تایم فریم (TimeFrame) یعنی چه؟


time frame

[ترجمه ترگمان] چارچوب زمانی که در آن همه این اتفاق افتاد از سپتامبر ۱۹۸۵ تا مارس ۱۹۸
[ترجمه گوگل] فرایند زمانی که همه این اتفاقات رخ داد، از سپتامبر 1985 تا مارس 198 بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] آیا شما یک چارچوب زمانی برای تکمیل کار تنظیم کرده اید؟
[ترجمه گوگل] آیا شما یک دوره زمانی برای تکمیل کار تعیین کرده اید؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] یک چارچوب زمانی ۱۰ ساله برای اجرای سیاست های جدید وجود دارد
[ترجمه گوگل] یک دوره زمانی ده ساله برای اجرای سیاست های جدید وجود دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Furthermore, the time frame for completing the transaction may not allow the luxury of negotiating heads.

[ترجمه ترگمان] علاوه بر این، چارچوب زمانی برای تکمیل تراکنش ها ممکن است اجازه شرکت در مذاکره را ندهد
[ترجمه گوگل] علاوه بر این، زمان بندی برای تکمیل معامله ممکن است اجازه لوکس مذاکره را ندهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Our card fit the time frame, but it was much too local and esoteric for the magazines to give it space.

[ترجمه ترگمان] کارت ما متناسب با چارچوب زمانی بود، اما برای مجلات بسیار محلی و محرمانه بود تا به آن فضا بدهد
[ترجمه گوگل] کارت ما متناسب با چارچوب زمانی است، اما برای مجلات نیز این موضوع بسیار فاقد محلی و مبهم بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] چارچوب زمانی، زمین شناسی است، و سرعت آن بسیار آهسته است
[ترجمه گوگل] محدوده زمانی زمین شناسی است، سرعت بسیار مفرط آهسته است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] آیا این چارچوب زمانی کوتاه تر از نظر اخلاقی مناسب است؟
[ترجمه گوگل] آیا این دوره زمانی کوتاه تر مربوط به اخلاقی است؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] با شناسایی رفتار هدف و چارچوب زمانی شروع کنید که در آن رخ می دهد
[ترجمه گوگل] با شناسایی رفتار هدف و فریم زمانی که در آن رخ می دهد، شروع کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. A time frame hasn't been released for the judges' decision, but it could be as early as next week.

[ترجمه ترگمان] چارچوب زمانی برای تصمیم قضات منتشر نشده است، اما می تواند تا هفته آینده باشد
[ترجمه گوگل] فرایند زمانی برای تصمیم گیری قضات منتشر نشده است، اما ممکن است همانند هفته آینده باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] او از اظهار نظر در مورد بازه زمانی برای کاهش نرخ تنزیل دیگر خودداری کرد
[ترجمه گوگل] او از نظر زمانبندی برای کاهش نرخ تخفیف دیگر، اظهار نظر کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] این یک قاب زمانی بسیار کوتاه است که معنی دار باشد
[ترجمه گوگل] این خیلی کوتاه است که قابلیتی برای معنی آن باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] او برای رسیدن به این هدف چارچوب زمانی نداد
[ترجمه گوگل] او مدت زمانی را برای دستیابی به این هدف نیافت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] فشار زمان - برای به دست آوردن مزیت رقابتی چه چارچوب زمانی مورد نیاز است
[ترجمه گوگل] فشار زمان - چه مدت زمان لازم است برای به دست آوردن مزیت رقابتی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] فراموش نکنید که چارچوب و تعهدات زمان را اضافه کنید
[ترجمه گوگل] فراموش نکنید که زمانبندی و تعهدات را اضافه کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

تخصصی

به انگلیسی

• period of time in relation to a specific event
a time frame is a period of time that has been decided on for the completion of an action.
period of time in relation to a specific event

پیشنهاد کاربران

The company may not meet its targets within the time frame.
این شرکت ممکن است اهداف خود را در چارچوب زمانی برآورده تایم فریم (TimeFrame) یعنی چه؟ نکند.

time frame

[ترجمه ترگمان] چارچوب زمانی که در آن همه این اتفاق افتاد از سپتامبر ۱۹۸۵ تا مارس ۱۹۸
[ترجمه گوگل] فرایند زمانی که همه این اتفاقات رخ داد، از سپتامبر 1985 تا مارس 198 بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] آیا شما یک چارچوب زمانی برای تکمیل کار تنظیم کرده اید؟
[ترجمه گوگل] آیا شما یک دوره زمانی برای تکمیل کار تعیین کرده اید؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] یک چارچوب زمانی ۱۰ ساله برای اجرای سیاست های جدید وجود دارد
[ترجمه گوگل] یک دوره زمانی ده ساله برای اجرای تایم فریم (TimeFrame) یعنی چه؟ سیاست های جدید وجود دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Furthermore, the time frame for completing the transaction may not allow the luxury of negotiating heads.

[ترجمه ترگمان] علاوه بر این، چارچوب زمانی برای تکمیل تراکنش ها ممکن است اجازه شرکت در مذاکره را ندهد
[ترجمه تایم فریم (TimeFrame) یعنی چه؟ گوگل] علاوه بر این، زمان بندی برای تکمیل معامله ممکن است اجازه لوکس مذاکره را ندهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Our card fit the time frame, but it was much too local and esoteric for the magazines to give it space.

[ترجمه ترگمان] کارت ما متناسب با چارچوب زمانی بود، اما برای مجلات بسیار محلی و محرمانه بود تا به آن فضا بدهد
[ترجمه گوگل] کارت ما متناسب با چارچوب زمانی است، اما برای مجلات نیز این موضوع بسیار فاقد محلی و مبهم بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] چارچوب زمانی، زمین شناسی است، و سرعت آن بسیار آهسته است
[ترجمه گوگل] محدوده زمانی زمین شناسی است، سرعت بسیار مفرط آهسته است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] آیا این چارچوب زمانی کوتاه تر از نظر اخلاقی مناسب است؟
[ترجمه گوگل] آیا این دوره زمانی کوتاه تر مربوط به اخلاقی است؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] با شناسایی رفتار هدف و چارچوب زمانی شروع کنید که در آن رخ می دهد
[ترجمه گوگل] با شناسایی رفتار هدف و فریم زمانی که در آن رخ می دهد، شروع کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تایم فریم (TimeFrame) یعنی چه؟ تر را بنویسید

9. A time frame hasn't been released for the judges' decision, but it could be as early as next week.

[ترجمه ترگمان] چارچوب زمانی برای تصمیم قضات منتشر نشده است، اما می تواند تا هفته آینده باشد
[ترجمه گوگل] فرایند زمانی برای تصمیم گیری قضات منتشر نشده است، اما ممکن است همانند هفته آینده باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] او از اظهار نظر در مورد بازه زمانی برای کاهش نرخ تنزیل دیگر خودداری کرد
[ترجمه گوگل] او از نظر زمانبندی برای کاهش نرخ تخفیف دیگر، اظهار نظر کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] این یک قاب زمانی بسیار کوتاه است که معنی دار باشد
[ترجمه گوگل] این خیلی کوتاه است که قابلیتی برای معنی آن باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] او برای رسیدن به این هدف چارچوب زمانی نداد
[ترجمه گوگل] او مدت زمانی را برای دستیابی به این هدف نیافت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] فشار زمان - برای به دست آوردن مزیت رقابتی چه چارچوب زمانی مورد نیاز است
[ترجمه گوگل] فشار زمان - چه مدت زمان لازم است برای به دست آوردن مزیت رقابتی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] فراموش نکنید که چارچوب و تعهدات زمان را اضافه کنید
[ترجمه گوگل] فراموش نکنید که زمانبندی و تعهدات را اضافه کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

تخصصی

به انگلیسی

• period of time in relation to a specific event
a time frame is a period of time that has been decided on for the completion of an action.
period of time in relation to a specific event

پیشنهاد کاربران

The company may not meet its targets within the time frame.
این شرکت ممکن است اهداف خود را در چارچوب زمانی برآورده نکند.

تایم فریم چیست؟ + انواع تایم فریم ها در تحلیل تکنیکال

انتخاب تایم فریم مناسب اولین قدم در تحلیل تکنیکال است. تمامی نمودارها در تحلیل تکنیکال از دو جزء اصلی تشکیل شده‌اند: قیمت (Price) و زمان (Time). محور افقی بیانگر زمان و محور عمودی بیانگر قیمت است. هر کندل در نمودارهای شمعی 4 جزء دارد: قیمت آغازین و پایانی، بیشترین و کمترین قیمت. حال سوال اینجاست این قیمت‌ها بر چه مبنایی سنجیده می‌شوند؟! پاسخ در Timeframe نهفته است. اینکه بتوانید تایم فریم مناسب برای تحلیل خودتان را انتخاب کنید نیازمند آموزش عمیق این مفهوم ساده است. در این مقاله از سری آموزش‌های تحلیل تکنیکال مفاهیمی فراتر از یک تعریف ساده را خدمت شما بیان میکنیم. با حوصله و دقت ادامه این مقاله آموزشی را مطالعه بفرمایید.

آموزش کامل تایم فریم در تحلیل تکنیکال

تایم فریم چیست؟

تایم فریم تلفظ عبارت انگلیسی Time Frame و به معنی “دوره زمانی” است. مفهومی ساده اما اهمیت زیادی در نتایج تحلیل تکنیکال و بازدهی معاملاتی شما دارد. فرقی نمی‌کند از چه نموداری (خطی، میله‌ای یا کندل استیک و…) در تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنید تمامی اطلاعات قیمت‌ها بر اساس تایم‌فریم انتخابی شما پردازش شده و بر روی نمودار ظاهر می‌شود. بعد از دیدن هر چارت قیمتی باید اولین سوال شما این باشد که “تایم‌فریم نمودار چیست؟”

در شکل زیر نمودار “اونس طلا – دلار” در تایم فریم 1 دقیقه‌ای را مشاهده می‌کنید. هر کندل در این نمودار معرف اطلاعات قیمتی در 1 دقیقه است. برای مثال کندل مشخص شده در شکل زیر، مربوط به اطلاعات قیمت طلا در تاریخ 25 مارس 2022 و ساعت 19:32 است. یعنی تغییرات قیمت از ساعت 19:32 تا 19:33 بصورت یک کندل در نمودار درج می‌شود. همچنین کندل قبلی مربوط به اطلاعات قیمتی در ساعت 19:31 و کندل بعدی مربوط به اطلاعات قیمتی در ساعت 19:33 است.

چارت دقیقه ای

چارت زیر مربوط به همان نمودار “اونس طلا – دلار” ولی بر اساس تایم فریم روزانه (Daily) است. در این نمودار هر کندل بیانگر اطلاعات قیمتی در یک روز معاملاتی است. برای مثال کندل مشخص شده در شکل زیر بیانگر اطلاعات قیمت طلا در تاریخ 09 مارس 2022 است. هر کندل شامل 4 جزء است: قیمت آغازین و پایانی، بیشترین و کمترین قیمت. بنابراین این چهار دیتا در روز 9 مارس 2022 استخراج شده و به عنوان یک کندل در چارت قیمتی ظاهر می‌شود.

تایم فریم دیلی

به همین ترتیب در نمودار هفتگی (تایم فریم Weekly)؛ هر کندل بیانگر اطلاعات قیمتی در 1 هفته معاملاتی است. دقت بفرمایید در بازارهای جهانی شروع هفته معاملاتی از دوشنبه و پایان آن جمعه است. (شنبه و یکشنبه هم جزء تعطیلی‌های رسمی است)

انواع تایم فریم ها

در حالت کلی 5 نوع Timeframe داریم: دقیقه ای، ساعتی، روزانه (دیلی – Daily)، هفتگی (ویکلی – Weekly) و ماهانه. در حالت کلی انواع Timeframeهای معروف همراه علامت اختصاری آنها بشرح زیر است:

M1یک دقیقه — هر 1 دقیقه اطلاعات قیمتی آپدیت می‌شود.
M55 دقیقه
M1515 دقیقه
M3030 دقیقه
H11 ساعت — در تایم فریم یک ساعته، هر کندل مربوط به اطلاعات قیمتی 1 ساعت است.
H44 ساعت
D1روزانه — تایم فریم دیلی، تغییرات قیمت در هر روز معاملاتی را نشان می‌دهد.
W1هفتگی — مربوط به تغییرات قیمت‌ها در هر هفته معاملاتی است.
MNماهانه

در پلتفرم‌های معاملاتی مختلف، دوره‌های زمانی دقیقه‌ای و ساعتی متفاوت است. برای مثال در اکانت رایگان سایت تریدینگ ویو، تایم فریم دقیقه‌ای و ساعتی به ترتیب بصورت 1، 3، 5، 15، 30 و 45 دقیقه و 1، 2، 3 و 4 ساعت ارائه می‌شود. البته اگر اکانت پولی را خریداری کنید می‌توانید هر Timeframe دلخواهی را تعریف کنید. همچنین تایم‌فریم ثانیه‌ای در این پلتفرم وجود دارد اما به علت عدم کاربرد، از توضیح آن صرف نظر کردیم.

نحوه انتخاب تایم فریم در تریدینگ ویو

در پلتفرم معروف متاتریدر، دوره زمانی دقیقه‌ای و ساعتی به ترتیب بصورت 1، 2، 3، 4، 5، 6، 10، 12، 15، 20، 30 دقیقه و 1، 2، 3، 4، 6، 8 و 12 ساعت ارائه می‌شود. با کلیک راست روی نمودار و انتخاب گزینه Timeframes براحتی می‌توانید تایم فریم دلخواه خود در مفید تریدر را انتخاب کنید.

مفید تریدر و timeframe

انتخاب بهترین تایم فریم

انتخاب بهترین تایم فریم بستگی به پارامترهای متفاوتی دارد اما مهم‌تر از همه این موارد شخصیت فردی شما است. اگر شما شخصیتی پر جنب و جوش دارید و عاشق شروع فعالیت‌های جدید هستید قطعا معامله بر اساس چارت‌های هفتگی و یا حتی روزانه بدرد شما نمی‌خورد! یا مثلا اگر شما شخصیت استرسی دارید یا زود از کوره در می‌روید و عصبانی می‌شوید، ترید در تایم فریم یک تایم فریم (TimeFrame) یعنی چه؟ دقیقه یا M5 برای شما سَم کشنده است!

همچنین دیدگاه شما به ترید نیز مهم است. اگر شما ترید را به عنوان شغل اول انتخاب کردید و زمان کافی برای معامله دارید با شخصی که روزانه فقط نیم ساعت به بررسی چارت‌ها می‌پردازد کاملا شرایط متفاوتی دارید. با همه این تفاسیر، در ادامه نکات کلی را خدمت شما بیان می‌کنیم تا بتوانید تصمیم بهتری بگیرید.

 • تایم‌فریم‌های کوتاه‌تر (مثل M1 و M5 و M10) جزئیات بیشتری از رفتار معامله‌گران را منعکس می‌کنند بنابراین نوسانات بیشتری دارد و ریسک معاملات را افزایش می‌دهد.
 • اما در طرف مقابل تایم فریم بزرگتر (مثلH1وD1) بیانگر جزئیات کمتر اما دقیق‌تری از رفتار تریدرها است بنابراین می‌توان اطمینان بیشتری به آن کرد و در نتیجه ریسک معاملات نیز کاهش می‌یابد.

دوره زمانی مناسب بورس، فارکس و ارزهای دیجیتال

اگر صرفا در بورس تهران فعالیت می‌کنید تایم فریم روزانه برای تحلیل کافی است. چرا که عمق بازار و ارزش معاملات روزانه بورس تهران بسیار کم است به طوری که رسما نمی‌توانید تحلیل دقیقی در دوره‌های زمانی دقیقه‌ای و یا حتی ساعتی داشته باشید. قطعا اگر سرمایه‌گذاری بلندمدت مدنظر شماست بایستی نمودار هفتگی و ماهانه را نیز مورد بررسی قرار دهید.

اگر در بازار فارکس یا ارزهای دیجیتال فعالیت می‌کنید و صرفا قصد نوسانگیری روزانه دارید استفاده از تایم فریم M15، M30 یا H1 توصیه می‌شود. به شما توصیه می‌کنم اگر تجربه کمتر از 5 سال در بازارهای مالی دارید، هرگز از Timeframe کوچکتر از 15 دقیقه استفاده نکنید. میتوانید با معامله در تایم فریم 15 دقیقه بصورت دمو شروع کنید.

دقت بفرمایید هر چه تایم فریم شما بزرگتر باشد سیگنال‌های معاملاتی کمتری را دریافت خواهید کرد و قطعا صبر بیشتری هم نیاز دارد. برای مثال مطابق شکل زیر، در نمودار روزانه یک سقف و کف قیمتی مشاهده می‌کنیم. اما در چارت ساعتی چندین سقف و کف قیمتی وجود دارد که هر کدام می‌تواند یک سیگنال معاملاتی باشد. در واقع هر چه تایم فریم کوتاه‌تر باشد نوسانات قیمتی بیشتر است بنابراین پوزیشن‌های خرید و فروش نیز افزایش می‌یابد. البته دقت بفرمایید اعتبار این سیگنال‌ها نیز کمتر تایم فریم (TimeFrame) یعنی چه؟ بوده و ریسک معاملات نیز بالاتر است.

نحوه خرید و فروش با Timeframe مناسب

 1. با استفاده از تایم فریم بزرگتر می‌توانید خط روند اصلی نمودار را شناسایی کنید.
 2. سپس به بررسی سطوح حمایت و مقاومت توسط تایم‌فریم اصلی بپردازید. در این مرحله، الگوهای کلاسیک و کندلی را نیز واکاوی کنید. دریافت سیگنال‌های معاملاتی مطلوب در این مرحله است.
 3. بعد از دریافت سیگنال خرید یا فروش، سراغ تایم فریم پایین‌تر بروید تا نقاط مناسب برای پوزیشن Sell یا Buy را شناسایی کنید. همچنین توجه به الگوهای کندل استیک هنگام خرید و فروش فراموش نشود.

دقت بفرمایید در هر مرحله بایستی از یک دوره زمانی مشخص استفاده کنید (روش مولتی تایم فریم) که در ادامه توضیح خواهیم داد.

تفاوت نمودار ساعتی و روزانه

مطابق شکل بالا، در چارت روزانه صرفا یک روند صعودی را مشاهده میکنید اما در نمودار ساعتی، انواع پولبک به خط روند قابل شناسایی است.

تایم فریم مناسب برای نوسان گیری

ممکن است با بررسی نمودار در تایم فریم 1 دقیقه‌ای، یک کف قیمتی و بالطبع موقعیت مناسب خرید شناسایی کنید. اما وقتی به سراغ چارت 30 دقیقه‌ای می‌روید یک سطح مقاومت مشاهده کنید. به نظر شما قیمت افزایش می‌یابد یا کاهش؟! شاید پاسخ دهید که در 1 دقیقه آینده قیمت افزایش می‌یابد اما در 30 دقیقه آینده احتمالا با کاهش قیمت روبه‌رو هستیم.

 • نکته اول اینکه همه تریدرها اینگونه نیستند که فقط 1 دقیقه آینده چارت را ببینند. در واقع پیش‌بینی حرکت قیمت در دوره‌های زمانی بالاتر، کاملا روی رفتار لحظه‌ای معامله‌گران موثر تایم فریم (TimeFrame) یعنی چه؟ است. حتی نوسانگیرها نیز تایم‌فریم‌های مختلف را بصورت همزمان آنالیز می‌کنند. همچنین از آنجایی که چارت‌های M1 و M5 با نوسان زیادتری همراه است واکنش شما در چند دقیقه، نیازمند روانشناسی فردی قوی و دانش تحلیلی بالایی است. بنابراین ریسک معاملات و احتمال خطا در معاملات افزایش می‌یابد.
 • همچنین بخاطر اسپرد در بروکرهای فارکس و احتمال وقوع اسپیلیج، ترید بر اساس نمودارهای دقیقه‌ای (M1 و M5) و بصورت لحظه‌ای ممکن است ضررهای بیشتری به شما تحمیل کند.

مدنظر داشته باشید نکات بالا در رد این مفهوم نیست که برای مثال اگر در چارت M15، روند حرکتی ساید (خنثی) و در نمودار H1، روند صعودی پیش‌بینی کردید تحلیل شما در M15 غلط است. در واقع ممکن است هر دو تحلیل درست باشد. نکته مهم اینجاست که در حالت کلی هر چه تایم فریم شما بزرگتر باشد می‌توانید اطمینان بیشتری به تحلیل خود داشته باشید چرا که رفتارهای هیجانی کمتری را منعکس می‌کند. بنابراین ریسک معاملات کاهش می‌یابد. در نتیجه حتی اگر قصد نوسانگیری دارید 2 نکته زیر را حتما مدنظر قرار بدهید:

 1. هرگز از دوره‌های زمانی کمتر از 15 دقیقه مثل M1 و M5 استفاده نکنید!
 2. از مولتی تایم فریم استفاده کنید. برای مثال اگر قصد تحلیل و ترید بر اساس چارت M30 را دارید به بررسی نمودار در تایم‌فریم‌های H1 و M15 نیز بپردازید. در ادامه این روش را بیشتر توضیح خواهیم داد.

مولتی تایم فریم چیست؟

بررسی نمودار در تایم فریم بالاتر و پایین‌تر از دوره زمانی اصلی را استراتژی Multi Time frame گویند. در واقع تریدر با توجه به تیپ شخصیتی و استراتژی معاملاتی خویش و نگاهی به بازار مالی هدف، ابتدا یک تایم فریم مناسب را به عنوان Timeframe اصلی تحلیل انتخاب می‌کند. سپس به تحلیل همزمان در دوره‌های زمانی بالاتر و پایین‌تر نیز می‌پردازد. برای انتخاب دوره زمانی بزرگتر و کوچکتر از Timeframe اصلی می‌توانید از جدول زیر استفاده کنید. مدنظر داشته باشید این 3 دوره زمانی نباید فاصله زیادی از یکدیگر داشته باشند.

مولتی تایم فریم

تذکر: فرض کنید تایم فریم اصلی شما 15 دقیقه است. اگر بر اساس چارت M15 یک پوزیشن معاملاتی باز کنید آیا انتظار دارید در 15 دقیقه آینده این معاملات به سرانجام برسد و آن‌را ببندید؟ پاسخ قطعا خیر است! این تفکر را نداشته باشید که اگر بر اساس تایم فریم 5 دقیقه معامله می‌کنید هر پوزیشن معاملاتی شما نهایتا 5 دقیقه به طول بینجامد. برای مثال ترید بر اساس چارت H4 عموما چندین روز معاملاتی طول می‌کشد.

پُر واضح است اگر در هر سه دوره زمانی، یک روند حرکتی مشابه مشاهده کنید سیگنال‌های معتبرتری دریافت خواهید کرد. فرض کنید در چارت‌های M15 و M30 و H1 قیمت در یک روند صعودی در حال پیشروی است! بنابراین تفکر اکثر معامله‌گران این 3 دروه زمانی، یکسان است و در یک جهت ترید می‌کنند که نهایتا منجر به افزایش تقاضا و بالطبع رشد قیمت می‌شود.

تعیین استاپ لاس (Stop Loss) و حد سود باید بر اساس دوره زمانی اصلی انجام شود.

فرض کنید یک تغییر روند قیمتی در یک دوره زمانی مشخص اتفاق افتاد. اگر آغاز این تغییر روند را در تایم فریم بالاتر مشاهده کردید تحلیل شما از اعتبار و دقت بالاتری برخوردار خواهد بود. برای مثال مطابق شکل زیر، در تایم فریم 15 دقیقه‌ای، شکست خط روند و برگشت آن را مشاهده می‌کنید حال آنکه کندل دوجی در دوره زمانی 30 دقیقه‌ای نویدبخش این تغییر بوده است. چرا که ترکیب دو کندل 15 دقیقه‌ای، یک کندل 30 دقیقه‌ای می‌شود و شاید تغییرات این دو کندل همراه با یکدیگر، یک الگوی بازگشتی تشکیل دهد.

استراتژی معاملاتی Multi Time frame

تریدر یا قمار؟

قمارباز دیوانه‌ای را درنظر بگیرید که از لفظ قمارباز خسته شده است. اگر بخواهد اعتبار علمی به کار خود بدهد، راهکار چیست؟ پاسخ: ثبت‌نام در یک بروکر فارکس یا ارزهای دیجیتال و استفاده از لوریج‌های بالا مثل 1000 و معامله در تایم‌فریم 1 دقیقه‌ای و بدون دانش تحلیل تکنیکال است. عاقبت این دوست عزیز هم چیزی نخواهد شد جز این بیت مولانا “بنماند هیچش الا هوس قمار دیگر!”

اگر برای یک دوره پرایس اکشن، مبلغ هنگفتی را پرداخت کرده‌اید لزومی ندارد در انتهای آن دوره، شما یک تریدر حرفه‌ای شوید. در بحث آموزش بازارهای مالی این ضرب المثل کارایی چندانی ندارد که “هر چی پول بدی آش میخوری!” قرار نیست یک دوره چند ساعته معجزه کند. همیشه به یاد داشته باشید که “در تحلیل تکنیکال، هیچ عصای موسی‌ای وجود ندارد!” چرا که اگر وجود داشت خود دوستان مدرس از آن بهره می‌بردند بنابراین فریب تبلیغات هیجان‌انگیز را نخورید.

چیزی که در بازارهای مالی از شما یک تریدر موفق و حرفه‌ای می‌سازد “آموزش مستمر، صبر، داشتن استراتژی مناسب و شناخت کامل خویشتن!” است. اصرار نداشته باشید که در بازارهای مالی (بورس، فارکس، ارزهای دیجیتال و…) ره صد ساله را یک شبه بروید. سعی کنید تحلیلگر باشید نه قمارباز.

اگر قصد یادگیری 0 تا 100 مبحث آموزش تحلیل تکنیکال را دارید به شما توصیه می‌کنیم مقالات آموزشی زیر را به ترتیب مطالعه بفرمایید، به مرور مقالات جدیدتر پیرامون آموزش تحلیل تکنیکال در سایت درج خواهد شد حتما پیگیر پارس‌سهام باشید.

تایم فریم (Timeframe) چیست؟

یکی از مهم‌ترین مسائلی که باید پیش از تحلیل نمودارهای قیمتی به آن توجه کرد، تایم فریم نمودار است. تایم فریم به زبان ساده کوچک‌ترین واحد زمانی استفاده شده در نمودار قیمتی است. نمودارهای قیمتی برای محدود کردن نوسانات بازار از تایم فریم استفاده می‌کنند تا مشخص شود که نوسانات بازار در چه بازه زمانی اتفاق افتاده‌اند. به طور مثال اگر تایم فریم نموداری یک دقیقه باشد، یعنی هر یک دقیقه یک داده جدید در نمودار قیمتی ثبت می‌شود. این داده جدید در نمودارهای شمعی یک کندل است و در نمودارهای میله‌ای یک میله. در نمودارهای خطی تایم فریم به این معنی است که در هر یک دقیقه یک نقطه جدید به نمودار اضافه می‌شود.
تایم فریم به تحلیلگر کمک می‌کند تا نوسانات بازار را به طور دلخواه محدود کند. در متاتریدر ۴ شما می‌توانید از ۹ تایم فریم متفاوت استفاده کنید. در متاتریدر ۵ شما امکان استفاده از ۲۱ تایم فریم را دارید. در ادامه نحوه کار با تایم فریم در متاتریدر ۴ و ۵ را بررسی می‌کنیم.

تایم فریم (Timeframe) در متاتریدر ۴

متاتریدر ۴ نسخه قدیمی است و تنها شامل نُه تایم فریم می‌شود. برای کار با تایم فریم‌ها در تایم فریم (TimeFrame) یعنی چه؟ متاتریدر کافی است روی نمودار قیمتی راست کلیک کنید. منویی شبیه به منوی زیر باز خواهد شد. روی گزینه Timeframe کلیک کنید تا لیست تایم فریم‌های موجود باز شود.

منوی تایم فریم در متاتریدر 4

منوی تایم فریم در متاتریدر ۴

راه دیگر انتخاب تایم فریم این است که در منوی ابزار، جعبه ابزار تایم فریم را اضافه کنید. برای این کار کافی است در متاتریدر ۴ به منوی View بروید و با کلیک روی گزینه Toolbars، روی Timeframs کلیک کنید. این کار باعث می‌شود تا جعبه ابزار تایم فریم به میله ابزار اضافه شود.

اضافه کردن میله ابزار تایم فریم به متاتریدر 4

اضافه کردن میله ابزار تایم فریم به متاتریدر ۴

شاید بعد از اضافه کردن Timeframs به میله ابزار، برخی از تایم فریم‌ها در این جعبه ظاهر نشوند. این یعنی شما باید به طور دستی تایم فریم‌های مورد نظر را به میله ابزار اضافه کنید. برای این کار کافی است روی جعبه ابزار تایم فریم راست کلیک کنید و تایم فریم (TimeFrame) یعنی چه؟ Customize را انتخاب کنید.

اضافه کردن تایم فریم های جدید به جعبه تایم فریم ها

اضافه کردن تایم فریم های جدید به جعبه تایم فریم ها

پنجره مدیریت تایم فریم ها در متاتریدر 4

پنجره مدیریت تایم فریم ها در متاتریدر ۴

در پنجره Customizing Toolbar می‌توانید از بخش Available تایم فریم مورد نظر خود را انتخاب کنید و سپس با کلیک روی دکمه Insert آن را به میله ابزار اضافه کنید. می‌توانید ترتیب نمایش تایم فریم‌ها را هم به کمک دکمه‌های Up و Down تغییر دهید و یا اینکه تنظیمات اعمال شده را Reset کنید. بعد از این که تایم فریم‌های مورد نظر خود را به جعبه ابزار اضافه کردید، برای تغییر تایم فریم کافی است تنها روی تایم فریم مورد نظر کلیک کنید.

تایم فریم (Timeframe) در متاتریدر ۵

اگر با هر دو پلتفرم‌های متاتریدر ۴ و ۵ کار کرده باشید، حتماً به این موضوع توجه کرده‌اید که هر دو نرم‌افزار بسیار شبیه هم هستند. شما برای مدیریت تایم فریم‌ها در متاتریدر ۵ باید همانند متاتریدر ۴ عمل کنید. تنها تفاوت بین متاتریدر ۴ و ۵ در بخش تایم فریم‌ها، تعداد تایم فریم‌های موجود است. متاتریدر ۵ که در سال ۲۰۱۰ معرفی شده تایم فریم‌های بیشتری را در مقایسه با متاتریدر ۴ پوشش می‌دهد.

دوره زمانی time frame در بورس چیست؟

دوره زمانی در بورس

در بحث تحلیل تایم فریم (TimeFrame) یعنی چه؟ تکنیکال، مهم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین ابزار نموداری است که برمبنای قیمت و زمان تشکیل شده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌است. بنابراین زمان یکی از فاکتورهای مهم در بررسی بازار سرمایه است. به همین دلیل بحثی با عنوان دوره زمانی یا time frame مطرح می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. در بحث معاملات و تجارت، به ویژه در نرم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌افزارهای معاملاتی و نمودارها، تایم فریم یا دوره زمانی به بازه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای گفته می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود که حرکت قیمت در آن روی نمودار آورده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌است. در این مقاله از دلفین وست سعی بر معرفی دوره زمانی به عنوان شاخصی تعیین کننده در تحلیل تکنیکال بازار است. مواردی هم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌چون عوامل مؤثر بر انتخاب تایم فریم و انواع آن از موضوعاتی است که به آن می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پردازیم.

انواع تایم فریم در بورس

دوره زمانی یا تایم فریم به مدت زمانی گفته می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود، که یک روند در بازار باقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماند. معامله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گران می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانند از آن برای شناسایی بازار استفاده کنند.

 • Intraday chart یا نمودار روزانه در یک روز معامله
  از این نمودار برای ترسیم حرکت قیمت در یک روز معاملاتی استفاده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود، که شامل تمام نقاط داده بین باز و بسته شدن بازار است. نمودارهای Intraday تصویری با جزئیات کامل از روند یک روز معاملاتی نشان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهند. این نمودارها می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانند برای بررسی یک روز از باز شدن تا بسته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شدن بازار، یا این‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌که برای بررسی چندین روز معاملاتی استفاده ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شوند. برای مثال ممکن است معامله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گر بخواهد رویدادهای یک روز را بررسی کند، یا بخواهد اتفاقات دو هفته گذشته را که منتهی به آن رویداد شده ببیند. دوره زمانی معمولی که در نمودارهای Intraday استفاده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود، یک ساعت است. به همین دلیل به این نمودارها، نمودار ساعتی نیز گفته می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شوند.
 • Daily chart یا نمودار روزانه در یک صبح تا غروب
  یک روز چرخه کاملی از وقایع زندگی ما را از طلوع تا غروب خورشید نشان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد. مزیت استفاده از نمودار روزانه، این است که از گرفتن تصمیمات احساسی جلوگیری می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند، زیرا در روز تنها یک داده جدید به آن اضافه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. بنابراین معامله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تاند براساس روند تغیر قیمت در هر دقیقه، محتاطانه تصمیم بگیرد. تمرکز روی نمودارهای روزانه به شما کمک می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند تا از دو اشتباه بزرگ که یک معامله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گر معمولی مرتکب می-شود، یعنی اضافه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کاری و تجزیه و تحلیل بیش از حد جلگیری کنید. از نظر روانشناسی نیز، حرکت روزانه قیمت چیزی است که بیشترین تأثیر را برروی افراد در بازارهای مالی دارد.
 • Weekly chart یا نمودار هفتگی
  نمودارهای هفتگی اطلاعات قیمت کل یک هفته را ترسیم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند. نمودارهای هفتگی یکی از بهترین بازه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های زمانی برای شناسایی روندهای بلند مدت و الگوهای نمودار در قیمت سهام است. در نمودار هفتگی، هر نوار نشان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهنده یک هفته از تاریخ یا قیمت است. این بدان معناست که نمودارهای هفتگی قادر هستند نمای طولانی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تری از تاریخ قیمت سهام ارائه دهند.
 • Monthly chart یا نمودار ماهانه
  نمودارهای ماهانه با همان اصولی تهیه می شوند که نمودارهای هفتگی تهیه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شوند. قیمت افتتاحیه اولین روز معاملات یک ماه به عنوان سطح افتتاحیه ماه در نظر گرفته می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. همچنین قیمت بسته شدن آخرین روز معاملات به عنوان سطح بسته شدن ماه در نظر گرفته می شود. این نمودارها بیشتر توسط سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران با افق دید طولانی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر مورد استفاده قرار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیرند.

انواع تایم فریم در بورس

عوامل مؤثر در انتخاب دوره زمانی در بورس

یک قانون کلی این است که هرچه بازه زمانی طولانی تر باشد، سیگنال‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های داده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شده قابل اطمینان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر هستند. در حالت ایده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آل، معامله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گران باید برای تعیین روند اصلی هر معامله، از یک بازه زمانی طولانی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر استفاده کنند. این فق یک قانون کلی است، معامله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گران می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانند از چارچوب زمانی ترجیحی خود برای بررسی روندها استفاده کنند.

 1. Swing trader یا معامله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گر نوسانی
  یک معامله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گر نوسانی، کسی است که برای تصمیم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری برروی نمودارهای روزانه تمرکز دارد، و می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند از نمودارهای هفتگی برای تعیین روند اولیه و نمودارهای 60 دقیقه ای برای بررسی روند کوتاه مدت استفاده کند.
 2. Day trader یا معامله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گر روزانه
  یک معامله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گر روزانه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند براساس نمودارهای 15 دقیقه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای معامله کند، از نمودارهای 60 دقیقه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای برای تعریف روند اولیه و از یک نمودار پنج دقیقه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای برای بررسی روند کوتاه تایم فریم (TimeFrame) یعنی چه؟ مدت استفاده کند.
 3. Long-term trader یا معامله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گر بلند مدت
  یک معامله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گر بلند مدت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند بر نمودارهای هفتگی تمرکز کند، در حالی که از نمودارهای ماهانه برای تعریف روند اصلی، و از نمودارهای روزانه برای تصحیح ورود و خروج استفاده کند.

مولتی تایم فریم چیست؟

انتخاب اینکه چه از گروهی از دوره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های زمانی استفاده شود، مختص هر معامله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گر است، و به آن مولتی تایم فریم گفته می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. در حالت ایده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آل، معامله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گران چارچوب زمانی اصلی مورد نظر خود را انتخاب می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند، و سپس برای تکمیل چارچوب زمانی اصلی، دوره زمانی مکمل آن را انتخاب می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند. به این ترتیب، آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها از نمودار بلند مدت برای بررسی روند، نمودار میان مدت برای درک سیگنال معاملاتی، و نمودار کوتاه مدت برای اصلاح ورود و خروج استفاده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند. با این حال، یک هشدار این است که درگیر اختلال نمودار کوتاه مدت، و تجزیه و تحلیل بیش از حد معامله نشوید. نمودارهای کوتاه مدت معمولاً برای تأیید یا از بین بردن یک فرضیه در نمودار اصلی استفاده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شوند.

مولتی تایم فریم چیست

سخن پایانی

از آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جایی که بعد زمان در بازار سرمایه و بررسی روند قیمت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها تعیین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کننده است. معامله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ان باید بتوانند، دوره زمانی مناسبی را برای تحلیل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خود انتخاب کنند. انتخاب تایم فریم مناسب، بیش از آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌که پیرو قانون خاصی باشد، در گرو طرز فکر، ترجیح و شخصیت معامله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گر است. اگرچه گفته می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود دوره زمانی بلند مدت مناسب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر است، اما ترکیبی از انواع تایم فریم، نتیجه بهتری خواهد داشت. بنابراین مولتی تایم فریم، گزینه مناسب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تری است.

برای آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌که اطلاعات دقیقی از نحوه تأثیر زمان در تحلیل تکنیکال به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دست آورید، خوب است تا با گذراندن دوره آموزش بورس از صفر، با اطمینان در این راه قدم بگذارید. به هر حال توانایی تحلیل تکنیکال، مهم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین دانش پیش از ورود به بازار سرمایه است.

برای یادگیری “تحلیل تکنیکال” مسیر زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم:اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.