بازگشت سرمایه:

در محاسبه شاخص PBP ارزش زمانی پول در نظر گرفته نمی شود و جریانات نقدی با فرض دارا بودن ارزش یکسان در سال های مختلف، بایکدیگر جمع می شوند. از آنجاییکه در نظر گرفتن ارزش زمانی پول بر دقت و صحت محاسبات می افزاید، جهت رفع این مشکل، به جای شاخص PBP شاخص دوره بازگشت سرمایه متحرک (DPBP) که مخفف Dynamic Payback Period است تعریف شده که در آن جریانات نقدی پس از تنزیل شدن بایکدیگر جمع می شوند.

مثالهایی از روش محاسبه دوره بازگشت سرمایه:

مثال الف:

سال n /شرح اول دوم سوم چهارم پنجم ششم هفتم هشتم
An جریانات نقدی ورودی ۰ ۰ ۰ ۱۹۰ ۲۲۰ ۲۳۰ ۲۶۰ ۲۶۰
Bn جریانات نقدی خروجی ۸۰ ۱۱۰ ۸۵ ۱۱۰ ۱۲۰ ۱۳۵ ۱۵۵ ۱۵۵
Cn=An-Bn خالص جریانات نقدی ۸۰- ۱۱۰- ۸۵- ۸۰ ۱۰۰ ۹۵ ۱۰۵ ۱۰۵
ΣCn خالص جریانات نقدی تجمعی ۸۰- ۱۹۰- ۲۷۵- ۱۹۵- ۹۵- ۰ ۱۰۵ ۲۱۰

سطر اول(An): سال اول تا سوم فاز ساخت پروژه بوده و جریان نقدی ورودی (درآمد یا سایر عایدی ها ندارد. سال چهارم شروع بهره برداری از پروژه بوده و عواید پروژه در جریان نقدی ورودی لحاظ شده است.

سطر دوم (Bn): جریانات نقدی خروجی،سال اول تا سوم هزینه های سرمایه گذاری پروژه در فاز ساخت و از سال چهارم هزینه های تولید،سرمایه گذاری مجدد و سایر هزینه های پروژه لحاظ شده است.

سطر سوم (Cn): برابر جریانات نقدی ورودی منهای جریانات نقدی خروجی در همان سال است. An-Bn

سطر چهارم (ΣCn): حاصل جمع جبری Cn تا همان سال است. در مثال الف برای سال دوم جمع -80 و -110 که برابر -190 می باشد.

زمانی که سطر چهارم یعنی خالص جریانات نقدی تجمعی صفر شود، درواقع کل جریانات نقدی خروجی دوره های قبلی و کل جریانات نقدی ورودی دوره های قبلی پروژه در زمان مورد نظر برابر شده است. به زبان ساده عواید حاصل از پروژه توانسته هزینه های پروژه را جبران نماید.

در پروژه الف، سال ششم ΣCn برابر صفر شده است. بنابر این دوره بازگشت پروژه از آغاز سرمایه گذاری 6 سال و از آغاز دوره بهره برداری از طرح 3 سال می باشد.

مثال ب:

سال n /شرح اول دوم سوم چهارم پنجم ششم هفتم هشتم
An جریانات نقدی ورودی ۰ ۰ ۰ ۱۱۰ ۲۵۰ ۲۵۰ ۲۶۰ ۲۶۰
Bn جریانات نقدی خروجی ۱۷۰ ۵۰ ۵۵ ۹۰ ۱۲۰ ۱۲۵ ۱۵۵ ۱۵۵
Cn=An-Bn خالص جریانات نقدی ۱۷۰- ۵۰- ۵۵- ۲۰ ۱۳۰ ۱۲۵ ۱۰۵ ۱۰۵
ΣCn خالص جریانات نقدی تجمعی ۱۷۰- ۲۳۰- ۲۷۵- ۲۵۵- ۱۲۵- ۰ ۱۰۵ ۲۱۰

همانگونه که ملاحظه می شود ارزش زمانی پول در این روش محاسبه در نظر گرفته نمی شود و از این حیث در مقایسه طرح ها شاخص دوره بازگشت سرمایه معیار دقیقی نخواهد بود. برای درک بهتر این موضوع پروژه الف و پروژه ب را که جمع عددی سرمایه گذاری و عایدات آنها برابر در نظر گرفته شده است (جمع Bn سال اول تا سوم در هر دوپروژه یکسان و برابر 275 است) را مقایسه نمایید.

در پروژه ب بیشتر سرمایه گذاری در سال اول انجام می شود و با در نظر گرفتن ارزش زمانی پول ارزش سرمایه گذاری در پروژه الف و ب متفاوت خواهد بود.

روش محاسبه مقدار اعشاری دوره بازگشت سرمایه

مثال ج:

سال n /شرح اول دوم سوم چهارم پنجم ششم هفتم هشتم
An جریانات نقدی ورودی ۰ ۰ ۰ ۱۷۰ ۲۵۰ ۲۵۰ ۲۶۰ ۲۶۰
Bn جریانات نقدی خروجی ۱۷۰ ۵۰ ۵۵ ۹۰ ۱۱۰ ۱۲۵ ۱۵۵ ۱۵۵
Cn=An-Bn خالص جریانات نقدی ۱۷۰- ۵۰- ۵۵- ۸۰ ۱۴۰ ۱۲۵ ۱۰۵ ۱۰۵
ΣCn خالص جریانات نقدی تجمعی ۱۷۰- ۲۳۰- ۲۷۵- ۱۹۵- ۵۵- ۷۰ ۱۷۵ ۲۸۰

همانگونه که ملاحظه می شود جریانات نقدی تجمعی در سال ششم از شروع پروژه مثبت شده است، بنابر این مدت بازگشت سرمایه در این پروژه کمتر از شش سال است. برای محاسبه دقیقتر اولین عدد مثبت خالص جریانات نقدی تجمعی که در این پروژه در سال ششم و برابر 70 است را بر عدد خالص جریانات نقدی همان سال که برابر 125 است تقسیم و از عدد یک کم می کنیم تا مقدار اعشاری آن بدست آید.

بر این اساس مقدار اعشاری برابر 0.44 است و با عدد سال قبلی جمع شده تا دوره بازگشت سرمایه برآورد شود.

دانلود آهنگ امو بند نه نگو نه

دانلود آهنگ امو بند نه نگو نه ترانه و آهنگ بسیار زیبا و شنیدنی نه نگو نه از امو بند با دو کیفیت 128 و 320 و لینک مستقیم و پر سرعت به همراه تکست و متن آهنگ + پخش آنلاین از سایت تابا موزیک نه نگو نه نه نگو نه شدی ماه توی.

دانلود آهنگ امو بند نه نگو نه

ترانه و آهنگ بسیار زیبا و شنیدنی نه نگو نه از امو بند با دو کیفیت 128 و 320 و لینک مستقیم و پر سرعت به همراه تکست و متن آهنگ + پخش آنلاین از سایت تابا موزیک

نه نگو نه نه نگو نه شدی ماه توی آسمونم نه تو آدمشی نه من اونم که یه دقیقه بدون تو بمونم

با مجوز رسمی | خواننده: امو بند | نوازنده گیتار: فراز فراهانی | تنظیم کننده: رضا پناهی | طراحی کاور: میلاد میری | ترانه سرا و آهنگساز: حامیم

دانلود آهنگ نه نگو نه امو بند در ادامه مطلب

دانلود آهنگ امو بند نه نگو نه

متن آهنگ نه نگو نه امو بند

با تو تا تهش هر جا که باشه میام خیالت جمع
آخه تو دلی شدی نمیشه که بری و بی خیالت شم
دیگه دیر شده ب را پشیمونی دل من کم جنبس
با تو تا جایی اومده که راه برگشت بستس
نه نگو نه نه نگو نه شدی ماه توی آسمونم
نه تو آدمشی نه من اونم که یه دقیقه بدون تو بمونم
نه نگو نه نه نگو نه شدی ماه توی آسمونم
نه تو آدمشی نه من اونم که یه دقیقه بدون تو بمونم

دانلود آهنگ امو بند نه نگو نه

به این حسی که قلب من به تو داره میگن عشق
به سرت نزنه فکر کنی که دلتو پس میدمش
نگو عادته اسم اینو نگو عشق فقط حرفه
نمیدونی دل بیچاره با تو کجا رفته
نه نگو نه نه نگو نه شدی ماه توی آسمونم
نه تو آدمشی نه من اونم که یه دقیقه بدون تو بمونم

نه نگو نه نه نگو نه شدی ماه توی آسمونم
نه تو آدمشی نه من اونم که یه دقیقه بدون تو بمونم
نه نگو نه نه نگو نه شدی ماه توی آسمونم
نه تو آدمشی نه من اونم که یه دقیقه بدون تو بمونم
نه نگو نه نه نگو نه شدی ماه توی آسمونم
نه تو آدمشی نه من اونم که یه دقیقه بدون تو بمونم
♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ .

آنالیز نئوویو کرمان (2)

آنالیز نئوویو کرمان را 9 فروردین 99 در کش دیتای هفتگی انجام دادیم و طبق آن سناریو ، صعودی در قالب موج D را تا اهداف زمانی و قیمتی مشخص پیش بینی کردیم که به به درستی رخ داد.

پس از موج D صعودی که به صورت افراطی رشد کرد ، وارد موج E شدیم.

در صورت نیاز به مطالعه تحلیل قبلی به ” تحلیل نئوویو کرمان (1) ” رجوع فرمایید.

در اواخر موج E سهم برای افزایش سرمایه بسته شد و صعودی که پس از افزایش سرمایه رخ داد ، در واقع شروع حرکت پسا مثلثی است(دقت کنید در این تحلیل به دلیل تعدیل گپ ها اعداد ذکر شده با اعداد قبل از افزایش سرمایه متفاوت است).

هم اکنون که الگوی مثلث خنثی جاری خاتمه پیدا کرده است ، تحلیل آن را در یک تایم فریم بالاتر و در کش دیتای ماهانه پیگیری می کنیم.

به بروزرسانی تحلیل نئوویو کرمان که در کش دیتای ماهانه انجام شده است دقت فرمایید :

آنالیز نئوویو کرمان

آنالیز نئوویو کرمان در تئوویو سنتر – کش دیتای ماهانه

با توجه به نوع این مثلث انتظار حرکت شارپی را از این سهم داریم. برای محاسبه تارگت ها موج شماری قبل از مثلث هم به این چارت نسبت به چارت هفتگی در تحلیل قبلی افزودیم.

مینیمم تارگت الیوتی برای این سهم محدوده ی 12000 هزار تومان است و انتظار داریم کرمان در قالب موج اول از الگوی پس از مثلث بدان دست یابد.

به عنوان پیش بینی به نظر می رسد حرکت پسامثلثی در کرمان حرکتی زمان گیر شود که در این صورت رسیدن به اهداف بسیار بالایی را برای ما امکان پذیر خواهد کرد. در تحلیل های آتی به این موضوع بیشتر می پردازیم.

خلاصه و نتیجه تحلیل :

طبق این تحلیل روند صعودی برای کرمان آغاز شده است و در قسمت آپدیت سریع تحلیل قبلی به خاتمه موج E در زمان خود اشاره کردیم.

حد ضرر الیوتی و اولیه این تحلیل محدوده ی 3800 تومان می باشد که با دور شدن بیشتر قیمت در روزهای آینده می توان حد ضرر را تا ناحیه 5400 تومان تریل کرد.

اهداف اولیه با توجه به آنالیز نئوویو کرمان به صورت زیر محاسبه می شوند :

1- ناحیه 12000 تومان

2- ناحیه 18035 تومان

3- ناحیه 20400-21800 تومان

4- ناحیه 26000 تومان

نویسنده : حسین حیدرپور

تاریخ : 11 تیر 99

پادکست تحلیل را گوش کنید

مجموعه آپدیت‌های سریع

آپدیت اول : 12 شهریور 99

طبق تحلیل نئوویو کرمان حرکت پسامثلثی طبق تحلیل آغاز شد و در قالب یک تک موج قیمت به حد سود ابتدایی و مینیمم این تحلیل رسید. این تک موج را موج a در حرکت رسم گراف برا اساس بازگشت سرمایه پسامثلثی می نامیم.

هم اکنون که در موج b قرار داریم به نظر می رسد دو حمایت مهم پیش روی این اصلاح است :

1- ناحیه 10700 تومان

2- ناحیه 8800 تومان

حمایت های مذکور حمایت های مینوری سهم هستند و حمایت جدی کلاسیکی ندارد. تثبیت زیر 10000 تومان برای کارکشن موج b دور از انتظار است. از سهم های با پتانسیل مناسب انتظار داریم بیشتر اصلاح زمانی انجام دهند تا اصلاح قیمتی!

حد ضرر فعلی تحلیل نئوویو کرمان 6400 تومان می باشد و انتظار داریم با تکمیل موج b ، موج c به صورت صعودی تشکیل شود و به اهداف بعدی تحلیل برسیم.

آپدیت دوم : 13 مهر 99

بر اساس آنالیز نئوویو کرمان هم اکنون در موج b از یک حرکت صعودی قدرتمند قرار داریم. اغلب در حرکات قدرتمند انتظار نداریم قیمت در ساختن ریز موج های نزولی بیش از 61.8 درصد از موج قبل از خود را ریتریس کند اما در فروش های افراطی دو ماه اخیر ریتریس های 60 درصدی به یک حداقل مبدل شده است و تقریبا تمامی حمایت های نرمال سهم های قبل از این تراز شکسته اند و کرمان هم مستثنی نیست.

قیمت 6400 تومان که به عنوان حد ضرر معرفی شد کمی پایین تر از تراز 61.8 درصد است و در شرایط نرمال نباید قیمت به زیر این عدد نفوذ کند. این حد ضرر ربطی به تحلیل نئوویو ندارد و برای این گذاشته شده که نسبت به سیگنال قبلی در شرایط بخرانی با سود از معامله خارج شویم. حد ضرری که تحلیل را فیلد می کند محدوده ی 4800 تومان است که هر چقدر هیجان زیاد باشد به آنجا نخواهیم رسید!

در حال حاضر به بروزرسانی آنالیز نئوویو کرمان که در کش دیتای ماهانه انجام شده است دقت فرمایید :

آنالیز نئوویو کرمان 2 - آپدیت سریع 2

آنالیز نئوویو کرمان 2 – آپدیت سریع

طبق تحلیل فوق مهمترین حمایت ناحیه 6700-6400 تومان است که امروز به کف این ناحیه خواهیم رسید. حمایت بعدی ناحیه 5800 تومان است که در آنجا این سهم به یکی از سوپر مفت ترین سهام های بازار با پتانسیل های خوب صعود تبدیل خواهد شد.

اهداف بلند مدت کرمان در تحلیل اصلی پا برجاست و بعدا آپدیت خواهند شد.

آپدیت سوم : 4 آذر 99

بر اساس آنالیز نئوویو کرمان در بلند مدت به نظر می رسد در بدترین سناریوی ممکن هم حداقل یک موج صعودی باقی است از این رو به دنبال انتهای کارکشنی هستیم که از مرداد ماه آغاز شده است.

به موج شماری نئوویو کرمان که در کش دیتای ماهانه به روز شده است دقت فرمایید :

آنالیز نئوویو کرمان 2 - آپدیت سریع 3

آنالیز نئوویو کرمان 2 – آپدیت سریع 3

برای انتهای موج bای که به دنبال آن هستیم ناحیه کلیدی 6700-6400 تومان را در نظر گرفتیم و مشاهده کردید که تاکنون واکنش مثبتی داشتیم. موجی که به این ناحیه رسیده است فقط موج a. از b می باشد بنابراین آنچه فعلا با قطعیت مشخص است این که کارکشن کرمان تکمیل نیست. موج b. می تواند بلند شود در نهایت الگویی مثل فلت تشکیل شود (مثل نموداری که در آپدیت سریع قبلی به صورت پیش فرض کشیده شده است) که در این صورت کف جدیدی ثبت نمی شود و انتظار داریم قیمت حداقل به ناحیه 10700 تومان برسد.

از طرفی موج b. می تواند کوتاه باشد و الگویی شبیه به زیگزاگ تشکیل شود که در این صورت این حمایت کلیدی شکسته می شود و قیمت تا حمایت بعدی ریزش خواهد کرد. این سناریو زمانی قوت می گیرد که قیمت نتواند از مقاومت 8800 تومان عبور کند.

بنابراین کارکشن کرمان هنوز تکمیل نیست و یکی از دو سناریوی گفته شده در آپدیت سریع قبلی یا تحلیل فعلی برای این سهم محتمل است.

اگر قیمت کف جدیدی ثبت کند انتظار داریم این سهم از محدوده ی دی ماه وارد روند صعودی خود شود.

در صورت از دست رفتن کف کلیدی گفته شدهدر آپدیت قبلی ناحیه مهم بعدی 6000-5800 تومان می باشد.

انتظار داریم به صورت نرمال روند صعودی باقی مانده سقف جدیدی ثبت کند که پس از پایان این کارکشن با جزییات بیشتری به آن می پردازیم.

دانلود آهنگ حمید عسکری سیاره

دانلود آهنگ حمید عسکری سیاره ترانه و آهنگ بسیار زیبا و شنیدنی سیاره از حمید عسکری با دو کیفیت 128 و 320 و لینک مستقیم و پر سرعت به همراه تکست و متن آهنگ + پخش آنلاین از سایت تابا موزیک آهنگساز و خواننده: حمید عسکری | طراح.

ترانه و آهنگ بسیار زیبا و شنیدنی سیاره از حمید عسکری با دو کیفیت 128 و 320 و لینک مستقیم و پر سرعت به همراه تکست و متن آهنگ + پخش آنلاین از سایت تابا موزیک

آهنگساز و خواننده: حمید عسکری | طراح کاور: صابر نامدار | تنظیم کننده: محسن افراسیابی | تهیه کننده: رضا عسکری | ترانه سرا: مهرزاد امیرخانی

دانلود آهنگ سیاره حمید عسکری در ادامه مطلب

دانلود آهنگ حمید عسکری سیاره

متن آهنگ سیاره حمید عسکری

مرکز دنیای منی که این جوری دور تو میگردم
یه جایی تو قلبمی که مرز دوست داشتن و رد کردم
از کجا اومدی شاید از یه سیاره دیگه که چشام عشقی رو شکل تو ندیده
چشات عاشق میکنه آدم بی عاطفه رو دلم عاشق شده جدی بگیر این رابطه رو
توی دنیا تو فقط خوب میکنی حال منو
مگه میشه که همه خوبیا جمع شن تو یکی
یه نفر بودی تو دنیا شدی دنیای یکی
تو بگو آخه عزیزم بدم این قلبو به کی

دانلود آهنگ حمید عسکری سیاره

جاذبه چشمای تو منو میکشونه هر سمتی بری
دست من نیست اگه میبینمتو حالم میشه این مدلی
از کجا اومدی شاید از یه سیاره دیگه که چشام عشقی رو شکل تو ندیده
چشات عاشق میکنه آدم بی عاطفه رو دلم عاشق شده جدی بگیر این رابطه رو
توی دنیا تو فقط خوب میکنی حال من و
مگه میشه که همه خوبیا جمع شن تو یکی
یه نفر بودی تو دنیا شدی دنیای یکی
تو بگو آخه عزیزم بدم این قلب و به کی
♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ .اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.