تعریف کارگزار چیست؟


ماهیت فقهی- حقوقی عمل کارگزاری در معاملات بورسی

اصل وساطت و نمایندگی حاکی از این است که در بازار سرمایه اعم از بورس اوراق بهادار، فرابورس، بورس انرژی، بورس کالا و سایر بازارهای متشکل و خودانتظام، اشخاص مستقیماً قادر به معامله در آن نیستند و به ناچار بایستی از باب واسطه‌هایی به نام «کارگزاران» وارد معاملات گردند. در عین حال در حقوق ایران ماهیت حقوقی کارگزاری و به تبع آن حقوق و تعهدات این نهاد واسط، چندان روشن نیست و حقوقدانان از دیدگاه واحدی تبعیت ننموده اند؛ برخی ماهیت عمل کارگزاری را «دلالی» دانسته و برخی بر مبنای ماده 10 قانون مدنی این نهاد را تحلیل نموده و گروهی بین کارگزان بورس اوراق بهادار و بورس کالا، قائل به تفکیک شده اند و برخی نیز آن را وکالت می دانند که در این تحقیق ضمن تحلیل فقهی ماهیت نمایندگی و انواع آن در حقوق اسلامی، به طرح، نقد و بررسی دیدگاه های مختلف خواهیم پرداخت. در این خصوص بر مبنای این که کارگزاران در مقابل ثالث مسئول اجرای تعهدات قرارداد می باشند، نظریه حق العمل کاری در کلیه معاملات بورسی قابل قبول تر است و از حیث تحلیل فقهی، عمل کارگزاری تحت عنوان عام «نمایندگی» قرار می گیرد و در صورتی که در معاملات سمت خود را آشکار نسازد، ثالث در مراجعه به او و اصیل مختار است.

کلیدواژه‌ها

مراجع

[1] Abbasi, Ibrahim and Adusi, Ali. (2011). Markets and Financial Institutions, Tehran, Al-Zahra University, First Printing, (In Persian)

[2] Abdiopour, Abraham. (Summer 2008). Special Representative Laws, Islamic Law Magazine, Year 5, No 17(In Persian)

[3] Abdipour Fard, Ebrahim. (2015). Business law: Analytical Discussions, 4ed, Qom, Pajouheshgahe Houzeh & Daneshghah Publication. (In Persian)

[5] Behruzi Nima .( 2013). The Legal Nature of the Stock Exchange Custodian and its Responsibilities, Master's thesis, University of Science and Culture, (In Persian)

[6] Derakhshan, Masoud. ( 2004). Derivatives and Risk Management in Oil Markets, Tehran, Institute of International Studies (In Persian)

[7] Esfandiyar Far, Kheshayar. (2014). Energy Efficiency Law, First Printing, Tehran, Majd Publications, (In Persian)

[8] Fereydoun, Mohaddeseh, (2010) Securities Portfolio Transactions and Non-Prohibited Trades, Master's Thesis, Allameh Tabataba'i University (In Persian)

[10] Jafari Langroudi, Mohmmad Jafar. (2003). Dictionary of Elements of Civil Law, Comercial Law, Tehran: Ganje Danesh. (In Persian)

[11] Katouzian, Naser. (1998). General Rules of Contracts, vol.2, Tehran: Sherkate Sahamie Enteshar Publications. (In Persian).

[12] Katozian, Naser, (1992) Civil Law: Specific Contract, Vol.1, Enteshar Publishing Company, (In Persian).

[14] Mohaghegh Damad, Sayyed Mostafa and Maneshzadeh of Tehrani, (Spring 2010). The nature and effects of indirect representation in Iranian law and European law, Journal of Law, Thematic Studies, Volume 40, Issue 101, (In Persian)

[15] Mohaghegh Damad, Sayyed Mostafa et al. (1999). Contract Law in Imamia Jurisprudence, vol.1 Tehran: Samt Publications. (In Persian).

[16] Skini, Rabi'a et al. (spring 2011). the Structure and Legal Nature of a Fee, Law Journal of Justice, No. 73, (In Persian)

[18] Sohani, Hossein, Shahidi, Seyyed Morteza. ( 2014). Legal analysis of physical commodity trading in Iran Stock Exchange, Tehran, Tehran Stock Exchange, (In Persian)

[19] Sotoudeh Tehrani, Hassan. ( 2005). Law of Trade, Volume 4, Tehran, Dodgostar Publication, Sixth Edition, (In Persian)

[20] Tehran Stock Exchange, Economic Assistant and Support for Economic Studies, Planning and Education. ( 2010). Report on Visit to the Capital Market and Exchanges of Russia (In Persian)

[21] Writers Group, Research, Development and Islamic Studies, Securities and Exchange Organization, Financial Institutions. ( 2010). A Guide to the Law of the Securities Market, Tehran, Information and Exchange Services Company, First Edition, (In Persian)

[22] Yasini, Seyyed Hadi. ( 2011). The nature and legal regime governing stock trading in the stock exchange, Master's thesis, Allameh Tabataba'i University, (In Persian)

[23] Sabzevari, Sayyid'Abd al-A'ali, (1990). Mah'zab al-Aqkam, Al-Manar Institute - Office of the Prophet Iyatullah, Qom – Iran. (In Arabic).

[24] Shahid Sani, Zein Aldin bin Ali Ameli. (1992). Rozatolbahia fi Sharhe Lome Aldameshghie,vol 3, Qom, Islamic Teachings Institute. (In Arabic).

[1] Christian von Bar, et al.(2014) Principles of European Contract Law, Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law Draft Common Frame of Reference (DCFR).

[2] David Easley and Jon Kleinberg, (2010) Networks, Crowds, and Markets: Reasoning about a Highly Connected World, Cambridge University Press.

[4] Louis Loss, Joel Seligman, Troy Paredes. (2011) Fundamentals of Securities Regulation, sixth edition. V 1, Walters Kluwer,

[5] Louis Loss, Joel Seligman, Troy Paredes. (2011) Fundamentals of Securities Regulation, sixth edition. V 2, Walters Kluwer

[6] Ole Lando and Hugh Beal, Commission on European Law,( 2000) Principles of European Contract Law, Parts 1 and 2, Kluwer Law International,

[7] Robert W. Hamilton and Richard D. Freer, (2000) The law of corporation in a nut shell, 6th edition, West publication.

نظام سلطانی چیست؟

نظام سلطانی چیست؟

مفهوم "نظام سلطانی" ابداع ماکس وبر است. وبر این مفهوم را بیش از هر چیز در اشاره به "شخصی شدن قدرت" به کار می‌برد. از نظر وبر، نظام سلطانی حالت افراطی نظام پاتریمونیالیستی است.

عصر ایران؛ هومان دوراندیش - نظام سلطانی مفهومی گریزپا و دشوار‌فهم در میان مفاهیم علوم انسانی است. نوظهور بودن این مفهوم در ادبیات سیاسی جامعۀ ایران، عاملی مزید بر علت است که به شکل‌گیری تصورات نادرست و برداشت‌های انحرافی از آن در بین روشنفکران و نخبگان سیاسی ایران کمک کرده است.

مفهوم "نظام سلطانی" ابداع ماکس وبر است. وبر این مفهوم را بیش از هر چیز در اشاره به "شخصی شدن قدرت" به تعریف کارگزار چیست؟ کار می‌برد. از نظر وبر، نظام سلطانی حالت افراطی نظام پاتریمونیالیستی است.

وبر اگرچه دربارۀ نظام سلطانی و تفاوت آن با نظام پاتریمونیال توضیحاتی می‌دهد، ولی در نهایت به این سوال پاسخ نمی‌دهد که آیا نظام سلطانی فاقد مشروعیت سنتی است یا خیر؟

توضیح وبر دربارۀ تفاوت نظام‌های سلطانی و پاتریمونیال به شرح زیر است: «در جایی که سلطه اساسا سنتی است ولو آنکه از طریق ارادۀ شخصی فرمانروا اعمال شود، آن را اقتدار پاتریمونیالی می‌نامیم و در مواردی که سلطه اساس بر پایۀ ارادۀ شخصی اعمال می‌شود، سلطانی نامیده می‌شود.»

با این توضیح وبر، به نظر می‌رسد که تفاوت بنیادین این دو نظام آشکار شده است، اما این جملۀ او خواننده را در درک مقصودش از نظام سلطانی ناکام می‌گذارد: «گاهی چنین می‌نماید که اقتدار سلطانی به هیچ روی به وسیلۀ سنت محدود نمی‌شود اما در واقع هرگز این‌گونه نیست.»

اگر اقتدار سلطانی به وسیلۀ سنت محدود نشود، می‌توان گفت که نظام سلطانی فاقد مشروعیت سنتی است تعریف کارگزار چیست؟ ولی اگر سنت محدودکنندۀ اقتدار سلطانی باشد، باید گفت بین نظام سلطانی و مشروعیت سنتی پیوندی برقرار است.

مطابق تعریف وبر از نظام سلطانی، در این نظام، سلطه اساسا مبتنی بر ارادۀ شخصی است و نیروی نظامی نیز در اختیار شخص حاکم است. حال اگر شخص حاکم به تایید نهادهای سنتی نیازی نداشته باشد، با توجه به اینکه نیروی نظامی‌ای هم پدید آورده "که صرفا ابزار شخصی" او است، دیگر سنت چگونه می‌تواند محدودکنندۀ اقتدار سلطانی باشد؟

پربیراه نیست اگر بگوییم وبر به اندازۀ کافی در مسألۀ نسبت نظام سلطانی و مشروعیت سنتی غور نکرده است. شاید علت این امر آن باشد که وبر مفهوم نظام سلطانی را در اشاره به گسترش افراطی اقتدار شخصیِ فرمانروا به کار برده است.

به هر حال باید گفت عدم تدقیق وبر در مسئلۀ مذکور، یکی از علل اساسی دشوار‌فهمیِ مفهوم نظام سلطانی و پیدایش برداشت‌های مختلف از این مفهوم و تعیین مصادیق کاملا متفاوت برای آن بوده است.

هر چند که در چارچوب آرای وبر نمی‌توان به روشنی به این سؤال پاسخ داد که آیا نظام‌های استبدادیِ سنتی، نظام سلطانی بوده‌اند یا نه، ولی با توجه به معنایی که از نظام سلطانی در ادبیات گذار به دموکراسی مراد می‌شود، پاسخ این سؤال روشن است.

نظریه‌پردازان گذار به دموکراسی، عموماً مفهوم نظام سلطانی را در اشاره به نظامی به کار می‌برند که در آن نظام اولا قدرت فرمانروا خصلت شخصی پیدا کرده و ثانیا منابع سه‌گانۀ مشروعیت (سنت، کاریزما و عقلانیت) از بین رفته است.

در واقع این نظریه‌پردازان در شخصی شدن قدرت فرمانروا در نظام‌های سلطانی با وبر هم‌داستان‌اند ولی در اینکه سنت محدودکنندۀ اقتدار سلطانی است، با وبر هم‌رأی نیستند. به عبارت دیگر، آن‌ها برخلاف وبر تکلیف خود را با مسئلۀ نسبت سنت و اقتدار سلطانی روشن کرده‌اند.

نظام سلطانی چیست؟

در ادبیات گذار به دموکراسی، نظام سلطانی علاوه بر دو ویژگی مذکور، پنج ویژگی اساسی دیگر نیز دارد.

نخست اینکه نظام سلطانی نظامی غیرایدئولوژیک است که حامیانش نه بر مبنای علقه‌های ایدئولوژیک بلکه به طمع پاداش یا از سر ترس به وادی حمایت از این نظام گام می‌نهند.

دوم اینکه نظام سلطانی، شبکۀ حامی‌پروریِ وسیعی برای خود دست‌وپا می‌کند تا خلأ حمایت ایدئولوژیک را از این طریق جبران کند.

سوم اینکه در نظام سلطانی، شایسته‌سالاری و رعایت سلسله‌مراتب در نهادهای بوروکراتیک تعریف کارگزار چیست؟ و نظامی به کلی مخدوش و عقلانیت مندرج در این نهادها به شدت تضعیف می‌شود چراکه شخص حاکم خواهان شنیدن رأی کارشناسان نیست و نظامیان رده‌بالا را نیز در صورتی می‌تواند در مقام و منصبشان بپذیرد که شخصا به آن‌ها اعتماد داشته باشد.

او به سیستم ارتقادهندۀ این نظامیان به هیچ وجه اعتماد ندارد. بدبینیِ دیکتاتور سلطانی، معمولا منجر به مخدوش شدن روند عقلانی و تعریف شدۀ ارتقاء درجۀ افسران و ابتلای ارتش و سایر نهادهای نظامی به وضعیتی نامنطبق با معیارهای حرفه‌ای می‌شود.

نظام سلطانی چیست؟

چهارم اینکه در نظام سلطانی، دوستان و همدستان و بخصوص خانوادۀ شخص حاکم، هستۀ مرکزی قدرت را تشکیل می‌دهند. بدبینیِ دیکتاتور به عموم افراد، منجر به افزایش چشمگیر نقش سیاسی و اقتصادی خانواده و دوستان وی می‌شود و خویشاوندسالاری و رفیق‌بازی به رکن رکین نظام سلطانی بدل می‌شود.

پنجم اینکه در نظام سلطانی، فساد مالی به نحو شگفت‌آوری افزایش می‌یابد. شخصی شدن قدرت حاکم و بسط ید خانواده و یاران وی، باب فساد تعریف کارگزار چیست؟ اقتصادی را به تمامی باز می‌کند.

پیشرفت فساد مالی در نظام سلطانی به گونه‌ای است که گویی سررشته‌داران و کارگزاران این نظام شمارش معکوس فروپاشی نظام به گوششان خورده است و هیچ فرصتی را برای کسب درآمدهای غیرقانونی و نامشروع از دست نمی‌دهند.

در میان این پنج ویژگی، فقدان شایسته‌سالاری و عدم رعایت سلسله‌مراتب در نهادهای بوروکراتیک و نظامی در کنار امکان اقدامات غیرقانونی شخص حاکم و نزدیکانش، آشکارا از عدم مشروعیت عقلانی-قانونی نظام پرده برمی‌دارند.

حامی‌پروری مبتنی بر پاداش و تهدید نیز گواه روشنی بر عدم مشروعیت کاریزماتیک نظام سیاسی و شخص حاکم است.

شخصی شدن قدرت و مطلق‌العنان بودن ارادۀ شخص حاکم و فرودستی تمامی نهادها و مراجع سنتی نسبت به میل و ارادۀ وی نیز دال بر عدم مشروعیت سنتی نظام سلطانی است.

با این حال نظام‌های سلطانی، نظام‌هایی خلق‌الساعه نیستند. آن‌ها محصول تغییر ماهیت سایر نظام‌های سیاسی‌اند. به عبارت دیگر، گاه یک نظام استبدادی سنتی در اثر بسط ید شخص حاکم به تدریج به نظامی سلطانی بدل می‌شود.

گاه نیز یک دموکراسی صوری یا یک شبه دموکراسی در اثر بر هم خوردن قواعد بازی دموکراسی و پیدایش فردی با تمایلات، انگیزه‌ها و شخصیت مستعد ایجاد یک نظام سلطانی، به چنین نظامی بدل می‌شود.

از دل این نکته که نظام سلطانی نظامی خلق‌الساعه نیست، شاید بتوان تعریف کارگزار چیست؟ به نکتۀ مهم‌تری دربارۀ نظام‌های سلطانی رسید و آن اینکه نظام سلطانی، نه نوعی از انواع و نه شکلی از اشکال نظام‌های سیاسی است.

نظام‌های سیاسی در یک تقسیم‌بندی کلی، بر اساس منبع مشروعیت و نحوۀ اعمال قدرت، به دو نوع دموکراتیک و غیردموکراتیک تقسیم می‌شوند. آن‌ها همچنین به دو شکل کلی پادشاهی و جمهوری قابل تقسیم‌اند. البته هر یک از این دو شکل نظام سیاسی، به اشکال جزئی‌تری انقسام‌پذیرند که پرداختن به آن‌ها خارج از موضوع این یادداشت است.

بنابراین ما می‌توانیم شاهد پیدایش نظام‌های دموکراتیک و غیردموکراتیکی باشیم که در اشکال کلان پادشاهی و جمهوری متجلی و متبلور شده‌اند. حال باید پرسید جایگاه نظام سلطانی در این میان کجاست؟

مفهوم نظام سلطانی در واقع بر خصلت یا گرایش یک نظام سیاسی دلالت دارد. بر این اساس مفهوم نظام سلطانی در کنار مفاهیم نظام توتالیتر، نظام اتوریتر، نظام پاتریمونیال و مفاهیمی از این دست قرار می‌گیرد و با آن‌ها هم‌خانواده می‌شود.

اگر بخواهیم نظامی را مثال بزنیم که نوع آن غیردموکراتیک، شکل آن جمهوری و خصلت آن توتالیتر بوده باشد، می‌توانیم از اتحاد جماهیر شوروی نام ببریم که یک جمهوری (شکل) غیردموکراتیک (نوع) توتالیتر (خصلت) بود.

نظام عربستان سعودی یک پادشاهی (شکل) غیردموکراتیک (نوع) پاتریمونیال (خصلت) است. حال اگر سیاست‌های پادشاه عربستان به تدریج منجر به از دست رفتن مشروعیت سنتی وی و شکل‌گیری ویژگی‌های هفت‌گانۀ نظام‌های سلطانی در این کشور شود، عربستان سعودی به یک پادشاهی غیردموکراتیک سلطانی بدل می‌شود.

بنابراین اگر نظام‌های سیاسی را در دو سطح "نوع" و "شکل" از یکدیگر تفکیک کنیم، سلطانیسم مبین سطح سوم تقسیم‌بندی نظام‌های سیاسی است که عبارت است از خصلت بنیادین نظام‌های سیاسی.

بنابراین سلطانیسم در کنار اتوریتریسم (اقتدارگرایی) و توتالیتریسم (تمامیت‌طلبی) و پاتریمونیالیسم (پدرسالاری یا پدرمیراثی)، گونه‌ای نظام غیردموکراتیک است. مادامی که نوع نظام دچار استحاله نشود، مثلا استحالۀ نظام دموکراتیک به غیردموکراتیک رخ ندهد، خصلت بنیادین نظام سیاسی نیز دچار استحاله نخواهد شد.

مثلا پس از انقلاب مشروطه، نظامی دموکراتیک در ایران تأسیس شد که شکل آن پادشاهی بود. با به قدرت رسیدن رضاشاه، دموکراسی در قالب اقتدارگرایی از بین رفت (1312-1300) و سپس – دست کم به نظر برخی از مورخان و عالمان سیاست - به تدریج نظام غیردموکراتیک اقتدارگرای رضاشاه به یک نظام غیردموکراتیک سلطانی (یا شبه سلطانی) بدل شد.

در دوران محمدرضا شاه نیز نظام غیردموکراتیک موجود در فاصلۀ سال‌های 1332 تا 1342 نظامی اقتدارگرا بود که از آن پس به تدریج به نظامی سلطانی بدل شد.

نگاهی به نظام‌های سلطانی پدیدآمده در قرن بیستم به خوبی نشان می‌دهد که اکثر این نظام‌ها غیرسلطنتی بودند. رضاشاه و بویژه محمدرضاشاه به عنوان پادشاهانی که نظام سلطانی ایجاد کردند، نمونه‌هایی استثنایی در میان حاکمان سلطانی قرن بیستم بودند.

مارکوس در فیلیپین (1986-1965)، باتیستا در کوبا (1959-1952)، تروخیلو در دومینیکن (1961-1942) و دووالیه در هائیتی (1971-1957) همگی رئیس جمهوری بودند نه پادشاه. البته تروخیلو در دومینیکن، پس از دو دوره ریاست جمهوری ( 38-1930 و 52-1942)، در 9 سال پایانی عمرش به عنوان "مرد قدرتمند نظامی" حکومت کرد.

بنابراین بین نظام سلطانی و نظام پادشاهی رابطۀ این‌همانی برقرار نیست. علاوه بر این، هر پادشاه مستبدی نیز مصداق یک حاکم یا فرمانروای سلطانی نیست. به دیگر سخن هر سلطان مستبدی، یک مستبد سلطانی نیست.

پادشاهان مستبد سنتی ایران، اگرچه واجد برخی از ویژگی‌های یک فرمانروای سلطانی بودند، اما حسابشان با مارکوس و باتیستا و تروخیلو یکی نیست.

آن‌ها به علت مقبول بودن نهاد سلطنت در جامعۀ ایران، واجد مشروعیت سنتی بودند و ثانیا ارتش و بوروکراسی مدرن نداشتند که بخواهند این دو نهاد را از طریق شخصی کردن قدرت به وضعیتی نامنطبق با حرفه‌ای‌گری و شایسته‌‌سالاری دچار سازند.

در باب نظام سلطانی ذکر این نکته نیز ضرورت دارد که هنگامی که محققانی چون دیوید نیکولز، جان بوث، خورخه دومینگز و جاناتان هارتلین نظام‌های سلطانی هائیتی، نیکاراگوئه، کوبا و جمهوری دومینیکن را بررسی می‌کنند، تعریف و تصورشان از نظام سلطانی تا حدی متفاوت از تعریف و تصوری است که ماکس وبر از این پدیده داشت (نگاه کنید به کتاب "نظام‌های سلطانی" اثر هوشنگ شهابی و خوان لینتز، نشر شیرازه).

نظام سلطانی نزد وبر نهایتا گونه‌ای از اقتدار سنتی بود اما نزد محققان مذکور، نظامی فاقد مشروعیت سنتی است. بنابراین همان طور که هوشنگ شهابی و خوان لینتز توضیح داده‌اند، شاید بهتر باشد که نظام‌های سیاسی دیکتاتورهایی نظیر محمدرضا شاه و باتیستا و تروخیلو را نظام‌های "نوسلطانی" بنامیم و بدانیم.

اما از آنجایی که خود مفهوم نظام سلطانی نیز هنوز ایضاح معنایی کافی و دقیقی پیدا نکرده است، در کار آوردن مفهوم "نظام نوسلطانی" احتمالا گره‌گشایی نظری چندانی نخواهد کرد و نهایتا به آشفتگی بیشتر مفاهیم علم سیاست و از دست رفتن مبنای مصداق‌پذیری آن‌ها منجر خواهد شد.

در آغاز این یادداشت آوردیم که: نخست اینکه نظام سلطانی نظامی غیرایدئولوژیک است که حامیانش نه بر مبنای علقه‌های ایدئولوژیک بلکه به طمع پاداش یا از سر ترس به وادی حمایت از این نظام گام می‌نهند.

اما در ادامه توضیح دادیم که یک نظام غیردموکراتیک می‌تواند دچار استحاله شود و مثلا از نظامی اقتدارگرا به نظامی سلطانی بدل شود.

بنابراین باید گفت که نظام سلطانی ممکن است در ابتدا ایدئولوژیک بوده باشد اما در سیر تحول و تطور تاریخی‌اش، خصلتی غیرایدئولوژیک پیدا کرده یا عیار ایدئولوژیکش به شدت کاهش یافته باشد.

در چنین شرایطی، بسیاری از حامیان پول‌پرست نظام‌های سلطانی، با انگیزه‌های غیرایدئولوژیک از نظام سیاسی مطلوب شان تحت هر شرایطی دفاع می‌کنند. چنین دفاعیاتی فقط وقتی از بین می‌رود که ارتزاق مالی این حامیان از نظام سلطانی منتفی شده باشد.

بنابراین یک نظام سیاسی توتالیتر اگر قدرت اقناعی ایدئولوژی‌اش به شدت کاهش یابد، ناگزیر است با توسل به فساد مالی، "شبکۀ حامی‌پروری" ایجاد کند تا با تکیه بر حامیانی که انگیزه‌هایی غیرایدئولوژیک (مالی) دارند، به حیات خودش ادامه دهد.

نکتۀ پایانی اینکه، جمهوری‌ها یا پادشاهی‌های غیردموکراتیک، گونه‌های مختلفی دارند که می‌توانند اتوریتر، توتالیتر، سلطانی یا پاتریمونیال باشند.

در بین جمهوری‌های غیردموکراتیک، شوروی یک جمهوری توتالیتر بود. آرژانتین تا قبل از گذار به دموکراسی در دهۀ 1980، یک جمهوری اتوریتر بود. کوبا در دوران باتیستا یک جمهوری سلطانی بود. حکومت‌های خاندان اسد در سوریه و خاندان علی‌اف در آذربایجان نیز مصداق جمهوری پاتریمونیال (پدرمیراثی) هستند.

جمهوری سلطانی ممکن است پاتریمونیال هم باشد (مثل سوریه و آذربایجان) و یا چنین نباشد (مثل فیلیپین مارکوس و کوبای باتیستا).

در بین نظام‌های پادشاهی غیردموکراتیک، چنانکه گفته شد، حکومت محمدرضاشاه در فاصلۀ 1332 تا 1342 مصداق یک نظام اتوریتر (اقتدارگرا) بود اما در پانزده سال آخر به یک نظام سلطانی بدل شد. پادشاهی در ایران قجری نیز پاتریمونیال بود.

تفاوت حکومت پهلوی با حکومت قاجار، ناشی از مدرن‌تر بودن حکومت پهلوی بود. به همین دلیل پاتریمونیالیسم، که به نوعی ذاتی پادشاهی است، در عصر پهلوی به اتوریتریسم، که شکل مدرن‌تری از حکومت غیردموکراتیک است، ارتقا یافت و وقتی که حکومت عمیقا گرفتار فساد و شخصی شدن قدرت شد، اتوریتریسم به سلطانیسم استحاله یافت.

با برشمردن نمونه‌های پادشاهیِ سلطانی و اتوریتر و پاتریمونیال، نهایتا باید گفت که به نظر می‌رسد پادشاهی توتالیتر (برخلاف جمهوری توتالیتر: شوروی و رژیم‌های کمونیستی اروپای شرقی) در تاریخِ سیاسی فاقد نمونه است.

یعنی چنین به نظر می‌رسد که ما در تاریخ شاهد جمهوری‌های توتالیتر (شوروی)، اتوریتر (آرژانتین)، سلطانی (کوبا و فیلیپین) و پاتریمونیال (سوریه و آذربایجان) بوده‌ایم اما در کنار پادشاهی‌های اتوریتر (ایران دهۀ 1330) و سلطانی (ایران دهۀ 1350) و پاتریمونیال (ایران عصر قاجاریه)، پادشاهی توتالیتر نداشته‌ایم.

تعریف کارگزار چیست؟

بآشگاه مشتریان کارگزاری آگاه، ابزاری برای ارائه خدمات سازمان‌یافته به همه سرمایه‌گذاران بازار سرمایه و مشتریان آگاه، شامل تخفیف نقدی کارمزد معاملات سهام، دریافت اعتبار معاملاتی و وام قرض الحسنه برای انجام معاملات، تخفیف خرید بسته‌های مشاوره‌ای- تحلیلی و بسته‌های آموزشی است. افزایش وجه نقد در بآشگاه با انجام فعالیت‌های گوناگون ممکن است. برای عضویت و استفاده از خدمات نیازی نیست الزاماً مشتری کارگزاری آگاه باشید !

خدمات بآشگاه

تخفیف نقدی کارمزد معاملات سهام

کلیه مشتریان کارگزاری آگاه می‏توانند با توجه به سطح خود در بآشگاه، از تخفیف نقدی کارمزد در معاملات روزانه سهام بهره‌مند شوند. تخفیف کارمزد بلافاصله پس از انجام معامله به‌صورت نقدی و قابل برداشت، به حساب بآشگاه مشتریان واریز می‌شود.

انواع بسته‌های اعتباری

بجای دریافت وجه نقد خود از بآشگاه می‌توانید آن را صرف دریافت اعتبار 2 الی 100 میلیون تومانی از کارگزاری نمایید! مدت تسویه اعتبارهای دریافتی از سه ماه تا دوازده ماه است!

وام قرض الحسنه

معادل 50 تا 70 درصد مانده حساب معاملاتی خود در کارگزاری آگاه را اعتبار، به صورت وام قرض‌الحسنه دریافت کنید و طی 3 تا 12 ماه بعد تسویه کنید!

همه مشتریان کارگزاری آگاه با توجه به سطح خود در بآشگاه، می‌توانند برای انجام معاملات سهام از وام قرض‌الحسنه استفاده نمایند.

تخفیف در خرید بسته‌های مشاوره‌ای- تحلیلی

تخفیف 20 تا 80 درصدی در خرید بسته‌های مشاوره‌ای- تحلیلی سایت‌های همفکران (سایت تحلیلی بورس اوراق بهادار) برای همه اعضای بآشگاه!

دریافت سیگنال بورسی، بررسی حمایت و مقاومت سهام، ارائه گزارش‌ها و اطلاعات سودمند آتی سکه با خرید بسته‌های مشاوره‏ای- تحلیلی موجود در بآشگاه مشتریان آگاه

تخفیف در خرید بسته‌های آموزشی

استفاده از دوره‌های آموزشی بازار سرمایه از سطوح مبتدی تا پیشرفته و ارائه مدرک معتبر با تخفیف 20 تا 60 درصدی!

برای آشنایی بیشتر با بورس اوراق بهادار و آتی سکه، نشست‌ها و دوره‌های مختلفی توسط کارگزاری آگاه برگزار می شود. می‌توانید با استفاده از تخفیف سطح خود، از خدمات این دوره‌ها بهره‌مند شوید.

مسابقات بآشگاه

مسابقات بآشگاه هر روز با سوالات کاربردی، هر هفته با جوایز امتیازی و هر ماه با جوایز ريالی نفیس، میزبان هیجانات بورسی شما است!

دانسته‌های خود را از مفاهیم بورسی در مسابقات بآشگاه با سایر اعضا به چالش بکشید!

بآشگاه بلاگ

مطالب تازه از بازار سرمایه، راهنمای استفاده از نرم‌افزارهای کارگزاری آگاه، آشنایی با ساز و کار بورس اوراق بهادار، اصطلاحات بورسی، آموزش نحوه تحلیل تکنیکال و بنیادی سهام، آموزش سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار و آتی سکه و ده‌ها مطالب کاربردی دیگر هر هفته در بآشگاه بلاگ!

برای بهره‌مندی از تمام این مزایای استثنایی در بورس، لازم نیست مشتری کارگزاری آگاه باشید! کافی است هم‌اینک و به‌راحتی با آدرس ایمیل و شماره تلفن همراه خود در بآشگاه عضو شوید:

درباره کارگزاری آگاه

کارگزاری آگاه از بزرگترین و نام آشناترین فعالان بازار سرمایه ایران و از کارگزاران بورسی با رتبه الف است که خدمات بسیار متنوعی را در اختیار سرمایه‌گذاران بازار بورس و اوراق بهادار و سایر بازارهای موازی، قرار می‌دهد. ارائه سامانه معاملات برخط (آنلاین) آسا به عنوان یک سامانه منحصر به‌فرد در معاملات آنلاین سهام، امکان انجام معاملات آنلاین آتی سکه، ارائه مشاوره در خصوص خرید و فروش سهام و آتی سکه، خدمات ارزش افزوده شامل تخفیف آنی و نقدی کارمزد، اعتبار معاملاتی و وام قرض الحسنه به مشتریان تنها بخشی از خدمات این کارگزار بورس و اوراق بهادار است. سایر بخش‌های کارگزاری آگاه شامل شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آوای آگاه، شرکت ویستا سامانه آسا، بورس انرژی، بورس کالا، آموزش و بین الملل است.

پذیره‌نویسی تأمین سرمایه کیمیا در اوایل آبان‌ماه در راه است

پذیره‌نویسی تأمین سرمایه کیمیا در اوایل آبان‌ماه در راه است

به گفته «حسین تقدسی» معاون مالی و اقتصادی شرکت ملی مس، پس از طی شدن مراحل قانونی، شرکت تامین سرمایه کیمیا در اوایل آبان ماه سال جاری پذیره‌نویسی سهام خود را برای ورود به فرابورس آغاز خواهد کرد.

«تامین مالی برای توسعه بخش معدن و صنایع معدنی مرتبط»، «ارائه خدمات تامین مالی»، «مدیریت دارایی» و «ارائه خدمات مالی متنوع به سایر حوزه های صنعت» از مهمترین اهداف تاسیس شرکت تامین سرمایه کیمیا است که با پیگیری شرکت ملی صنایع مس ایران مجوز آن از سازمان بورس و اوراق بهادر اخذ شد. به گفته «حسین تقدسی» معاون مالی و اقتصادی شرکت ملی مس، پس از طی شدن مراحل قانونی، این شرکت در اوایل آبان ماه سال جاری پذیره‌نویسی سهام خود را برای ورود به فرابورس آغاز خواهد کرد. در ادامه، گفت‌وگو با معاون مالی و اقتصادی شرکت ملی صنایع مس ایران، درباره چگونگی تاسیس و اهداف شرکت تأمین سرمایه کیمیا و آغاز پذیره‌نویسی آن را بخوانید.

هدف شرکت ملی صنایع مس ایران از تأسیس شرکت تأمین سرمایه و برنامه‌های آن را تشریح کنید؟

با توجه به اهمیت تأمین مالی تولید در بخش صنعت و معدن و استفاده از پتانسیل نظام تأمین مالی بازار سرمایه، شرکت ملی صنایع مس ایران در سال 1400، درخواست اخذ مجوز تاسیس یک شرکت تامین سرمایه را به سازمان بورس و اوراق بهادار تهران تقدیم کرد.

پس از طی مراحل مختلف اخذ مجوز تاسیس و ارائه مستندات لازم، مجوز تاسیس شرکت تامین سرمایه کیمیا (سهامی عام- در شرف تاسیس) با سرمایه 20.000 (بیست هزار) میلیارد ریال، توسط شورای عالی بورس در اسفندماه سال 1400 صادر شد.

بر این اساس، 60 درصد از سهام شرکت تامین سرمایه کیمیا، به مبلغ 12،000 (دوازده هزار) میلیارد ریال، متعلق به شرکت ملی صنایع مس ایران است و 40 درصد از سرمایه آن معادل 8.000 (هشت هزار) میلیارد ریال از طریق پذیره‌نویسی عمومی در ابتدای آبان ماه سال جاری به عموم سرمایه گذاران محترم عرضه خواهد شد.

انتخاب شعارهای سال‌های اخیر از سوی مقام معظم رهبری «مد ظله العالی» نشان از اهمیت موضوع پیشرفت تولید و تقویت این بخش در بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی کشور دارد. در همین رابطه، یکی از برنامه‌های مهم دولت محترم توجه به بخش معدن به عنوان پیشران‌ اقتصادی کشور و تلاش برای توسعه نقش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد کشور است.

شرکت ملی صنایع مس ایران، با هدف پشتیبانی از صنعت و معدن و ایفای نقش خود در حمایت از تولید و رونق اقتصادی کشور و توجه به توسعه ظرفیت تامین مالی و سرمایه گذاری از طریق بازار سرمایه، اقدام به تأسیس یک شرکت تأمین سرمایه کرده است و سعی دارد، ساختار تامین مالی تولید را تقویت کرده و در جهت تحقق برنامه های توسعه‌ای کشور در بخش تولید و توسعه ظرفیت‌های تولید مواد معدنی و زنجیره ارزش آن اقدام کند.

در حال حاضر این شرکت برای توسعه ظرفیت تولید محصولات کنسانتره و کاتد، بیش از 10 میلیارد دلار طرح‌ توسعه‌ای تعریف کرده است. هم چنین تامین مالی برای تقویت زیرساخت‌های انرژی برای این توسعه در دستور کار شرکت قرار دارد. دستیابی به هدف تولید 1 میلیون کاتد، نیاز به استفاده از کلیه ظرفیت‌های تامین مالی دارد و در این راستا، شرکت تامین سرمایه کیمیا به عنوان نهاد تخصصی تامین مالی برای توسعه بخش معدن و صنایع معدنی ایفای نقش خواهد کرد؛ و البته ارائه خدمات تامین مالی، مدیریت دارایی و ارایه دیگر خدمات مالی متنوع به سایر حوزه‌های صنعت نیز در دستور کار این شرکت خواهد بود.

فرآیند پذیره نویسی از طریق فرابورس چگونه است؟

40 درصد از سرمایۀ 20.000 (بیست هزار) میلیارد ریالی شرکت تامین سرمایه کیمیا (سهامی عام- در شرف تاسیس) از طریق پذیره‌نویسی عمومی در بازار فرابورس تامین خواهد شد. کلیه سرمایه‌گذاران می‌توانند در اول آبان‌ماه از طریق شرکت‌های کارگزاری، اقدام به ثبت سفارش خرید کنند. قیمت هر سهم در پذیره نویسی، 1.000 (هزار) ریال است. در پذیره‌نویسی ذکر شده شرکت کارگزاری ارگ هومن، کارگزار عامل و شرکت سرمایه‌گذاری مس سرچشمه متعهد پذیره‌نویسی خواهد بود. موسسین، همانطور که فرآیند زمان‌بر و طولانی امور ثبت و تاسیس و اخذ مجوز پذیره‌نویسی (که معمولا بیش از یک سال به طول می‌انجامد) را طی چند ماه انجام داده‌اند، بعد از انجام پذیره‌نویسی نیز با جدیت امور مربوط به ثبت پذیره‌نویسی صورت‌گرفته را انجام خواهند داد.

پیش بینی شما از بازدهی شرکت تامین سرمایه کیمیا و عملکرد آن چیست؟

شرکت تامین سرمایه کیمیا، با سرمایه 20.000 (بیست هزار) میلیارد ریال راه‌اندازی خواهد شد که در نوع خود قابل توجه است. با رجوع به تجارب حاصل از پذیره‌نویسی‌های صورت‌گرفته در شرکت‌های تامین سرمایه در سنوات گذشته و توجه به برنامه‌های شرکت تامین سرمایه کیمیا، انتظار می‌رود، سهام‌دارانی که در پذیره نویسی تعریف کارگزار چیست؟ عمومی شرکت کنند، از بازدهی مطلوبی بهره‌مند شوند.

در حال حاضر میانگین نسبت ارزش بازار شرکت‌های تامین سرمایه پذیرفته‌شده در بورس به حقوق صاحبان سهام آن‌ها 5/4 واحد است که با احتساب همین نسبت مقایسه‌ای، بازدهی مطلوبی برای شرکت‌کنندگان در پذیره‌نویسی پیش‌بینی می‌شود. همچنین از حیث سودآوری با توجه به نوع عملیات شرکت‌های تامین سرمایه و ارائه خدمات مالی به پشتوانه سرمایه و یا حقوق صاحبان سهام شرکت و با توجه به سرمایه مطلوب 20.000 (بیست هزار) میلیارد ریالی، روند سودآوری شرکت مطلوب پیش‌بینی می‌شود.

روش‌هایی خانگی برای کاهش استرس و اضطراب چیست؟

همه ما به نوعی استرس را تجربه می‌کنیم، ولی نوع مزمن تا شدید آن وقتی به شکل اضطراب درمی‌آید، غیرعادی و مشکل‌ساز است؛ بنابراین مراقبت از خود و بویژه مراقبت از "سلامت روان"، امری مهم در طول زندگی هر فرد محسوب می‌شود.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از ایسنا، ایجاد تغییرات ساده در نحوه زندگی، نیازی به صرف هزینه‌های گزاف و زمان زیادی ندارد و می‌توان حتی با انجام راهکارهای ساده نیز قدمی در جهت ایجاد تغییراتی در زندگی برداشت. این موضوع از آن نظر حائز اهمیت است که بر اساس اعلام وزارت بهداشت طی سال‌های اخیر بویژه پس از شیوع کرونا شاهد افزایش شیوع اختلالات روانپزشکی بوده‌ایم؛ بنابراین مهم است که بتوان با روش‌هایی آسان سعی بر کاهش اختلالات شایع روانپزشکی داشت.

البته باید توجه کرد که خدمات وزارت بهداشت در حوزه سلامت روان به شکل رایگان در شبکه‌های بهداشتی ارائه می‌شود. خدماتی نظیر آموزش و پیشگیری برای جمعیت عمومی، غربالگری و ارائه خدمات درمانی به کسانی که غربالگری آنها مثبت شده باشد و ارائه خدمات روانشناسی به طیف دیگر افراد غربال شده جزئی از این خدمات است. درعین حال خدمات آموزش و پیشگیری در زمینه خودمراقبتی، توانمندسازی در زمینه پیشگیری از بروز اختلالات روانپزشکی، اختلال اعتیاد،‌ خودکشی و توانمندسازی در زمینه مهارت زندگی، مهارت فرزندپروری، غربالگری افرادی که ممکن است مشکلاتی از جنس اعتیاد یا خشونت خانگی داشته باشند به همه گروه‌های سنی ارائه می‌شود.

بر این اساس و بنابر اعلام معاون فنی دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت در صورت مثبت شدن نتیجه غربال، خدمات درمانی و دارویی برای افراد از طریق پزشک آغاز می‌شود و در صورتی که فرد نیاز به خدمات مشاوره داشته باشد، این خدمات توسط کارشناسان سلامت روان که در مراکز جامع خدمات سلامت فعال هستند، بر اساس پروتکل تعریف شده ارائه می‌شود. این خدمات روانشناسی مشمول کودکانی که اختلال بیش فعالی دارند، کسانی که افسردگی و اضطراب دارند، مبتلایان به بیماری‌های وسواس، مبتلایان به اختلال دو قطبی و. می‌شود. تمامی این خدمات تعریف کارگزار چیست؟ که توسط روانشناسان انجام می‌شود در سیستم بهداشتی رایگان است اما ویزیت پزشک بر اساس تعرفه‌های دولتی محاسبه می‌شود.

بنابر اعلام دفتر آموزش و ارتقای سلامت وزارت بهداشت البته برای جلوگیری از اضطراب‌های متداول در زندگی که هنوز نیازی به درمان‌های دارویی ندارند، می‌توان از راهکارهای در پی گفته شده نیز استفاده کرد:

_ مصرف اسیدهای چرب امگا ۳: شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد مصرف اسیدهای چرب امگا۳ علائم اضطراب را تسکین داده و منجر به کاهش سطوح مواد شیمیایی مرتبط با استرس از جمله آدرنالین و کورتیزول می‌شود. ماهی، تخم کتان، گردو و . منابع بزرگ اسیدهای چرب امگا۳ هستند. همچنین طبق تحقیقات، دانش آموزانی که 2.5 میلی گرم در روز از ترکیب اسیدهای چرب امگا سه به مدت ۱۲ هفته استفاده می‌کنند، اضطراب کمتری از دانش آموزانی دارند که قرص آرام بخش می‌خورند.

_ قرار گرفتن در معرض نور خورشید: بهترین راه طبیعی برای کاهش اضطراب، قرارگیری در معرض نور خورشید است. جذب ویتامین D از راه نور خورشید باعث کاهش علائم افسردگی و اضطراب می‌شود. حتی مشخص شده کسانی که زیر نور آفتاب و در فضای باز پیاده‌روی می‌کنند، سطح هورمون‌های استرس‌شان نسبت به کسانی که در باشگاه‌های ورزشی فعالیت بدنی دارند، بسیار پایین‌تر است. قرارگیری روزانه ۲۱ دقیقه در معرض نور آفتاب برای جذب ویتامین D و کاهش اضطراب توصیه می‌شود.

_ فعالیت بدنی: افزایش تولید اندورفین ناشی از ورزش با احساس خوب و افزایش خلق و خوی مرتبط است. اگر بر اساس یک برنامه مشخص و منظم ورزش کنید، اعتماد به نفس‌تان افزایش می‌یابد و احساس سلامت بیشتری می‌کنید. از جمله دلایل اضطراب، بیماری و چاقی است که در اثر ورزش کردن هر دو آنها از بین می‌روند.

_ پرهیز از کافئین: کافئین اگرچه منجر به افزایش انرژی می‌شود ولی می‌تواند به همان میزان شما را عصبی و مضطرب کند. به جای مصرف مداوم کافئین موجود در قهوه، شکلات و نوشابه می‌توانید چای سبز را امتحان کنید. محققان ثابت کرده اند اِل_تیانین موجود در چای سبز، موجب کنترل تپش قلب و فشار خون و در نتیجه کاهش اضطراب می‌شود.

_ بررسی رژیم غذایی: کمبود ویتامین ب ۱۲ منجر به ایجاد اضطراب می‌شود؛ اتفاقی که بین گیاه‌خواران بیشتر می‌افتد. این ویتامین بیشتر در محصولات حیوانی یافت می‌شود. مصرف بیش از حد کافئین، الکل و قندهای افزودنی نیز باید از دستور غذایی حذف شود. مطالعات همچنین نشان داده‌اند که مصرف غذاهای فراوری شده و سرشار از چربی‌های اشباع و غذاهای سرخ شده، در نهایت منجر به افزایش حملات اضطراب خواهد شد.

_ مصرف غذاهای ضد اضطراب: در میان خوراکی‌های ضد اضطراب می‌توان به زغال اخته اشاره کرد. غلات کامل نیز سرشار از منیزیم و تریپتوفان است؛ تریپتوفان اسید آمینه‌ای است که بدن آن را به سروتونین تبدیل می‌کند و همین روند با بهبود وضعیت خلق و خوی مرتبط است. جو نیز منجر به افزایش میزان سروتونین در بدن می‌شود و سرشار از فیبر برای تنظیم قند خون و افزایش خلق و خوی است. آووکادو، تخم مرغ، شیر و گوشت نیز همگی حاوی ویتامین‌های گروه ب برای جلوگیری از اضطراب هستند.

غذاهای دیگری که منجر به کاهش هورمون استرس یعنی کورتیزول می‌شوند، عبارتند از ویتامین ث، اسیدهای چرب امگا ۳، اسفناج و سایر سبزیجات برگ تیره به علاوه شکلات تلخ.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.