روش بستن حساب ها در پایان دوره مالیدر قسمت اقلام موجودی با انتخاب حالت “انتقال اطلاعات اقلام موجودی (بدون مانده اقلام موجودی)” فقط اسامی کالاها (بدون مانده) منتقل می‌شوند و با انتخاب حالت “انتقال اطلاعات اقلام موجودی (با مانده اقلام موجودی)” اسامی کالاها به همراه مانده اقلام موجودی منتقل می‌شوند.

بستن حساب ها و انتقال به سال مالی جدید

بروزرسانی اسفند ۱۴۰۰ : مشتریان محترم می توانند، سوالات متداول در رابطه با بستن حساب‌ها و انتقال به سال مالی جدید را در لینک زیر مشاهده فرمایند.

مراحل بستن حساب‌ها و انتقال اطلاعات به سال مالی جدید در نرم افزار حسابگر شرکت شایگان سیستم عبارتند از :
۱- بررسی اصلاح مقدماتی

 • کنترل حساب‌ها
 • کنترل اقلام موجودی
 • کنترل اسناد حسابداری
 • کنترل فاکتور

۲- بستن حساب‌ها
۳- انتقال به دوره مالی جدید
نکته: قبل از انجام عملیات بستن حساب‌ها و انتقال به سال مالی جدید از اطلاعات خود، یک نسخه پشتیبان تهیه نمایید.

جهت آشنایی با نحوه بستن حساب‌ها و انتقال به دوره مالی جدید می‌توانید مقاله یا ویدیوی آموزشی قرار داده شده را مشاهده نمایید.

۱- بررسی اصلاح مقدماتی
در این مرحله باید مانده حسابها، موجودی اقلام و اسناد حسابداری و فاکتورها بررسی شود. برای بررسی موارد فوق از منو پرونده > اصلاح اطلاعات > اصلاح مقدماتی وارد فرم اصلاح مقدماتی شوید.
نکته: تمام موارد در اصلاح مقدماتی مهم می‌باشد در این مقاله فقط به بررسی موارد مهم جهت انتقال به سال مالی جدید پرداخته می‌شود جهت آشنایی با زبانه‌های دیگر می‌توانید به کتابچه راهنما مراجعه نمایید.
کنترل حساب‌ها
در زبانه “کنترل روش بستن حساب ها در پایان دوره مالی حساب‌ها” لیست حساب‌هایی که مانده آن‌ها دارای اشکال است نمایش داده می‌شود. در ستون نوع خطا، علت خطای هر ردیف نمایش داده می‌شود. با استفاده از دکمه‌های “تصحیح حساب” و “تصحیح تمامی حسابها” اشکالات موجود را برطرف نمایید.

زبانه کنترل حسابها در برنامه حسابگر

کنترل حسابها در اصلاح مقدماتی

کنترل اقلام موجودی
در زبانه “کنترل اقلام موجودی” لیست کالاها با موجودی یا فی منفی و یا با کاردکس دارای اشکال نمایش داده می‌شود. شما می‌توانید در ستون نوع خطا علت خرابی کاردکس را مشاهده کنید. در مواردی که کاردکس نیاز به محاسبه مجدد داشته باشد با استفاده از سری عملیات تصحیح کاردکس می‌توانید کاردکس را تصحیح کنید. در مواردی که تاریخ کاردکس ایراد دارد (قبل از تاریخ خرید اقدام به فروش کالا شده است) با استفاده از سری عملیات تصحیح تاریخ کاردکس می‌توانید کاردکس را تصحیح کنید. در مواردی که فی کالا در رسید و حواله انبار دارای مغایرت باشد با استفاده از دکمه “تصحیح فی در رسید انبار تولید” و در مواردی که فی کالا در رسید و حواله انتقال دارای مغایرت باشد با استفاده از دکمه “تصحیح فی در رسید انبار انتقال” می‌توانید کاردکس را تصحیح کنید. در صورتی که ضریب واحد ۲ کالا را تغییر کرده باشد، برای بروز کردن مقادیر واحدها در فاکتور بر روی دکمه “دوباره سازی واحد ۲ از روی واحد ۱” کلیک نمایید.
نکته: در مواردی که خطا موجودی منفی بود باید موجودی کالا را تصحیح نمایید برای این کار از طریق صدور فاکتور تعدیل اقدام به تصحیح موجودی نمایید.

زبانه کنترل اقلام موجودی در برنامه حسابگر

کنترل اقلام موجودی در اصلاح مقدماتی

کنترل اسناد حسابداری
در زبانه “کنترل اسناد حسابداری” لیست سندهای خالی و غیر تراز نمایش داده می‌شوند. در ستون نوع خطا، علت خطای هر ردیف نمایش داده می‌شود. توجه داشته باشید که برای انتقال صحیح مانده حساب‌ها در این زبانه باید سندهای غیر تراز اصلاح شوند و در صورتی که بخواهید سندهای خالی حذف شوند، می‌توانید از قسمت مرتب‌سازی اسناد استفاده نمایید.

کنترل اسناد حسابداری در اصلاح مقدماتی شایگان

کنترل اسناد حسابداری در اصلاح مقدماتی

کنترل فاکتورها
در زبانه “کنترل فاکتورها” لیست فاکتورهای بدون سند، فاکتورهای خالی و فاکتورهای با سند اشتباه نمایش داده می‌شود. در ستون نوع خطا، علت خطای هر ردیف نمایش داده می‌شود. در مواردی که فاکتور بدون سند یا با سند اشتباه صادر شده باشد، با استفاده از دکمه “تصحیح اسناد” می‌توانید اسناد فاکتور انتخاب شده و با استفاده از دکمه “تصحیح تمامی اسناد-لیست” می‌توانید اسناد تمامی فاکتورهای لیست را تصحیح و مجددا صادر نمایید. در مواردی که بخواهید شرح اتوماتیک اسناد مربوط به فاکتورها مجددا بازنویسی شوند می‌توانید از دکمه “اصلاح شرح تمامی اسناد” استفاده نمایید. در مواردی که بخواهید برای کلیه فاکتورها سند صادر نمایید، می‌توانید از دکمه “صدور سند کلیه فاکتورها” استفاده نمایید. در مواردی که بخواهید ترتیب هزینه‌های زیر فاکتور را اصلاح نمایید، می‌توانید دکمه “اصلاح تمامی شماره هزینه ها” را انتخاب کنید.

زبانه کنترل فاکتورها در برنامه حاسبگر

کنترل فاکتورها در اصلاح مقدماتی

۲- بستن حساب‌ها
نکته: بستن حساب‌ها برای انتقال به سال مالی بعد اجباری نمی‌باشد.
در این قسمت می‌توانید حساب‌های موقت و دائم را ببندید. حساب‌های دائمی که از نوع تراز دائمی هستند مانده آن‌ها به دوره مالی بعد انتقال می‌یابد و حساب‌هایی که از نوع سود و زیان موقت هستند، در عملیات بستن حساب‌ها، مانده آن‌ها صفر می شود و بدون مانده به سال بعد انتقال داده می‌شوند. برای بستن حساب‌ها از منو عملیات روزانه > عملیات پایان دوره مالی > عملیات بستن حسابها را انتخاب کنید. در بستن حساب‌ها نکته مهم، معرفی صحیح حساب‌ها در نمودار سطحی برنامه است. در نرم افزار حسابداری حسابگر هنگام تعریف حساب‌ها، نوع هر حساب که می‌تواند از نوع دائمی یا موقتی باشد، با توجه به سرگروه آن مشخص می‌شود. برای آشنایی با نوع حساب‌ها به پیوست ۱ در این مقاله مراجعه کنید.
در فرم بستن حسابها در قسمت “حساب سود و زیان عملکرد(سال جاری)” حساب سود و زیان سال جاری، در قسمت “حساب سود و زیان سنواتی(انباشته)” حساب سود و زیان انباشته و در قسمت “حساب اختتامیه” حساب مرتبط جهت بستن حساب‌ها را انتخاب کنید. حساب سود و زیان عملکرد (سال جاری)، مجموع سود و زیان شرکت در سال جاری و حساب سود و زیان سنواتی (انباشته) مجموع سود و زیان کلی شرکت از ابتدای افتتاح شرکت را نمایش می‌دهد.

تعیین حسابها در بستن حساب برنامه حسابگر

تعیین حسابها در بستن حساب

در قسمت شرایط بستن حساب‌ها با انتخاب حالت “تفصیلی شناور” در صورتی که حساب با چندین تفصیلی شناور گردش داشته باشد، به ازای هر تفصیلی شناور یک ردیف سند ایجاد و بسته می‌شود. با انتخاب حالت “مرکز هزینه” در صورتی که حساب با چندین مرکز هزینه گردش داشته باشد، به ازای هر مرکز هزینه یک ردیف سند ایجاد و بسته می‌شود. با انتخاب حالت “ارز” در صورتی که حساب با چندین واحد ارز گردش داشته باشد، به ازای هر واحد ارز یک ردیف سند ایجاد و بسته می‌شود. با انتخاب حالت “پروژه” در صورتی که حساب با چندین پروژه گردش داشته باشد، به ازای هر پروژه یک ردیف سند ایجاد و بسته می‌شود.
نکته: بستن حساب‌ها بر اساس تفصیلی شناور، مرکز هزینه و ارز از نسخه ۹ حسابگر و بستن حساب‌ها بر اساس پروژه از نسخه ۱۰ حسابگر امکان‌پذیر می‌باشد.

شرایط بستن حساب حسابگر

شرایط بستن حساب

در صورتی که می‌خواهید فقط حساب‌های سود و زیان را ببندید گزینه “حسابهای سود / زیان موقت” و در صورتی که می‌خواهید تمام حساب‌ها را ببندید “همه حسابها” را انتخاب کنید. سپس دکمه شروع را فشار دهید.
نکته: بستن حساب‌های دائمی از نسخه ۹ حسابگر امکان‌پذیر می‌باشد.

بستن حساب های موقت یا حسابهای موقت و دائمی در حسابگر

بستن حساب های موقت یا حساب های موقت و دائمی

اگر می‌خواهید حساب را با حسابی غیر از حساب‌های تعیین شده ببندید، گزینه “بستن حسابها بر اساس حسابهای انتخابی” را انتخاب کنید. در جدول بازشده تمام حساب‌هایی که نوع آنها دائمی یا س/ز – م انتخاب شده است، نمایش داده می‌شوند. در هر ردیف می‌توانید در ستون حساب برای بستن، شماره حساب و در ستون نام حساب برای بستن، نام حساب مورد نظر برای بستن حساب‌ها را انتخاب کنید. توجه داشته باشید که حساب را می‌توانید به تفکیک مرکز هزینه و پروژه انتخاب و ببندید.

-

۳- انتقال به دوره مالی جدید
با این قابلیت می‌توانید یک دوره مالی جدید تعریف و اطلاعات مورد نیاز جهت کار در دوره مالی جدید را طبق تنظیمات تعیین شده، انتقال دهید. برای این منظور از منوی عملیات روزانه > عملیات پایان دوره مالی > انتقال به دوره مالی جدید را انتخاب روش بستن حساب ها در پایان دوره مالی کنید. در این قسمت نام دوره مالی جدید و تاریخ آن را مشخص کنید و در قسمت سند افتتاحیه شماره سند افتتاحیه را انتخاب کنید.

انتقال به دوره مالی جدید در حسابگر

انتقال به دوره مالی جدید

در قسمت انتقال حسابها اگر “انتقال کلیه حسابها – مشتریان – فروشندگان (بدون مانده حساب ها)” را انتخاب کنید، فقط اسامی حسابها (بدون مانده) به دوره مالی جدید منتقل می‌شوند. اگر گزینه “انتقال کلیه حسابها – مشتریان – فروشندگان (با مانده حساب ها)” را انتخاب کنید، علاوه بر حسابها، مانده حسابها نیز به دوره مالی جدید منتقل و سند افتتاحیه صادر می‌شود .
نکته: در صورتی که حساب‌ها را با مانده انتقال دهید، چک‌های پاس نشده، برگشتی، برگشتی نزد صندوق، تضمینی و در جریان به سال مال جدید انتقال و چک‌های با وضعیت انتقالی در صورتی که تاریخ سر رسید آن‌ها تا ۱۵ روز قبل از تاریخ عملیات انتقال باشد، به دور مالی جدید منتقل می‌شوند.

انتقال حساب ها در حسابگر

تعیین نحوه انتقال حساب ها

در قسمت تنظیمات انتقال حساب‌ها با انتخاب حالت “انتقال مانده حسابها تفکیک شده بر اساس مرکز” در صورتی که حساب با چندین مرکز هزینه گردش داشته باشد، مانده حساب به تفکیک هر مرکز هزینه در یک ردیف سند انتقال داده می‌شود. با انتخاب حالت “انتقال مانده حسابها تفکیک شده بر اساس پروژه” در صورتی که حساب با چندین پروژه گردش داشته باشد، مانده حساب به تفکیک هر پروژه در یک ردیف سند انتقال داده می‌شود. با انتخاب حالت “انتقال مانده حسابها تفکیک شده بر اساس ارز” در صورتی که حساب با چندین واحد ارز گردش داشته باشد، مانده حساب به تفکیک هر واحد ارز در یک ردیف سند انتقال داده می شود.
نکته :انتقال حساب‌ها بر اساس پروژه از نسخه ۱۰ حسابگر امکان‌پذیر می‌باشد.

تفکیک انتقال حسابها در حسابگر


در قسمت اقلام موجودی با انتخاب حالت “انتقال اطلاعات اقلام موجودی (بدون مانده اقلام موجودی)” فقط اسامی کالاها (بدون مانده) منتقل می‌شوند و با انتخاب حالت “انتقال اطلاعات اقلام موجودی (با مانده اقلام موجودی)” اسامی کالاها به همراه مانده اقلام موجودی منتقل می‌شوند.

انتقال اقلام موجودی حسابگر

انتقال اقلام موجودی

در قسمت سفارشات در صورتی که می‌خواهید سفارشات باز به سال جدید منتقل نشود گزینه “سفارشات به سال جدید منتقل نشود” را انتخاب کنید. در صورتی که می‌خواهید سفارشات باز یک به یک (به صورت جدا گانه) منتقل شوند گزینه “انتقال سفارشات یک به یک” و در صورتی که می‌خواهید سفارشات باز هر مشتری به صورت تجمیع‌شده در قالب یک سفارش به سال جدید منتقل شود گزینه “انتقال سفارشات خلاصه” را انتخاب کنید.
نکته: سفارشات و دفتر قسط فقط در اولین انتقال به دوره مالی جدید، منتقل می‌شوند.

انتقال سفارشات در حسابگر

سپس دکمه تایید را فشار دهید.
نکته: در زمان انتقال چنانچه کالاهای دارای موجودی منفی مقداری یا مبلغی داشته باشید و انتقال حساب‌ها را با مانده انتخاب کرده باشید، لیست این کالاها نمایش داده می‌شود و سیستم اجازه انتقال را به شما نمی‌دهد. برای اصلاح موجودی منفی مقداری کالا، بر روی دکمه تراز موجودی منفی و برای اصلاح موجودی منفی مبلغی کالا، بر روی دکمه اصلاح مبالغ کلیک کنید و در لیست حساب باز شده، حساب تعدیل موجودی را انتخاب نمایید.


نکته: شما می‌توانید عملیات انتقال اطلاعات را به تعداد نامحدود انجام دهید و در هر بار انتقال با توجه به تغییرات داده شده، سند افتتاحیه بروز می‌شود.
پس از انتقال به دوره مالی جدید جهت ورود به دوره مالی به وسیله Alt+m روش بستن حساب ها در پایان دوره مالی می‌توانید دوره مالی را انتقال دهید یا از منوی عملیات روزانه > عملیات پایان دوره مالی > تغییر دوره مالی را انتخاب کنید. در پنجره بازشده می‌توانید دوره مالی مورد نظر خود را انتخاب کرده، وارد آن دوره مالی شوید.

انتخاب دوره مالی در حسابگر

انتخاب دوره مالی

تعیین دوره مالی

برای حذف یک دوره مالی می‌توانید از ترکیب کلیدهای Alt+U استفاده کرده و یا از منوی عملیات روزانه > عملیات پایان دوره مالی > حذف اطلاعات یک دوره مالی را انتخاب کنید. در پنجره باز شده می‌توانید دوره مالی مورد نظر خود را از قسمت حذف دوره مالی انتخاب کنید. پس از انتخاب دوره مورد نظر بر روی دکمه تایید کلیک کنید.

نکته: انتقال اطلاعات به دوره مالی جدید براساس شناسه داخلی برنامه حسابگر است در صورت استفاده از چارت های غیر یکسان، ممکن است اطلاعات در شرکت یا دوره مقصد دچار افزونگی شود.

منظور از بستن حساب چیست؟

“بستن حساب” به معنی صفر کردن مانده هر حساب می باشد. این کار با بستانکار کردن مانده نهایی حساب­­های دارای مانده بدهکار و یا بدهکار کردن مانده نهایی حساب­های دارای مانده بستانکار طی اسناد حسابداری انجام می شود.

به عنوان مثال مانده حساب برخی از مشتریان به دلایلی مانند عدم پرداخت بدهی یا عدم ادامه همکاری با شرکت یا ارائه تخفیف بابت مانده حساب در طی سال مالی بسته می شود یعنی مانده بدهی وی به مطالبات سوخت شده و یا سرفصل متناسب با آن منتقل می شود. به عنوان مثال آقای الف (مشتری شرکت) مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال به شرکت بدهکار می­باشد و این مبلغ باید به عنوان تخفیف برای وی در نظر گرفته شده و حساب وی بسته شود. ثبت حسابداری مربوط به این رویداد به شرح زیر است:

این مورد که مفصل­ تر و پیچیده ­تر از بستن حساب­ها در طی دوره مالی می­باشد برای مشخص نمودن سود و زیان دوره مالی و هم چنین انتقال مانده حساب­های دائم به دوره مالی بعدی و صدور سند افتتاحیه، انجام می­شود.

بستن حساب­ها در پایان دوره مالی با در نظر گرفتن نوع حساب­های موقت (سود و زیانی)، مخلوط و دائمی (ترازنامه­ای) انجام می­شود. برای روش بستن حساب ها در پایان دوره مالی بستن حساب­های پایان سال ابتدا باید مانده همه حساب­های موقت با یک حساب دائم بسته شود و پس از آن مانده همه حساب­های دائمی بسته شده و به عنوان افتتاحیه به دوره مالی بعدی منتقل شود.

نمونه حساب­­های موقت: برخی از حساب­های این گروه که مربوط به روش بستن حساب ها در پایان دوره مالی درآمد و هزینه­ها می­باشد شامل فروش، هزینه حقوق و دستمزد، هزینه آب، هزینه تلفن و … است که در پایان دوره مالی مانده آن­ها بسته می­شود و به طور مستقیم به سال بعد منتقل نمی­شود.

نمونه حساب­های مخلوط: از جمله این نوع حساب­ها، پیش پرداخت اجاره و پیش دریافت درآمد می­باشد که شامل دو بخش موقت و دائمی می­باشند. در پایان دوره مالی بخشی از آن به عنوان حساب موقت به حساب هزینه منظور می شود و بخش دیگر آن به عنوان حساب دائم به دوره مالی بعدی منتقل می شود.

نمونه حساب­های دائمی: برخی از حساب­های این گروه که شامل دارایی، بدهی و حقوق صاحبان سهام می­باشد شامل موجودی نقد و بانک، حساب­های دریافتنی تجاری، سرمایه و … است که مانده آن­ها آنآدر پایان دوره مالی بسته شده و به طور مستقیم به دوره مالی بعد منتقل می­گردد.

بستن حساب‌ها چیست و چگونه صورت می‌گیرد؟

در طول یک دوره مالی هنگام اتمام سال و یا پایان دوره مالی با بستن حساب‌ها اعم از خرید، فروش، درآمد‌ها و هزینه‌ها به صورت رسمی‌و قانونی موارد حسابداری و مالی پایان می‌یابد. اما بستن حساب چه مفهومی دارد؟ این سیستم به وسیله بستانکار نمودن مانده پایانی حساب‌ها دارای مانده بدهکار و یا بدهکاری مانده پایانی حساب‌های دارای مانده بستانکار طی اسناد حسابداری انجام می‌شود یا خیر؟ با ذکر این مقدمه از محک سافت به مسئله بستن حساب‌ها در پایان دوره مالی در حسابداری پرداخته و در مورد آن توضیح خواهیم داد. این کار با انواع روش بستن حساب ها در پایان دوره مالی برنامه حسابداری هم صورت می‌گیرد.

بستن حساب‌ها

فهرست مطالب

بستن حساب یعنی چه؟

بستن حساب‌ها

 • حساب‌های دائمی
 • حساب‌های موقت
 • حساب‌های مختلط

البته لازم به ذکر است که در نهایت حساب‌های مختلط هم با انجام اصلاحات و ثبت‌های اصلاحی وارد حساب‌های دائمی‌یا موقت می‌شوند. در این راستا در انتهای سال مالی حساب‌ها یا دائمی‌هستند یا موقتی. پس از تهیه صورت سود و ضرر حساب‌های موقت نیز بسته می شوند. صرفا حساب‌های دائمی‌باقی می‌مانند.

در چه وقتی به بستن حساب‌ها نیاز است؟

در موارد زیر لازم به بستن حساب می‌باشد:

طی دوره مالی

اولین موقع بستن حساب‌ها در طول فعالیت کاری و یا باصطلاح دوره مالی می‌باشد. به عنوان مثال حساب یک فرد به عللی مثل عدم پرداخت بدهی یا همکاری نداشتن یا ارائه تخفیف برای مانده حساب مالی در طی سال بسته می‌شود. بدین معنی که مانده بدهی و ی به مطالبات سوخته شده و یا سرفصل حساب‌های متناسب با آن منتقل می‌شود که این امر موجب بسته شدن حساب مالی وی خواهد گردید. مانده حساب به عنوان مطالبات سوخته در حسابی به همین منظور ثبت می‌گردد.

پایان دوره مالی

بستن حساب‌ها در پایان دوره مالی مفصل تر، کامل تر و پیچیده تر از دوره‌های مالی دیگر می‌باشد. برای مشخص نمودن سود و ضررهای شرکت و یا موسسه و ارگان مورد نظر و همینطور انتقال مانده حساب دائم به دوره‌های مالی بعد و صادر و ثبت کردن سند حسابداری جدید انجام می‌گردد.

نمونه حساب‌هایی که در انتهای سال مالی باید اصلاح شوند

 • اصلاح حساب پیش پرداخت اجاره (ثبت در صورت افزایش پیش پرداخت )
 • موجودی ملزومات (این ملزومات شامل میز، صندلی، کمد، لوازم آبدارخانه و دیگر ملزومات می‌شود)
 • اصلاح حساب پیش در یافت حق الزحمه خدمات
 • ثبت هزینه آب و برق پرداخت نشده
 • ثبت دستمزد پرداخت نشده
 • ثبت درآمدهایی محقق یافته نشده
 • ثبت استهلاک مربوط به دارایی‌ها(مانند استهلاک وسایل نقلیه)

نحوه بستن حساب موقت دوره مالی در شرکت‌های خدماتی

بستن حساب‌ها

در مورد بستن حساب‌ها به این مدل بایستی از یک حساب رابط و واسط بنام سود و زیان استفاده کنیم. مراحل بستن حساب‌ها به شرح زیر می‌باشد:

مرحله بستن حساب درآمد: در این مرحله اول حساب درآمدها را بدهکار و حساب سود و زیان را بستانکار می‌کنیم.

بستن حساب هزینه‌ها: معادل با جمع هزینه ها، حساب سود و ضرر را بدهکار می نماییم. در ادامه همه بستانکاری حسابهای مرتبط با هزینه را انجام می‌دهیم.

بستن حساب خلاصه سود و زیان: مانده حساب سود و زیان را مشخص می‌کنیم. اگر مانده حساب بستانکار باشد معادل آن را بدهکار و حساب سرمایه را بستانکار می‌کنیم. اگر مانده حساب سود و زیان بستانکار باشد به آن سود می‌گوئیم. اما اگر مانده حساب سود و زیان بدهکار باشد این حساب را بستانکار و حساب سرمایه را بدهکار می‌کنیم. در این صورت به این حساب مانده حساب زیان می‌گوئیم.

بستن حساب برداشت: در پایان برای بستن حساب برداشت حساب سرمایه را معادل مانده حساب برداشت بدهکار و حساب برداشت بستانکار می‌کنیم.

بستن حساب شرکتهای بازرگانی

بستن حساب‌ها

 • حساب خلاصه سود و زیان
 • حسابهای فروش
 • حسابهای خرید
 • مانده حساب سود و زیان
 • بستن حساب برداشت

سخن آخر

ما در این مقاله از وب سایت محک سافت به بررسی شرایط بستن حساب و قوانین آن پرداختیم. اما نکته آخر این که در مورد بستن حساب‌ها داشتن اطلاعات جامع و دقیق اصلی ترین مورد اقدام می‌باشد. بهترین کار این است که این کار با حضور حسابدار خبره انجام شود. در صورت برخورد با اشکال از مشاوره موسسات حسابداری استفاده گردد‌. چرا که هر گونه اشتباه در محاسبات موجب ضرر و زیان مالی خواهد شد. ضمن این که این اشتباهات در صورت عدم توجه به دوره بعد منتقل و موجب ادامه اشتباه خواهد گردید.

بستن حساب ها در پایان دوره مالی

بستن حساب ها

بستن حساب ها در پایان دوره مالی و برای هر دوره مالی، چگونه صورت می‌گیرد؟ چه عواملی در بستن حساب ها دخیل می‌باشند؟ شما با خواندن این مقاله، می‌توانید با نحوه بستن حساب‌ها در پایان یک دوره مالی در موسسه خدمات مالی و حسابداری با آن آشنا شوید.

منظور از بستن حساب ها در پایان دوره مالی چیست؟

مفهوم بستن حساب ها در پایان سال، در حقیقت همان صفر کردن مانده حساب است. بدین معنی که هر حساب پس از مانده‌گیری ممکن است دارای مبلغی به عنوان مانده باشد. که این مبلغ معمولاً در طرف موافق با ماهیت حساب می‌باشد. برای مثال مانده حساب‌های دارایی در طرف بدهکار و مانده حساب‌های درآمد در طرف بستانکار آن است. حال برای صفر کردن آن‌ها لازم است آن حساب را معادل مبلغ مانده در طرف مخالف روش بستن حساب ها در پایان دوره مالی با ماهیت بستانکار یا بدهکار نماییم.

چرا ما باید در پایان هر سال حساب های مالی خود را ببندیم؟

احتمالاً می‌دانید که دوره مالی هر واحد اقتصادی، از فرودین ماه یک سال (مثلاً سال 1399) تا پایان اسفندماه همان سال است. حال از آنجایی که عده‌ایی از سرمایه‌داران و صاحبان کسب و کار علاقه‌مندند حاصل عملکرد (سود و زیان) یک سال تمام شده واحد اقتصادی خود را قضاوت کنند اقدام به بستن حساب‌ها می‌نمایند. و همان‌طور که در ابتدا هم گفته شد، حساب های مالی واحدهای اقتصادی باید قبل از شروع یک دوره مالی جدید صفر شوند.

براساس قوانین و مقررات مربوط به نحوه نگهداری و تحریر دفاتر قانونی (رسمی و غیر رسمی) که از سوی سازمان امور مالیاتی یک کشور در قالب یک آیین‌نامه تهیه و ابلاغ شده است. واحدهای اقتصادی ملزم هستند که برای هر دوره مالی از دفاتر مالی جدید ( مثلاً دفتر روزنامه، دفتر کل) استفاده کنند.برای همین است که سایر حساب ها در دفاتر سال مالی جاری بسته می‌شوند تا به دفاتر سال مالی بعد منتقل شوند. جالب است بدانیم که عدم تهیه این دفاتر موجب جریمه شدن اشخاص حقوقی و حقیقی خواهد شد. بنابراین در کل دلایل بستن حساب‌ها در پایان سال، می‌تواند صفر کردن مانده برخی حساب ها به منظور انتقال به دفاتر جدید در سال مالی بعد باشد.

نکاتی در مورد دوره مالی و سال مالی

از آنجایی بستن حساب ها در پایان سال یا در پایان یک دوره مالی صورت می‌گیرد. دانستن نکاتی درباره دوره یا سال مالی خالی از لطف نخواهد بود. بنابراین یک حسابدار برای بستن حساب ها در پایان سال، باید با نکاتی که در ادامه شرح داده می‌شوند آشنا باشند.

 1. در برخی موارد حسابداران و یا صاحبان کسب و کار یا واحدهای اقتصادی، برای اطلاع یافتن سریع از وضعیت سود یا زیان واحد تجاری و یا برای دریافت تسهیلات خاص، حسابرسی صورت‌های مالی را در دوره‌های زمانی کوتاه‌تری تهیه می‌کنند. که معمول‌ترین آنها گزارشات میان دوره‌ای سه یا شش ماهه است
 2. همه شرکت‌های سهامی عام موظف به تهیه گزارشات میان دوره‌ای سه ماهه می‌باشند
 3. تا زمانی که تصفیه حساب واحدهای تجاری، اتفاق نیفتاده باشد گزارشات تهیه شده بیشتر جنبه برآوردی دارند
 4. ۴- پایان دوره مالی معمولاً زمانی در نظر گرفته می‌شود که فعالیت واحد تجاری در پایین‌ترین سطح قرار گرفته باشد
 5. براساس نیاز و باتوجه به کاربرد گزارشات، صورت‌های مالی را می‌توان در بازه‌های زمانی کمتر مثل یک ماهه نیز تهیه کرد

نحوه بستن حساب ها

نحوه بستن حساب ها در پایان دوره مالی

بعد از اینکه با مفهوم بستن حساب ها و دلایل بسته شدن آن آشنا شدیم. می‌توانیم به نحوه بستن حساب ها در پایان هر سال مالی بپردازیم. برای بستن حساب‌ها آنها را به دو دسته موقت و دائمی و یا مخلوط تقسیم بندی می‌کنند.

حساب های موقت یا سود و زیانی

حساب هایی هستند که عمر آن ها محدود به یک دوره مالی بوده و مانده آن به دوره مالی بعد منتقل نمی‌شود. چون که مانده این حساب‌ها نشان دهنده عملکرد و صورت سود و زیان یک مؤسسه یا یک شرکت در یک دوره معین و مشخص است.

به عنوان مثال هنگامی که گفته می‌شود درآمد یک شرکت در سال 1399 مبلغ یک میلیارد ریال است. این مبلغ را نشان دهنده درآمد یا فروش شرکت برای همان سال مالی می‌دانند. بنابراین برای اندازه‌گیری درآمد این شرکت در سال‌های بعد و قبل باید به سراغ درآمدهای همان سال خواسته شده برویم. این بستن حساب برای درآمدهای دوره‌ایی مشمول هزینه‌ها هم می‌شود. چرا که این دو جز حساب‌های موقتی هستند.

چگونگی بستن حساب های موقت

موسسات براساس نوع فعالیتی که انجام می‌دهند به سه دسته خدماتی، بازرگانی و تولیدی دسته‌بندی می‌شوند که نوع بستن حساب آن‌ها با هم تاحدی متفاوت بوده است.

حساب‌های دائمی یا ترازنامه‌ای

برخلاف حساب‌های موقت، حسابهای دائمی مانده آن‌ها برای اندازه‌گیری عملکرد سود و زیان استفاده نمی‌شود. یعنی عمر این حساب‌ها محدود به یک دوره مالی نبوده و مانده آن می‌تواند به دوره مالی بعد منتقل شود. از جمله حساب‌های دائمی می‌توان به حساب های دارایی‌ها، بدهی‌ها، سرمایه و یا استهلاک‌های انباشته شده اشاره کرد. این حساب‌ها در پایان دوره مالی به‌منظور انتقال به دفاتر جدید در سال مالی بعد صفر می‌شوند.

بستن حساب های مخلوط

به جز حساب های موقت و دائم در دنیای حسابداری، یک حساب دیگر به‌نام حساب مخلوط وجود دارد که از جمله آن می‌توان به پیش پرداخت اجاره و پیش دریافت درآمد اشاره کرد. از آنجایی که این نوع از حساب ها از دو بخش دائمی و موقت تشکیل می‌شود. حسابدار باید در پایان دوره مالی بخشی از آن را به عنوان حساب موقت به حساب هزینه منظور کند و بخشی دیگری از آن را به عنوان حساب دائم به دوره مالی بعد منتقل نمایند.

سند اختتامیه و افتتاحیه چیست؟

در کل برای ثبت معاملات مالی و حسابداری یک شرکت یا سازمان از اسناد حسابداری استفاده می‌شوند. این اسناد دارای چند ردیف می‌باشند که در هر ردیف یک تراکنش مالی ثبت می‌گردد. برای همین باتوجه به حساسیتی که برای اسناد وجود دارد. مسئولین بخش مالی شرکت یا سازمان اسناد را باید دقیق، واضح و کامل ثبت کنند.

و اما سند اختتامیه همان‌طور که از نام آن پیدا است. سندی است که بخش مالی یک شرکت آن را در آخرین روز دوره مالی با بستن حساب‌های ترازنامه‌ای در آن تنظیم می‌کنند. و اینکه تاریخ این سند حتما باید در آخرین روز دوره مالی باشد. اما سند افتتاحیه، سندی است که بخش مالی یک شرکت آن را در اولین روز یک دوره مالی جدید ثبت کرده و حساب های ترازنامه‌ای که در اختتامیه سال قبل بسته شده است را عیناً به دوره جدید انتقال می‌دهند.

بستن حساب های موقت

فرآیند بستن حساب های موقت در موسسات خدماتی

عموماً فرایند بستن حساب های موقت مستلزم انجام ثبت حسابداری و انتقال آن به دفتر کل است. در پایان دوره مالی درآمدها، هزینه‌ها و خلاصه سود و زیان انباشه شده در بستن حساب اعمال می‌شود.

بستن حساب درآمدها: از آنجایی که حساب‌های درآمد دارای مانده بستانکار هستند، به منظور صفر کردن مانده آنها کافی است معادل بستانکار خود بدهکار شده و حساب خلاصه سود و زیان معادل مجموع درآمدها (در صورتی که چند نوع درآمد داشته باشیم) بستانکار شود. این نوع ثبت موجب انتقال درآمدها به طرف بستانکار، حساب خلاصه سود و زیان می‌شود.

بستن حساب‌های هزینه: به طور معمول حساب‌های هزینه دارای مانده بدهکاری هستند. برای همین، به منظور صفر کردن مانده آن‌ها کافی است معادل مانده بدهکار خود بستانکار شده و حساب خلاصه سود و زیان، معادل مجموع هزینه‌ها بدهکار شود.

بستن حساب خلاصه سود و زیان: پس از بستن حساب‌های درآمد و هزینه و همچنین ثبت مالیات عملکرد شرکت ها در صورت نیاز، مانده نهایی حساب خلاصه سود و زیان در اسناد مربوطه موجود در دفتر روزنامه به ثبت می‌رسد. اگر چنانچه پس از بستن حساب های موقت، مانده حساب خلاصه سود و زیان بدهکار باشد. نشان دهنده زیان خالص است و ثبتی از بابت مالیات انجام نخواهد شد. بنابراین در ثبت آن در دفتر روزنامه، شرح سند به صورت “بابت انتقال مانده بدهکار حساب خلاصه سود و زیان به حساب سود و زیان انباشته” نوشته می‌شود.

نحوه بستن حساب های موقت در سیستم ادواری موجودی کالا

باتوجه به اینکه نحوه کسب سود در واحدهای بازرگانی، عموماً از سیستم‌های ادواری موجودی کالا استفاده می‌کنند حساب‌های موقت برای این نوع بستن‌ها، شامل درآمد فروش کالا، برگشت از فروش و تخفیفات، تخفیفات نقدی فروش، خرید کالا، برگشت از خرید و تخفیفات نقدی خرید، هزینه حمل کالای خریداری شده و درآخر هزینه‌ها می‌باشد.

بستن حساب ها در پایان دوره مالی برای حسابهای موقت در موسسات بازرگانی

فرآیند بستن حساب ها در موسسات بازرگانی تاحدودی مشابه واحدهای خدماتی بوده و همچنین قدم‌هایی که در این فرایند طی می‌شود کاملاً با بستن حساب ها در موسسات خدماتی یکسان است. اما با توجه به ماهیت فعالیت‌های بازرگانی، حساب‌های استفاده شده در این نوع واحدها با واحدهای خدماتی متفاوت می‌باشد. یکی از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار در واحدهای بازرگانی، سیستم مورد استفاده شده برای حسابداری موجودی کالاها است. که به دو دسته سیستم ادواری موجودی کالا و سیستم دائمی موجودی کالا تقسیم‌بندی شده‌اند.

خدمات حسابداری بستن حساب از جمله خدماتی است که موسسه حسابا ارائه می دهد. تنها کافی است از طریق دکمه قرار گرفته شده در ذیل راه ارتباطی خود را انتخاب کنید. حتی می توانید از طریق دکمه کنار وب سایت به صورت آنلاین و پاسخگویی سریع بهره ببرید.

بستن حساب ها در پایان سال مالی

بستن حساب ها در پایان سال مالی

در اصل بستن حساب به صفر کردن هر حساب گفته می شود . برای صفر کردن حساب ها، با بستانکار کردن مانده نهایی حساب ­­های دارای مانده بدهکار و یا بدهکار کردن مانده نهایی حساب­های دارای مانده بستانکار طی اسناد حسابداری انجام میگیرد. سیستم حسابداری باید تمام اطلاعات را شناسایی، ثبت، طبقه بندی و در قالب صورت های مالی جمع بندی نماید.

در چه زمان نیاز به بستن حساب ها است؟

۱) طول دوره مالی

ورود اطلاعات و عملیات مالی در دفتر روزنامه

تجزیه و تحلیل معاملات و عملیات مالی

نقل اقلام از دفتر روزنامه به دفتر کل

جمع آوری اطلاعات مالی

۲) پایان دوره مالی

بستن حساب های موقت (انجام ثبت های مربوط به بستن حساب های موقت در دفتر روزنامه و انتقال آنها به دفتر کل)

اصلاح و تعدیل حساب های دفتر کل (ثبت اصلاحات در دفتر روزنامه و انتقال آن به دفتر کل)

تهیه صورت سود و زیان و صورت تغییرات سرمایه

تهیه تراز آزمایشی اختتامیه

تهیه تراز آزمایشی

حساب ها به چند بخش تقسیم می شوند؟

 1. حساب دائمی
 2. حساب های موقت

حساب های دائمی:

در این نوع حساب مانده بعضی از حساب های دفتر کل در پایان دوره مالی به دوره بعد منتقل میشود که به آن حساب های دائمی می گویند. حساب های قابل درج در ترازنامه یعنی دارایی، بدهی و سرمایه ، مالک جزو حساب های دائمی میباشند. تمام حساب های که مستقیم در ترازنامه انعکس می یابند حساب های دائمی میباشند.

حساب های موقت:

در این نوع حساب برعکس دوره دائمی، برخی از حساب ها در پایان دوره مالی به دوره بعد انتقال نخواهد یافت به همین دلیل به نوع حساب حساب های موقت گفته میشود. حساب های موقت سرمایه مالک را تغییر می دهند. کسب درآمد در این نوع حساب باعث افزایش سرمایه مالک و هزینه و برداشت باعث کاهش ارزش سرمایه خواهد شد. حسابهای درآمد و هزینه، حساب های سود و زیانی نیز گفته می شود.

شرکت بها حساب پویا آمادگی دارد تا خدمات بستن حساب های شرکت و موسسه شما را انجام دهد. فقط کافیست با ما تماس بگیریداشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.