چهار مزیت عملیات بازار باز


مهلت ارائه این خدمت در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۳۱ به اتمام رسیده است.پس از اعمال تغییرات و شرایط جدیدِ ارائه خدمت، اطلاع رسانی خواهد شد.

سوالات متن درس نهم اقتصاد دهم انسانی ویرایش 1400

در این نوشته با سوالات متن درس نهم اقتصاد دهم همراه شما دهمی های انسانی هستیم. کامل ترین و جامعه ترین جزوه پرسش و پاسخ درس نهم اقتصاد پایه دهم رشته انسانی را در ادامه نوشته می توانید مشاهده کنید.

سوالات متن درس نهم اقتصاد دهم

پرسش ها وپاسخ های درس نهم

1 – انواع مبادله از گذشته تا کنون را نام ببرید.

مبادله کالا به کالا(تهاتری،پایاپای)،مبادله به واسطه یک کالای بادوام، مبادله با فلز طلا ونقره،اسکناس،پول تحریری، الکترونیک ودیجیتال

2 – مبادله تهاتری )پایاپای (را توضیح دهید.

تولید کننده یا عرضه کننده کالا به صورت مستقیم کالای خود را با کالای مقابل ومورد نیاز خود مبادله می کند. مثال گندم تولیدی خود را با مقداری گوشت مبادله می کند.

3 – مبادله تهاتری )پایاپای( چه معایبی داشته است؟

مبادله همزمان دو کالا با دشواری مواجه بود. سنجش دقیق کالاها جهت مبادله دشوار بود. امکان پس انداز نبود.

4 – مبادله از طریق کالای با دوام به چه معنایی است ؟

استفاده از یک کالای با دوام وپر طرفدار و کمتر فساد پذیر در منطقه به عنوان واسطه مبادله، مثال درایران غالت،در تبت چای، در روسیه پوست سمور، یعنی در ازای هر کالا وخدماتی فقط این کالاها نقش پول را ایفا می کردند.

5 – مبادله از طریق کالای با دوام چه معایبی داشته است؟

غیر قابل استفاده شدن این کالا ها در طول زمان،اشغال فضای زیاد،تامین امنیت،هزینه های نگهداری

6 – پول فلزی چیست؟

چه تاثیرات مثبتی از خود درجامعه به جای گذاشت؟استفاده از سکه های طلا و نقره جهت مبادله به عنوان پول. موجب گسترش تجارت در داخل کشورها وبین ملت شد و فعالیت هایی از قبیل دریانوری و حمل ونقل را نیز رونق بخشید.

7 – پول های فلزی چه معایبی داشتند؟

محدود بودن میزان طلا ونقره قابل دسترس بشر، حجیم وسنگین بودن وجابه جایی دشوار،

8 -پول کاغذی )اسکناس( چگونه به وجود آمد؟

با افزایش میزان تجارت عده ای از بازرگانان درمعامالت خود به جای پرداخت سکه های فلزی، رسیدی صادر می کردند که بیانگر بدهی آنان بود .طرف مقابل هم براساس اعتمادی که داشت، این رسید را می پذیرفت .به تدریج، بازرگانانی که به یکدیگر اعتماد داشتند، این رسیدها را بین خود مبادله می کردند .

مردم هم برای در امان ماندن از خطرهای احتمالی و همچنین رهایی یافتن از حمل مسکوکات در معامله ها، پول های خود را به تجار یا صرافان معتبر می سپردند و در مقابل، رسید معتبر ازآنان دریافت می کردند و در معاملات خود این رسیدها را به کار می گرفتند که اولین اسکناس ها بودند.) دراستانبول(

9 – پشتوانه اسکناس وپول در گذشته و امروزه چیست؟

در گذشته میزان طلا ونقره موجود نزد صرافان و حکومت ها بود ولی امروزه قدرت اقتصادی دولت ها واطمینانی که مردم به ارزش پول در مبادلات دارند ،پشتوانه پول است.

10-بانک ها چگونه به وجود آمدند؟

بی مبالاتی یا سوء استفادۀ برخی صرافان از اعتماد مردم یا تعداد زیاد انواع رسیدها و صرافی ها، که آشنایی و اعتبارسنجی آنها را برای مردم سخت کرده بود، موجب شد تا دولت ها برای جلوگیری از بروز این گونه مشکلات به ناچار چاپ و انتشار اسکناس را بر عهده گیرند .فکر سپردن نشر پول به یک بانک تجاری از اینجا شکل گرفت.

11 – پول تحریری یا ثبتی چیست؟

چک به جای پول نقد موجب مبادله است که براساس مبلغی که توسط صاحب حساب بانکی برآن نوشته می شود از حساب فرد کسر می شود وبه آورنده چک تحویل می شود.

12 – منظور از پول الکترونیک و پول دیجیتال چیست؟

پول الکترونیک پولی است که درحساب های بانکی وجود دارد واز طریق کارت می توان با آن خرید انجام دادیا با دستگاه خودپرداز پول نقد دریافت کرد. پول های دیجیتال مانند بیت کوین ، پول های نوظهور و غیر کاغذی هستند که از طریق عملیات ریاضی و رایانه ای به دست می آیند وقابل مبادله با پول ها و ارزهای کشور های مختلف است.

13 – پول های الکترونیک و دیجیتال چه فرصت ها ومحدودیت های به همراه دارد؟

فرصت: خرید وفروش و انتقال دارایی بسیار آسان تر شده است. تهدید ومحدودیت : سرقت الکترونیک و کالهبرداری ،سواستفاده از سپرده های بانکی

14 – منظور از خصوصیت اعتباری پول های کاغذی ،تحریری چیست؟

یعنی پولی که ما در دست داریم و مبلغی بر روی آن نوشته شده است )مثال 12 هزار تومان( به خودی خود 12 هزار تومان نمی ارزد بلکه سندی است که نشان می دهد با آن می توانیم معادل 12 هزار تومان خرید کنیم.

15 – وظایف پول را توضیح دهید.

پول وسیله ای است برای الف(آسان سازی مبادله

ب( سنجیدن ارزش کالا ها وخدمات با یکدیگر وتبدیل قیمت ها به یکدیگر

ج(فراهم کردن امکان پس انداز برای مصرف های آینده

د( فراهم کردن امکان پرداخت در آینده به صورت اقساطی

1۶ -نقدینگی چیست؟ چگونه افزایش می یابد؟

کل حجم پول موجود در کشور به صورت اسکناس، طلا،سپرده های بانکی ، نقدینگی یک کشور محسوب می شود.ازطریق بانک مرکزی با چاپ رسید های پول)اسکناس( و اعطای وام های بانکی به وجود می آید.چهار مزیت عملیات بازار باز

17 – تورم اقتصادی چیست؟ با کاهش قدرت خرید پول چه رابطه ای دارد؟

افزایش در سطح عمومی قیمت ها راتورم می گویند. واژه تورم از ریشه کلمه ورم می آید یعنی پول قدرت خرید قبلی خود را از دست می دهد وبرای خرید همان کالا وخدمات باید حجم بیشتری پول پرداخت کرد. مثال یک کالا قبال یک هزار تومان بوده واینک هزار وپانصد تومان شده باشد. هرچه تورم بیشتر باشد قدرت خرید پول کاهش می یابد.

18 – نرخ تورم اقتصادی چیست و چگونه محاسبه می شود؟

درصد افزایش سالانه سطح عمومی قیمت ها را نرخ تورم می گویند. یعنی قیمت یک کالا وخدمات در زمان کنونی نسبت به زمان قبل چند درصد افزایش یافته است. i p c مخفف index price consumer است یعنی شاخص قیمت مصرف کننده . برای محاسبه نرخ تورم از فرمول زیر استفاده می شود : قیمت کالا یا خدمات درقبل – قیمت کالا یا خدمات فعلی

) c p i (تورم نرخ*————————————–=011 قیمت کالا یا خدمات در قبل

مثال : قیمت کالایی اسفند سال قبل 22 هزار تومان بوده است و اسفند امسال 35 هزار تومان باشد نرخ تورم آن به صورت محاسبه می شود: 22هزارتومان- 33هزارتومان ——————————– *122=درصد53

22هزارتومان

19 – تورم اقتصادی چگونه به وجود می آید ؟

1 – هرگاه میزان تقاضا بیش از میزان عرضه باشد قیمت ها افزایش می یابند که این افزایش قیمت نسبت به قیمت قبلی تورم است. هرگاه میزان نقدینگی جامعه نسبت به ارزش کالا وخدمات موجود جامعه بیشتر باشد تورم به وجود می آید زیرا پولی که در دست مردم جامعه قرار دارد بیشتر از ارزش کالا ها وخدمات موجود است و بر اساس قانون عرضه وتقاضا قیمت ها رشد می کنند و قدرت خرید پول کاهش می یابد.

2 -هرگاه در بودجه یک سال کشور میزان هزینه ومخارج دولت بیشتر از درآمدهای دولت در همان سال باشد دولت با کمبود وکسری بودجه روبه رو می شود واگر از بانک مرکزی پول قرض کند ودر همان سال نتواند بدهی خود را به بانک مرکزی بدهد تورم به وجود می آید.

3 -افزایش درآمدهای ارزی دولت وتبدیل آن به ریال موجب افزایش حجم نقدینگی می شود.

4 -کاهش ارزش پول ملی دربرابر ارزهای خارجی موجب کاهش قدرت خرید و تورم می شود.

20 – محاسبه تورم در یک کشور بر مبنای سبد بازار به چه معنایی است؟

برای تعیین شاخص قیمت مصرف کننده) cpi )دولت ها طیف وسیعی از کالاها شامل انواع موادغذایی، ماشین ،پوشاک، مسکن ، خدمات گوناگون و …. که عموم مردم خریداری می کنند را درنظر می گیرد و افزایش قیمت آنها را در طول یک دوره زمانی مثال یک ساله مقایسه می کند.

21 – تورم چه پیامدهایی درجامعه دارد؟

کاهش رفاه وقدرت خرید مردم، کاهش امنیت اقتصادی جامعه یعنی بی ثباتی فضای کسب وکار چون مردم نمی توانند برای فعالیت های اقتصادی خود به خوبی برنامه ریزی وپیش بینی کنند. افزایش فقر درجامعه

22 -چرا بین نرخ تورمی سازمان های رسمی وآنچه ما احساس می کنیم تفاوت وجود دارد؟

چون سازمان های رسمی نرخ تورم کل سبد خرید جامعه را محاسبه می کند وما تورم کالاهای مورد نیاز خودمان را حساب می کنیم و تورم برخی از کالا ها ممکنست بیش از برخی

دیگر باشد. تورم سازمان های رسمی معموال تورم سالانه است ولی ما با تورم نقطه به نقطه )این ماه با ماه مشابه سال قبل( حساب می کنیم .

23 – دولت ها چگونه می توانند تورم را مهار و کنترل کنند؟

1 – دولت ها گاهی از طریق افزایش واردات می توانند بازار را کنترل کنند.

2 -با کنترل صادرات مانع کمیاب شدن برخی کالاها در داخل کشور شوند .

3-با تنظیم درست بودجه نویسی ، بین درآمدها و هزینه های دولت تعادل به وجود آورند تا دچار کمبود وکسر بودجه نشوند.

4 -با استفاده از سیاست های پولی انقباضی حجم نقدینگی در کشور را کاهش وکنترل نمایند.

5-با سیاست های تشویقی ظرفیت و میزان تولیدات در جامعه را افزایش دهند.

24 -منظور از سیاست های پولی چیست؟

سیاست هایی که دولت از طریق بانک مرکزی برای مدیریت حجم نقدینگی و حفظ ارزش پول اعمال می کند،سیاست های پولی است . )سیاست هایی که حجم پول در گردش جامعه را کم یا زیاد می کند.)

25 – سیاست های پولی با چه شکل هایی اجرا می شوند؟

1 -سیاست های کاهش نقدینگی که به آن سیاست های انقباضی می گویند.

2 -سیاست های افزایش چهار مزیت عملیات بازار باز نقدینگی که به آن سیاست های انبساطی می گویند.

26- منظور از سیاست های انقباضی پول چیست؟ در چه صورتی از این روش استفاده می شود؟

سیاست انقباضی یعنی روش هایی که حجم نقدینگی جامعه را کاهش می دهد. زمانی که کشور دچار تورم باشد ومیزان تقاضا برای کالاها بیش از عرضه آنها باشد برای جلوگیری از افزایش

بیشتر قیمت ها ،دولت توسط بانک مرکزی سیاست انقباضی )کاهش حجم نقدینگی ( را اجرا می کند.

27 – از چه راه هایی سیاست های انقباضی عملی می شوند؟

1 -فروش اوراق مشارکت )سیاست بازارباز)

2 -پیش فروش کالا وخدمات به مردم

3 -افزایش سود بانکی)تامردم به سپرده گذاری دربانک ها تشویق شوند.)

4 -اعطای وام بانکی به مصرف کننده بسیار کاهش و کنترل یابد.

28 – منظور از سیاست های انبساطی پول چیست؟ در چه صورتی از این روش استفاده می شود؟

به سیاست هایی که حجم پول در گردش )نقدینگی ( را درجامعه افزایش می دهد، سیاست های انبساطی می گویند.در صورتی که بازار با رکود وکسادی روبه رو باشد و مردم برای خرید و داشتن تقاضا پول کافی در اختیار نداشته باشند و کارخانه ها در وضعیت ورشکستگی یا کاهش تولیدباشند و بیکاری در حال افزایش باشد دولت ها به سیاست های انبساطی روی می آورند.

29 – از چه راه هایی سیاست های انبساطی عملی می شوند؟

1 – دولت ها اوراق مشارکت در دست مردم را با سود بالا خریداری می کنند.

2 -افزایش وام دهی به مردم

3 -کاهش سود بانکی)تا مردم پول های خود را ازبانک خارج کرده وبه صف متقاضیان کالا وخدمات بپیوندند.(

4- فروش اقساطی کالا وخدمات به مردم به صورت بلند مدت

30 – مفهوم کاهش نرخ تورم با کاهش سطح عمومی قیمت ها چه تفاوتی دارد؟

وقتی درصد تورم کالایی در جامعه نسبت به زمان گذشته کاهش یابد می گوییم نرخ تورم کاهش یافته است. مثال در سال 98 نسبت به سال97 تورم یک کالا 22 درصد بوده باشد و همین کالا در سال 99 نسبت به سال 98 ، 15 درصد تورم داشته باشد دراین صورت ما می گوییم نرخ تورم کاهش داشته است

چون از نرخ 22 درصد به 15 درصد رسیده است. ولی کاهش سطح عمومی قیمت ها به این معناست که قیمت کالایی مثال در سال قبل 12 هزار تومان بوده باشد وامسال همان کالا 8 هزار تومان به فروش برسد.

31 – کدامیک از افراد زیر در شرایط تورم زیان می بینند وکدامیک سود می کنند؟

الف(فرد بازنشسته با حقوق ثابت: زیان می بیند چون حقوقش افزایش نیافته ولی با افزایش قیمت کالا وخدمات قدرت خریدش کاهش یافته است.

ب( خریدار یک واحد ساختمانی که آن واحد ساختمانی را یک سال پیش از اتمام و تحویل،خریداری کرده است و بعد از تحویل، به خاطر تورم، افزایش در قیمت ساختمان روی داده است :

این خریدار چون ساختمان خود را به قیمت سال قبل خریده است سود کرده است.

ج( مغازه داری که مجبور است قیمت محصوالتش را بعد از تغییرات قیمت، به روزرسانی کند .

اگر قیمت های جدید بیش از قیمت های قبلی باشد سود کرده است واگر قیمت کالاهایش کمتر از قیمت خریدش باشد زیان کرده است.

32 -اگر تورم امسال 23 درصد باشد و هزینه عوامل تولید این شرکت 23 درصد افزایش یافته باشد و شرکت تصمیم بگیرد قیمت محصولات خود را جهت جلوگیری از ضرر افزایش دهد آیا تقاضای آنها کاهش می یابد؟

اگر افزایش قیمت محصولات متناسب با تورم عمومی جامعه باشد میزان تقاضا کاهش شدیدی نخواهد داشت .

اگر دراین شرایط تقاضای کالاهای این شرکت تغییری نکند سود این شرکت تغییر خواهد داشت؟

از نظر عدد ی میزان سود بیشتر شده است چون قیمت ها افزایش یافته است ولی از نظر توانایی ها ،قدرت خرید و سود حقیقی شرکت ، شرایط بهتری نخواهد داشت.

33-اگر فردی حقوق ودستمزدش 31 درصد در سال افزایش یافته باشد ودرهمان سال نرخ تورم ۵1 درصد باشد این فرد درچه شرایط اقتصادی قرار گرفته است؟

22 = -32 درصد)تورم( – 32درصد)افزایش حقوق(

رفاه اقتصادی این فرد 22 درصد کاهش یافته است.

سوالات متن درس نهم اقتصاد دهم

سوالات متن درس نهم اقتصاد دهم

تهیه کننده سوالات متن درس نهم اقتصاد دهم انسانی: جناب آقای حمید رحیمی

برای مشاهده سایر دروس سوالات متن اقتصاد دهم روی عبارت لینک دار کلیک کنید.

یادداشت رئیس‌کل بانک مرکزی در مورد عملیات بازار باز

اکسپورتنا: به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در این یادداشت آمده است:
۱-مایه خوشحالی است که برای اولین بار بانک مرکزی، مجهز به ابزار مدیریت نرخ سود با استفاده از سازوکار بازار، و نه روش های دستوری، به مدد عملیات بازار باز شده است.

۲- همچنین خوشحالم که بحث های فنی راجع به این ابزار در میان فعالان و اقتصادی های کشورمان بخوبی مورد توجه قرار گرفته که خود، نشانی است از بالندگی و نشاط علمی.

۳- عملیات بازار باز، که از دو هفته گذشته، با موفقیت مراحل اولیه و آزمایشی خود را سپری کرده است، یک ساز و کار پیچیده و فنی است که بتدریج، نحوه کارکرد آن توسط بانک مرکزی تشریح شده و با فعالان بازار در عمل به پیش خواهد رفت.

۴- بطور خلاصه، این سازوکار برای کنترل نوسانات نرخ سود در حول و حوش «نرخ سیاست گذاری» بسیار کوتاه مدت در «بازار ذخایر» بانکها استفاده می شود. در این بازار، چهار مزیت عملیات بازار باز خرید و فروش قطعی اوراق دولتی و نیز قراردادهای «بازخرید» و « بازخرید مجدد» اوراق دولتی در قالب قواعد مصوب شورای فقهی انجام خواهد شد. در مواقعی که نرخ سود بالاتر از «نرخ سیاستگذاری» قرار گیرد بانک مرکزی اقدام به خرید اوراق و افزایش عرضه پول می کند. و برعکس، هنگامی که نرخ سود پایین تر از «نرخ سیاستگذاری »بیاید، اقدام به فروش اوراق و کاهش عرضه پول می‌کند.

۵- همزمان، بانک مرکزی «دالان نرخ سود بین بانکی» را تعریف کرده است، در این دالان، نرخ «کف دالان» نرخ پس انداز منابع بانکها نزد بانک مرکزی، نرخ«سقف دالان»، نرخ تنزیل مجدد نهایی می باشند. « نرخ سیاست گذاری » همان نرخ میانه دالان نرخ است. هدف بانک مرکزی، به ثبات رساندن نرخ مبادلات بین بانکها، در حول و حوش نرخ سیاست گذاری است.

۶- بدیهی است، بانک مرکزی تنها زمانی در بازار دخالت می کند، که نرخ بین بانکی از نرخ سیاست گذاری «فاصله معناداری» پیدا کند. این دخالت می تواند با خرید، فروش، خرید مجدد، یا معکوس خرید- مجدد انجام گیرد. بانک مرکزی، با لحاظ تورم هدف، نسبت به تعیین دالان نرخ سود و بالتبع، عملیات بازار باز اقدام می کند.

۷-به فعالان بازار و بانکها توصیه می‌کنم که دارایی هایی غیرنقد خود را به اوراق دولتی تبدیل کنند، تا بتوانند فعالانه در چهار مزیت عملیات بازار باز چهار مزیت عملیات بازار باز بازار بین بانکی حضور داشته و از مزایای آن بهره‌مند شوند، بانک مرکزی، با قدرت در پی تغییر کانال انتقال سیاست پولی، در کنار اصلاح و سالم سازی ترازنامه بانکهاست.

آمیخته بازاریابی چیست و چگونه به رشد کسب و کار شما کمک می‌کند؟

اغلب کسب و کارها تصور می‌کنند مفهوم بازاریابی تنها به فعالیت‌های تبلیغاتی برای جذب مشتری محدود می‌شود، در حالی که بازاریابی بسیار گسترده است و تمامی بخش‌های یک کسب و کار را در بر می‌گیرد. اگر می‌پرسید کدام بخش‌ها؟ باید بگوییم اینجاست که مفهوم آمیخته بازاریابی مطرح می‌شود. در واقع آمیخته بازاریابی، بخش عملیاتی بازاریابی است و به صاحبان کسب و کارها کمک می‌کند تا استراتژی مناسب کسب و کارشان را پیدا کرده و به فروش و سود بیشتر دست پیدا کنند.

همراه ما باشید تا به شما بگوییم آمیخته بازاریابی چیست و چگونه باید از آن استفاده کنید.

آمیخته بازاریابی چیست؟

آمیخته بازاریابی یا آمیزه بازاریابی (Marketing Mix)، ایجاد ارتباط و هماهنگی یکپارچه میان 4 مولفه محصول (Product)، قیمت (Price)، مکان عرضه (Place) و ترویج (Promotion) است. این 4 مولفه معمولا با عنوان 4p بازاریابی شناخته می‌شوند. شما با آمیزه بازاریابی می‌توانید به 4 سوال: نوع و چگونگی محصول، میزان قیمت، مکان عرضه محصول و چگونگی تبلیغات محصول پاسخ دهید.

آمیخته بازاریابی، به عنوان بخشی از یک برنامه بازاریابی جامع، دارای چندین حوزه تمرکز است و بر طیف وسیعی از این حوزه‌ها تاثیر می‌گذارد. با Marketing Mix، علاوه بر دستیابی به طیف وسیعی از مخاطبان، می‌توانید بر روی چیزهایی که واقعا مهم هستند، متمرکز شوید. همچنین، این برنامه بازاریابی کمک می‌کند موقع عرضه محصولات جدید یا تجدید نظر بر روی محصولات موجود، بتوانید تصمیمات استراتژیک بگیرید.

در واقع، Marketing Mix ، مجموعه‌ای از عناصر و موارد مختلف است که اگر به درستی مدیریت شوند و در کنار هم قرار گیرند، به رشد و پیشرفت کسب و کارتان کمک می‌کنند.

آمیخته بازاریابی چیست

طبقه بندی 4p ، برای اولین بار در سال 1960 توسط E. Jerome McCarthy، جهت توسعه یک استراتژی بازاریابی موثر مطرح شد. بسته به صنعت، برنامه و هدف کسب و کار، ممکن است مدیران بازاریابی برای هر یک از این موارد رویکردهای مختلفی مطرح کنند. هر چند که این 4 عنصر را چهار مزیت عملیات بازار باز می‌توانید به طور مستقل بررسی کنید اما در عمل، آنها اغلب به یکدیگر وابسته‌اند.

اجزای آمیخته بازاریابی چیست؟

همان طور که اشاره کردیم، اساس ایده آمیخته بازاریابی را 4p تشکیل می‌دهد. اما این 4 عنصر چه چیزهایی هستند و چگونه کار می‌کنند؟

محصول (Product)

محصول، به تولیداتی (کالاها و خدمات) گفته می‌شود که یک کسب و کار به مشتریان ارائه می‌دهد. یک محصول باید تقاضای مصرف کنندگان را برآورده کند. بازاریابان باید چرخه عمر یک محصول را درک کنند

یک محصول دارای چرخه عمر معینی شامل مرحله رشد، مرحله بلوغ و مرحله افت فروش است. با رسیدن به مرحله افت فروش، بازریابان باید مجددا محصول را طراحی و تولید کنند تا دوباره تقاضای مشتریان افزایش پیدا کند. همچنین، نوع محصول تا حدی مشخص می‌کند که کسب و کارها چقدر می‌توانند برای آن هزینه کنند، آن را کجا قرار دهند و چگونه محصول را در بازار تبلیغ کنند. به طور کلی یک بازاریاب باید از خودش بپرسد: چگونه می‌توانم نسبت به رقبا، محصول بهتر و کارآمدتری به مردم ارائه دهم؟

قیمت (Price)

قیمت، هزینه‌ای است که مصرف کنندگان برای استفاده از یک محصول پرداخت می‌کنند. این مولفه، مهم ترین عنصر آمیخته بازاریابی است و میزان سود و بقای یک کسب و کار را تعیین می‌کند. بازاریابان باید قیمت را به ارزش واقعی و قابل درک محصول مرتبط کنند، اما باید هزینه‌های عرضه، تخفیفات فصلی و قیمت‌های رقبا را نیز در نظر بگیرند. در برخی موارد، ممکن است مدیران تجاری قیمت‌ها را افزایش دهند تا ظاهری لوکس به محصول بدهند. از سوی دیگر، آن‌ها ممکن است قیمت‌ها را کاهش دهند تا مصرف کنندگان بیشتری بتوانند محصول را خریداری و استفاده کنند.

به خاطر داشته باشید که قیمت پایین یک محصول از نظر مشتریان به معنی یک کالای نامرغوب و سطح پایین است، چرا که آن را با کالاهای رقبا مقایسه می‌کنند. بنابراین به نظر مصرف کنندگان، کالاهای گران قیمت، کارایی و مزایای بیشتری دارند. پس حتما قیمت‌‌گذاری رقبا را بررسی کنید.

زمان تنظیم قیمت محصول از خودتان بپرسید:

 • تولید محصول چقدر برایتان هزینه داشته است؟
 • ارزش درک شده محصول از نظر مشتریان چیست؟
 • تخفیف در قیمت‌ها تا چه اندازه می‌تواند سهم بازار را برای شما افزایش دهد؟
 • قیمت فعلی محصول با قیمت رقبا هماهنگ است؟

مکان (Place)

هنگامی که یک کسب و کار در مورد مکان فروش تولیدات خود تصمیم می‌گیرد، نشان می‌دهد در تلاش است تا تعیین کند چگونه آن را به بازار عرضه کند و کجا آن را به فروش برساند. هدف مدیران کسب و کار همیشه این است که محصولات خود را در معرض دید مشتریانی قرار دهند که احتمال خرید آن‌ها بیشتر است. این امر با درک همه جانبه و عمیق بازار هدف اتفاق می‌افتد. در صورتی که بازار را عمیقا درک کنید بهترین و کارآمدترین موقعیت‌ها و کانال‌های توزیع در آمیخته بازاریابی را نیز خواهید شناخت.

ترویج (Promotion)

ترویج از بخش‌های بسیار مهم در آمیخته بازاریابی است که می‌تواند در به رسمیت شناخته شدن برند و افزایش فروش تاثیر قابل توجهی داشته باشد. ترویج از بخش‌های مختلفی است که در ادامه به تعدادی از آن‌ها اشاره می‌کنیم.

 • روابط عمومی: ارتباطاتی که معمولا پولی نیست مانند نمایش‌ها، معاملات اسپانسری، سمینارها، کنفرانس‌ها و…
 • تبلیغات: روش‌های ارتباطی پولی مانند پیام‌های بازرگانی رادیویی و تلویزیونی، تبلیغات اینترنتی و… را پوشش می‌دهد.
 • ترویج محصول: بازاریابی دهان به دهان، نوعی ترویج محصول از زبان مشتریان و افراد عادی است.

برای ایجاد یک استراتژی کارآمد جهت ترویج محصول، سعی کنید سوالاتی که در ادامه مطرح می‌کنیم را پاسخ دهید:

 • چه زمانی، بهترین وقت برای ترویج محصول است؟
 • دسترسی به مخاطبان و خریداران بالقوه از طریق تبلیغات تلویزیونی و رادیویی امکان پذیر است؟
 • استراتژی ترویج محصول رقبای شما چیست؟
 • برای ترویج محصول استفاده از رسانه‌های اجتماعی، مناسب است؟

اجزا

مزایای آمیخته بازاریابی چیست؟

حالا که با آمیزه بازاریابی و عناصر آن آشنا شدیم، لازم است کمی هم راجع به مزایای آن صحبت کنیم.

آمیخته بازاریابی مسئولیت‌ها را به درستی بین اعضای تیم تقسیم می‌کند

همان طور که می‌دانید، بازاریابی یک کار تیمی است و موفقیت در آن مستلزم تخصیص درست مسئولیت‌ها به اعضای تیم است.

برای تخصیص منابع، یک راهنمای ارزشمند و موثر به شمار می‌رود

انجام فعالیت‌های بازاریابی نیازمند منابع انسانی و مالی است. این منابع، محدود و پرهزینه هستند و باید به شکل کارآمد و موثر مورد استفاده قرار گیرند. آمیخته بازاریابی در تخصیص منابع به رضایتمندی و سود هر دو طرف معامله توجه می‌کند.

فرآیند ارتباطات را تسهیل می‌کند

هر کسب و کار یک سازمان داخلی دارد که چارچوب روابط را مشخص می‌کند. هر بخش یا واحد نیز برای تعریف موقعیت و زیر موقعیت بازاریابی از اصطلاحات مخصوص به خود استفاده می‌کند. این موضوع ممکن است منجر به سردرگمی شود. در حالی که استفاده از آمیزه بازاریابی شما را از این درگیری و سردرگمی نجات می‌دهد.

فرصتی برای تحلیل کشش هزینه – فایده است

تحلیل هزینه – فایده، روشی نظام‌مند برای تخمین نقاط قوت و ضعف جایگزین‌هایی که فعالیت‌ها و ملزومات یک کسب و کار را برآورده می‌کند.

هر چند که در صورت امکان باید منابع محدود را جایگزین کنید اما نباید به هر قیمتی این کار را انجام دهید. مثلا برای افزایش فروش بهتر است چه کاری انجام دهیم؟ بودجه تبلیغات را افزایش دهیم یا نیروی فروش را بیشتر کنیم؟ راهی را انتخاب کنید که به صلاح آمیزه بازاریابی شماست.

معایب آمیخته بازاریابی چیست؟

آمیخته بازاریابی 4p به عنوان نوعی روش سنتی، نقطه ضعف‌هایی دارد، اما معایب روش Marketing Mix چیست، در ادامه به برخی از این معایب اشاره می‌کنیم.

 • این روش، توجه چندانی به رفتار مشتری ندارد و بر محصول متمرکز است.
 • آمیخته 4p، بستر تعاملی ایجاد نمی‌کند و نمی‌تواند باعث جذب و ایجاد ارتباط قوی شود.
 • این روش در مورد تجربه مشتری استراتژی خاصی ارائه نمی‌دهد.

آمیخته بازاریابی 7p چیست؟

حالا که با مدل 4p آشنا شدیم، خوب است کمی هم راجع به مدل 7p صحبت کنیم. مدل 7p علاوه بر مدل آمیخته بازاریابی 4p که بررسی کردیم، از 3 بخش دیگر هم صحبت می‌کند. این 3 بخش عبارت است از: نیروی انسانی، فرآیند و شواهد فیزیکی.

مدل 7p

مردم (People)

کسب و کار، با مردم و بازار هدف رابطه مستقیم دارد. نیروی انسانی، شامل تمام افرادی است که در فعالیت‌های مختلف کسب و کار شما به طور مستقیم یا غیر مستقیم شرکت کرده‌اند.

ضروری است که تحقیق کنید آیا در بازار هدف شما افراد نیازمند به انواع خاصی از محصولات و خدمات وجود دارد یا نه. کارمندان یک سازمان نقش مهمی در بازاریابی دارند چرا که آن‌ها هستند که تولیدات شما را به مشتریان معرفی کرده و به آن‌ها تحویل می‌دهند. پس به خاطر داشته باشید که افراد مناسبی را آموزش دهید و استخدام کنید تا بهترین خدمات را به مشتریان ارائه دهند.

برای اینکه بدانید چه افرادی برای استخدام در سازمان شما مناسب هستند، از خودتان بپرسید:

 • ارزش‌های کسب و کار ما چیست؟
 • چه افرادی با ارزش‌های ما هماهنگ و همسو هستند؟
 • از کارکنان چه انتظاری داریم؟
 • چه آموزش‌هایی را در اختیار کارکنان قرار دهیم؟ و…

وقتی یک کسب و کار مشتریانی دارد که از کالاها و خدماتش استقبال می‌کنند، به این معنی است که کارمندان به بهترین شکل کار خود را انجام داده‌اند. در واقع مزیت رقابتی داخلی یک کسب و کار نسبت به رقبا، می‌تواند بر موقعیت آن کسب و کار در بازار موثر باشد.

فرآیند (Process)

منظور از فرآیند، مسیری است که محصولات تولیدی تا رسیدن به دست مشتری طی می‌کنند. در واقع، فرآیند همان سفر مشتری است. هر چه این سفر راحت‌تر باشد، تجربه کاربری بهتری برای مشتری ایجاد می‌شود.

از آنجا که سیستم‌ها و فرآیندهای سازمان بر اجرای خدمات تاثیر می‌گذارند، سعی کنید از فرآیندهای کارآمد و مناسب استفاده می‌کنید. همچنین قیف فروش، سیستم پرداخت، سیستم توزیع، روندها و… را بررسی کنید تا علاوه بر به حداقل رساندن هزینه‌ها، مطمئن شوید کسب و کارتان در مسیر درستی قرار دارد.

پیاده سازی سریع و دقیق فرآیندها در یک ساختار منسجم و یکپارچه با سامانه bpms راهبران

فیزیکی (Physical Evidence)

ساختمان محل کار، دکوراسیون، ظاهر وب سایت، ظاهر پرسنل و… شواهد فیزیکی کسب و کار شما را تشکیل می‌دهند.

در واقع، شواهد فیزیکی، مدرکی از حضور و استقرار یک کسب و کار و مفهومی در زمینه برندسازی است. مثلا وقتی شما به ورزش فکر می‌کنید، فورا برند «nike» به ذهنتان می‌آید.

آمیخته بازاریابی 4c چیست؟

در دنیای دیجیتال مارکتینگ شرایط کمی متفاوت است و کارشناسان معتقدند به جای مدل 4p باید از مدل 4c استفاده کرد.

در واقع، مدل بازاریابی 4c ، یک مدل اصلاحی برای مدل 4p است که در سال 1990 توسط رابرت لاتربورن ارائه شد. در اینجا مولفه‌های این مدل Marketing Mix را معرفی و بررسی می‌کنیم.

مدل 4c

قیمت (Cost)

در هر شرایطی که باشید، بدون شک هزینه‌ای که برای خرید محصول باید بپردازید، برایتان اهمیت دارد. بررسی کنید موضوع هزینه تا چه اندازه برای مشتری مهم است و انتظار دارد در ازای هزینه‌ پرداختی، چه چیزی دریافت کند. به عنوان مثال، برخی افراد برای امتحان کردن محصول جدید، هزینه بالایی می‌پردازند. گروهی از افراد هم هستند که نمی‌توانند هزینه بالایی بپردازند و سعی می‌کنند در ازای هزینه پرداختی، باارزش‌ترین محصول را دریافت کنند.

ارزش مشتری (Customer Value)

یک کسب و کار باید محصولات خود را در راستای تامین نیاز مصرف کنندگان تولید کند. بنابراین بازاریاب‌ها وظیفه دارند انتظارات، ترجیحات و نیازهای مشتریان را با دقت بررسی کنند. در واقع باید تلاش کنید در قالب محصولات تولیدی خود به نیازها و انتظارات مخاطبان پرداخته و به آنها بگویید چه ارزشی برایشان خلق می‌کنید که نیاز آنها را برطرف کند.

ارتباطات (Communication)

سعی کنید با ابزارهایی مانند شبکه‌های اجتماعی، ایمیل، تولید محتوا و… همیشه با مخاطبان و مشتریان خود در ارتباط باشید. با مشتریان خود یک گفتگوی باز بر اساس نیازها و خواسته‌هایشان ترتیب دهید و با آنها تعامل کنید.

سادگی و راحتی (Convenience)

بازاریاب‌ها باید محصولات را در چند نقطه توزیع قابل مشاهده قرار دهند تا مشتریان به راحتی به آن‌ها دسترسی پیدا کنند. همه تلاش خود را بکنید تا یک تجربه خرید راحت، سریع و لذت بخش برای مخاطب ایجاد کنید. علاوه بر این، سعی کنید در سفر مشتری همواره کنار او باشید تا مسیر را راحت‌تر طی کند.

و در انتها…

در این مطلب ضمن پاسخ به سوال آمیخته بازاریابی چیست، عناصر و ویژگی‌های این روش را نیز بررسی کردیم و گفتیم هماهنگی میان 4 بخش بازاریابی آمیخته باعث رشد کسب و کار شما می‌شود و هر چه این هماهنگی بیشتر باشد، رشد بیشتر و بهتری را تجربه خواهید کرد. هماهنگی در قالب روش آمیخته بازاریابی به شما کمک می‌کند تا محصول مناسب را با قیمت مناسب در زمان و مکان مناسب به مشتریان تحویل دهید. اما به خاطر داشته باشید که پیاده سازی این روند خیلی هم ساده نیست و ایجاد هماهنگی، سخت، زمان بر و هزینه بر است.

چهار مزیت عملیات بازار باز

درگاه خدمات الکترونیکی صندوق بازنشستگی کشوری

بیمه تکمیلی عمر و حوادث “ صبا “

مهلت ارائه این خدمت در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۳۱ به اتمام رسیده است.پس از اعمال تغییرات و شرایط جدیدِ ارائه خدمت، اطلاع رسانی خواهد شد.

نظر به درخواست‌های متعدد بازنشستگان و وظیفه بگیران گرامی در خصوص افزایش سقف بیمه عمر و حوادث گروهی، صندوق بازنشستگی کشوری مذاکرات و اقدامات لازم را برای دریافت پوشش مناسب برای بازنشستگان و وظیفه بگیران را به عمل آورده که ره‌آورد آن عبارت است از:

 • بالا بردن سقف پرداخت فوت به هر علت
 • بالا بردن سقف پرداخت فوت بر اثر حادثه
 • پرداخت غرامت روزانه بستری
 • پرداخت خسارت به منازل مسکونی شامل ساختمان، تأسیسات و اثاثیه در صورت بروز حوادثی مانند آتش سوزی، زلزله و سیل

قرارداد بیمه تکمیلی عمر و حوادث بین شرکت بیمه ملت و صندوق بازنشستگی کشوری منعقد شده و تاریخ شروع و انقضاء در بیمه نامه به شرح ذیل است:

تاریخ شروع: ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ تاریخ انقضاء: ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

امکان حذف افراد تحت پوشش یا اضافه شدن افراد جدید به لیست بیمه شدگان وجود ندارد.

شما بازنشسته محترم، در صورتی که قبلا از این طرح استفاده کرده‌اید در ادامه می‌توانید نسبت به استعلام بیمه خود اقدام فرمایید:

استعلام وضعیت بیمه تکمیلی عمر و حوادث / مشاهده لیست منسوبین / تغییر آدرس / تغییر ذینفع

شرایط بیمه عمر و حوادث

پوشش‌های بیمه نامه عمر و حوادث عبارت است از:

فوت به علت غیر از حادثه به غیر از استثنائات شامل( هرنوع سرطان، دیالیز، تالاسمی، ام اس، بیماری های شدید اعصاب و روان، هپاتیت، هموفیلی، دیابت شیرین، ایدز و همچنین بیماری‌های پاندمی با تایید سازمان بهداشت جهانی نظیر کرونا دوره انتظار ۱۴ روز در نظر گرفته شده است) براساس جدول زیر:

فوت به علت حادثه مشمول بیمه نامه در تمام اوقات شبانه روز و در مقابل خطرات ناشی از کار و خدمت و غیر ناشی از کار و خدمت و حوادث ناشی از رانندگی و سرنشین بودن وسائل نقلیه (هوایی –زمینی – دریایی) در داخل و خارج از کشور

فوت به هر علت به غیر از استثنائات ذیل:
-خودکشی و اقدام به آن
-صدمات بدنی که بیمه شده عمداً موجب آن می شود.
-مستی یا استعمال هرگونه مواد مخدر و روان گردان
-استفاده از داروهای کاهنده هوشیاری و خواب آور بدون تجویز پزشک
-بیماری و ابتلا به جنون بیمه شده مگر آنکه ابتلا به جنون ناشی از تحقق خطر موضوع این بیمه باشد.
-فوت بیمه شده به علت حادثه عمدی از طرف ذینفع (اعم از مباشرت، مشارکت یا معاونت) در این صورت بیمه گر منحصرا متعهد به پرداخت سهم سایر افراد ذینفع در سرمایه بیمه خواهد بود.
-فوت بیمه شده ناشی از عملیات مجرمانه اعم از مباشرت، مشارکت یا معاونت در آن و هرگونه نزاع و درگیری و اقدام خلاف قانون براساس قوانین کشوری
-فوت بیمه شده ناشی از جنگ و شورش و شرکت در عملیات نظامی

غرامت روزانه بستری شدن در بیمارستان در اثر حادثه

تعهد بیمه گر از چهارمین روز بستری شدن بیمه شده در بیمارستان شروع و به مدت ۹۰روز ادامه خواهد یافت.

نحوه اعلام غرامت

تعهدات بیمه گر

در صورت وقوع فوت به هر علت (به علت غیر از حادثه) و به محض دریافت گواهی فوت رسمی صادره از مراجع قانونی که در آن علت فوت مشخص شده است، حداقل در دو روز کاری نسبت به پرداخت ۵۰ درصد از سرمایه فوت مندرج در بیمه نامه در وجه ذینفعی که بیمه شده مشخص می کند، اقدام می‌نماید.

مدارک مورد نیاز جهت اعلام غرامت
– کپی برابر با اصل مدارک شناسایی باطل شده متوفی از قبیل تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی
-کپی برابر با اصل گواهی فوت و جواز دفن صادره از طرف اداره ثبت احوال
-کپی برابر با اصل گواهی پزشک قانونی یا آخرین پزشک معالج مبنی بر تعیین علت فوت (این مدرک تنها در صورتی مورد نیاز می باشد که در گواهی فوت بند قبلی، چهار مزیت عملیات بازار باز علت فوت ذکر نشده باشد.)
-در صورتی که علت فوت تصادف یا حوادث ترافیکی بوده و متوفی، راننده وسیله نقلیه بوده باشد، کپی برابر با اصل گواهینامه رانندگی معتبر و متناسب متوفی مورد نیاز است.
– کپی برابر با اصل گواهی انحصار وراثت درصورتی‌که ذینفع خاص مشخص نشده باشد.
– کپی برابر با اصل مدارک شناسایی ذینفعان یا ورثه
– شماره شبا و نام بانک مربوط به حساب ذینفع تعیین شده در فرم ذینفع یا ذینفعان قانونی
– گزارش مشروح حادثه که توسط مراجع ذیصلاح تهیه شده باشد (موارد غیر از حوادث ترافیکی)
– گزارش پلیس و کروکی (در موارد تصادف و حوادث ترافیکی)
– کپی برابر با اصل گواهی پزشک قانونی (در مواردی که طبق تشخیص مراجع ذیصلاح، متوفی باید به پزشک قانونی ارجاع داده شود.)
– کپی برابر اصل مدارک اورژانس و بیمارستانی

مدت زمان جهت اعلام غرامت

در صورت فوت هریک چهار مزیت عملیات بازار باز از بیمه شدگان، ذینفع مکلف است مراتب را به محض اطلاع و حداکثر ظرف مدت یک ماه در خصوص فوت از تاریخ اطلاع و ۱۵ روز برای غرامت روزانه بستری شدن در بیمارستان در اثر حادثه، به بیمه گر اعلام و متعاقبا مدارک مستند را ارسال نماید.

نحوه اعلام غرامت

در صورت فوت هریک از بیمه شدگان ذینفعان می تواند با مراجعه به مراکز جمع آوری اسناد خسارت شرکت بیمه ملت در لیست زیر نسبت به اعلام خسارت و ارائه مدارک لازم اقدام نمایند.

خاموت چیست و چه نقشی در سازه‌ها دارد؟

خاموت چیست و چه نقشی در سازه‌ها دارد؟

یکی از رایج‌ترین روش‌ها برای افزایش استحکام ساختمان، استفاده از خاموت در شناژ است. برای ساخت یک سازه مقاوم نیاز است تا تمام امور مهندسی به درستی اجرا شود؛ به عبارتی یک ساختمان مناسب و مستحکم، باید براساس استانداردهای روز موجود پیاده‌سازی شود.

زمان ساخت بنا باید به این مورد توجه کنید که ساختمان مورد نظر مقاومت کافی در برابر بلایای طبیعی دارد. جهت مقاوم سازی از ابزارهای متعددی استفاده می‌کنند که یکی از این موارد میلگرد خاموت است. زلزله ژاپن در سال ۱۹۷۱ یکی از مهم‌ترین دلایلی بود که مهندسین، به دنبال چاره‌ای اساسی برای افزایش مقاومت سازه‌ها بیفتند؛ نتیجه تحقیقات و پژوهشات صورت گرفته بهره‌برداری از خاموت بود.

خاموت چیست؟

میلگردهای مورد استفاده در پروژها، دو نوع طولی و عرضی دارند؛ اگر میلگرد در راستای طول سازه استفاده شود، به آن میلگرد طولی و اگر میلگرد در راستای عرضی (عمود بر میلگرد طولی) به کارگرفته شود، به آن میلگرد عرضی یا خاموت می‌گویند. میلگردها در سایزهای متنوع موجود هستند که میلگرد خاموت نیز از این امر مستثنی نیست، پراستفاده‌ترین آن سایزهای ۸ و ۱۰ است.

خاموت؛ میلگردی است که خم شده است و به اینصورت از المان‌های طویل و قائم اطرافش محافظت به عمل می‌آورد. به‌عبارتی استفاده از آن، سبب افزایش استحکام سازه در برابر نیروهای پیچشی و برشی می‌شود. این نوع از میلگردها با توجه به کاربرد، در انواع مختلفی تولید می‌شوند. تعیین قیمت خاموت به میزان زیادی به قیمت میلگرد استفاده شده در تولید آن بستگی دارد.

برای مثال اگر در تولید این نوع از میلگرد از میلگرد میانه استفاده شود برای تخمین قیمت خاموت، قیمت میلگرد و هزینه خمکاری مورد نظر قرار می‌گیرد.

خاموت؛ میلگردی است که خم شده و دارای انواع مختلفی است که کاربرد هر یک نیز متفاوت است

انواع خاموت را بیشتر بشناسید.

میلگردها با توجه به کاربردی که در بتن دارند می‌توانند به صورت میلگرد راستا، خاموت، سنجاقی، خرک، رکابی و ادکا باشند. هر یک از این میلگردها در سایز و انواع متنوعی تولید می‌شوند، برای مطالعه مشخصات میلگرد و تفاوت آن ها می توانید از مقالات موجود در آهن آنلاین استفاده کنید. در این ادامه انواع میلگرد خاموت مورد بررسی قرار گرفته است:

 • خاموت سنتی؛ با کمک اهرم و با دست تولید می‌‌شود. این میلگرد از لحاظ شکل ظاهری مربعی شکل است و پرکاربردترین نوع استفاده شده در ساخت‌و‌سازهای ایرانی به شمار می‌آید.
 • خاموت معمولی؛ مانند خاموت سنتی با دست ایجاد می‌شود و در سازه‌های مختلف، قابلیت استفاده دارند. توجه داشته باشید که اندازه و قالب این نوع از میلگرد قابلیت تغییر دارد.
 • خاموت‌های مارپیچ؛ با دست ایجاد نمی‌شوند، بلکه برای تولید آنها از دستگاه‌های CNC استفاده می‌کنند. اندازه این میلگردها در صورت نیاز می‌تواند متغییر باشد.
 • خاموت ربات؛ با دستگاه CNC تولید می‌شود و از لحاظ شکل ظاهری با نوع مارپیچ تفاوت دارد (در یک سمت این خاموت‌ها مربعی وجود دارد).
 • خاموت سلولار؛ خاموتی به فرم حلقه‌های بسته می‌باشد و در صورت به کار بردن آنها در سازه، استحکام بالایی در محل استفاده شده آن خواهیم داشت. از تکنولوژی جدیدی به نام Pi-Systems در تولید سلولار بهره می‌جویند. این نوع از خاموت‌ها، جدیدترین نوع خاموت‌های موجود در بازار هستند.

خاموت چگونه در ساختمان مورد استفاده قرار می‌گیرد؟

روش‌های طراحی و مهندسی سازه‎ها مشخص می‌کند که خاموت به چه شکلی در ساختمان به کار گرفته شود. خاموت‌ها به دو شکل تنگ باز و تنگ بسته در سازه مورد استفاده قرار می‌گیرند. آرماتور عرضی تنگ باز، می‌تواند به سه صورت تک شاخه (قلاب)، دو شاخه (رکابی) و یا چند شاخه در سازه کاربرد داشته باشد.

خاموت تنگ بسته نیز برای تحمل نیروی برشی و پیچشی می‌تواند با توجه به تعداد شاخه، ایفای نقش کند. اگر قصد استفاده از خاموت در موقعیتی دارید که نیروی پیچشی وارده زیاد است، بهتر است از خاموت تنگ بسته استفاده شود. بعد از تعبیه خاموت باید انتهای آن را حداقل به میزان ۱۳۵ درجه به قسمت داخلی خم کنند، بدین صورت در برابر نیروهای وارد شده به سازه مقاومت بالایی خواهد داشت.

خاموت ستون

خاموت در ستون، بیشتر برای افزایش استحکام و پایداری آرماتورهای طولی ستون به کار می‌رود. همچنین به عنوان تکیه گاه جانبی آرماتورها نیز عمل می‌کند. با استفاده از خاموت در ستون‌ها، می‌توان آنها را در برابر ضربه‌های شدید و زلزله تا حد زیادی مقاومت کرد. اندازه خاموت در ستون بر اساس فرمول: L0 ≥ max < Ln/6 , بزرگترین ضلع مقطع ستون , cm45>محاسبه می‌شود.

در یک دسته‌بندی دیگر، این میلگردها به دو شکل ساده و مهندسی وجود دارند؛ خاموت ساده، خم ۹۰ درجه و خاموت مهندسی خم ۴۵ درجه دارد. نرخ میلگرد در برندهای مختلف، مثلا قیمت میلگرد آناهیتا ، نیشابور، اصفهان و … بر قیمت خاموت اثر مستقیم می‌گذارد. در شکل زیر نمایی از این دو نوع میلگرد را مشاهده می‌کنید.

خاموت ستون جهت افزایش پایداری ساختمان استفاده می‍‌شود

خاموت چه نقشی در سازه ایفا می‌کند؟

با وجود کمربندهای زلزله در قسمت‌های مختلف جهان، همواره شاهد چالش‌های زیادی در صنعت ساختمان سازی هستیم. پشت سر گذاشتن این چالش‌ها بخصوص در جوامعی که از نظر اقتصادی ضیعف‌تر هستند، دشوارتر خواهد بود. زیرا در صورت رعایت نشدن نکات ایمنی در ساخت و ساز، مواجه شدن با تلفات و صدمات بعد از زلزله برای آنها سخت‌تر می‌باشد. بنابراین به دلیل وجود شرایط غیر قابل پیش‌بینی مانند سیل و زلزله باید تمام توان خود را به کار گیریم.

خاموت نقش بسزایی در سازه‌ها دارد، ستون‌های بتنی مقاومت پایینی در برابر نیروی کششی وارده دارند. این میلگردها اکثراً به صورت عمودی و گاهی نیز به شکل مورب مورد استفاده قرار می‌گیرند، تا از شکست زود رس مقطع بتنی در اثر نیروی خمشی و برشی وارده شده جلوگیری کنند. بی‌شک بتن‌ها با عبور میلگردهای فولادی استحکام کافی را به دست می‌آورند؛ اما با وجود خاموت اجزا نظم مورد نیاز را خواهند داشت و مقاومت در برابر نیروهای وارده افزایش می‌یابد. برای تشخیص سایز میلگرد و خاموت، جهت استفاده در سازه ها، می توانید از روش های مختلفی استفاده کنید تا بهترین محصول را تهیه کنید.

یکی از اهدف استفاده و نصب خاموت در ساختمان ها بجلوگیری از ترک های ناگهانی است

به طور کلی استفاده از خاموت در ساختمان‌ها، اهداف زیر را دنبال می‌کند:

 • جلوگیری از ترک‌های ناگهانی مورب که ممکن است سبب خرابی‌های غیرمنتظره در کل سازه شود.
 • افزایش مقاومت سازه در برابر فرایندهای تنشی، پیچشی، خزش، انقباض و کشش سطحی.
 • ارتقای کارکرد لنگر خمشی آغازین.

کاربرد خاموت در صنعت ساختمان سازی

خاموت استفاده‌های زیادی در صنعت ساختمان‌سازی دارد که در ادامه به بررسی آنها خواهیم پرداخت.

• افزایش مقاومت فشاری ستون

خاموت‌ها وظیفه افزایش استحکام میلگردها را دارند. در ستون‌ها با استفاده از خاموت مقاومت ستون افزایش پیدا میکند.

• جلوگیری از خم شدن میلگرد در بتن

از دیگر کاربردهای خاموت میتوان به جلوگیری از خم شدن میلگرد به برابر نیروهای برشی است؛ خاموت با وجود در طول میلگردهای اصلی باعث افزایش مقاومت آنها می‌شود.

• بهبود انعطاف‌ پذیری ستون

با استفاده از خاموت در ستون‌های ساختمان انعطاف‌پذیری آنها بالا رفته و احتمال شکسته شدن ستون‌ها کمتر می‌شود.

• جلوگیری از حرکت میلگرد در زمان بتن‌ ریزی

با استفاده از خاموت در ساختار ستون می‌توان به راحتی می‌توان از حرکت میلگرد‌های اصلی در هنگام بتن‌ریزی جلوگیری کرد؛ پس می توان کاربرد میلگرد و خاموت را در ساختمان سازی بسیار بالا دانست.

طبق نظر کارشناسان آهن آنلاین:

“خاموت از جمله پرمصرف‌ترین نوع‌های میلگرد است که به طور معمول جهت مقاوم‌سازی ساختمان از آن استفاده می‌شوند. این محصولات انواع مختلفی دارند که از جمله پرکاربردترین آنها می‌توان به مواردی مانند: خاموت مارپیچ، ربات و مهندسی اشاره کرد. زمان استفاده از این نوع میلگرد باید به یک سری از نکات دقت داشته باشید تا از سالم ماندن آنها در حین ساختمان‌سازی اطمینان حاصل کنید؛ این نکات عبارت‌اند از: حتما بین خاموت‌ها حداقل 20 سانتی‌متر فاصله در نظر بگیرد، خاموت‌ها را به وسیله سیم آرماتوربندی به مابقی میلگردها متصل کنید و هنگام آماده‌سازی آنها حداقل 5 درجه سانتی‌گراد را در نظر بگیرید.”

قوانین ملی ساختمان برای خاموت گذاری در ستون‌ها با شکل‌پذیری متوسط

در رابطه با پیاده‌سازی هر عضو سازه‌ای، قوانینی وجود دارد چهار مزیت عملیات بازار باز که استفاده از این میلگرد نیز از این امر مستثنی نیست. در ادامه برخی از مقررات ملی ساختمان را در رابطه با خاموت‌گذاری در ستون‌ها تحت شکل‌پذیری کم را مطرح خواهیم کرد.

طول ناحیه بحرانی نباید از مقادیر زیر کمتر باشد:

 • یک ششم ارتفاع آزاد ستون
 • ضلع بزرگتر مقطع مستطیلی ستون
 • قطر ستون
 • ۴۵۰ میلی‌متر

فاصله خاموت‌ها در ناحیه بحرانی، در صورتی که خاموت از نوع بسته باشد، نباید از مقادیر چهار مزیت عملیات بازار باز زیر کمتر باشد:

 • ۲۴ برابر قطر خاموت
 • ۳۰۰ میلی‌متر
 • ۸ برابر قطر کوچک‌ترین میلگرد طولی ستون
 • نصف کوچک‌ترین ضلع مقطع ستون

فاصله خاموت‌ها در دیگر نقاط اعضای فشاری، نباید از موارد زیر بیشتر باشد:

 • ۳۶ برابر قطر میلگرد خاموت
 • ۱۲ برابر قطر کوچکترین میلگرد طولی
 • ۲۵۰ میلی‌متر
 • کوچک‌ترین بعد عضو فشاری

سه نکته مهم در رابطه با خاموت

در رابطه با پیاده سازی خاموت‌ برخی اصول باید در نظر گرفته شود و در صورت رعایت نشدن بعدها با مشکل مواجه خواهیم شد.

 • خاموت‌ها باید در فواصل ۲۰ سانتیمتری (اندازه یک وجب دست) از یکدیگر قرار گیرند.
 • آرماتورهای عرضی (خاموت‌ها) باید با کمک سیم آرماتوربندی به میلگردهای طولی بسته شوند.
 • نباید در دمای کمتر از ۵ درجه سانتی‌گراد، آرماتورها خم شوند. اگر قصد خم کردن مجدد آرماتورها را دارید باید به صورت سرد و با دستگاه مکانیکی، عملیات خم کردن را انجام دهید.

سخن پایانی

در این متن، به بررسی کامل درباره خاموت و کاربردهای آن در صنایع مختلف پرداختیم و ضوابط استفاده از آن را در سازه ها به طور کامل شرح دادیم. چنانچه قصد خرید میلگرد و سایر مقاطع فولادی را دارید، می توانید به آهن آنلاین مراجعه کنید و آخرین تغییرات قیمت آهن آلات را مشاهده و سپس با کارشناسان سایت تماس بگیرید و محصول مورد نیاز خود را ثبت کنید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.